Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ |

ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಹಿಮಾಚಲಮಹಾವಂಶಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಸೌಂದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಲಸನ್ಮರಕತಸ್ವಚ್ಛವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾತಿಶಯಸೌಂದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಸದಾಪಂಚದಶಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಕಟಕಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಲ್ಲಾಸಿನಿಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಭಸ್ಮರೇಖಾಂಕಿತಲಸನ್ಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ |
ವಿಕಚಾಂಭೋರುಹದಳಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಶರಚ್ಚಾಂಪೇಯಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಲಸತ್ಕಾಂಚನತಾಟಂಕಯುಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಣಿದರ್ಪಣಸಂಕಾಶಕಪೋಲಾಯೈ ನಮಃ |
ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಸ್ಮೇರವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಸುಪಕ್ವದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಕಂಬುಪೂಗಸಮಚ್ಛಾಯಕಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಸ್ಥೂಲಮುಕ್ತಾಫಲೋದಾರಸುಹಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಗಿರೀಶಬದ್ಧಮಾಂಗಳ್ಯಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಪದ್ಮಪಾಶಾಂಕುಶಲಸತ್ಕರಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಪದ್ಮಕೈರವಮಂದಾರಸುಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಸುವರ್ಣಕುಂಭಯುಗ್ಮಾಭಸುಕುಚಾಯೈ ನಮಃ |
ರಮಣೀಯಚತುರ್ಬಾಹುಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಬೃಹತ್ಸೌವರ್ಣಸೌಂದರ್ಯವಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಬೃಹನ್ನಿತಂಬವಿಲಸಜ್ಜಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಜಾತಶೃಂಗಾರಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ದಿವ್ಯಭೂಷಣಸಂದೋಹರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಪಾರಿಜಾತಗುಣಾಧಿಕ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಸುಪದ್ಮರಾಗಸಂಕಾಶಚರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಕಾಮಕೋಟಿಮಹಾಪದ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠನೇತ್ರಕುಮುದಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಭಕ್ತರಕ್ಷಣದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಭೂತೇಶಾಲಿಂಗನೋದ್ಭೂತಪುಲಕಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಅನಂಗಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಶಿರೋರತ್ನರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಶಚೀಮುಖ್ಯಾಮರವಧೂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಲೀಲಾಕಲ್ಪಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ದೇವರ್ಷಿಭಿಃ ಸ್ತೂಯಮಾನವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಕಲಶೋದ್ಭವದುರ್ವಾಸಃ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಮತ್ತೇಭವಕ್ತ್ರಷಡ್ವಕ್ತ್ರವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಚಕ್ರರಾಜಮಹಾಯಂತ್ರಮಧ್ಯವರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಸುದೇಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಶಶಾಂಕಖಂಡಸಂಯುಕ್ತಮಕುಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಮತ್ತಹಂಸವಧೂಮಂದಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ವಂದಾರುಜನಸಂದೋಹವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಅಂತರ್ಮುಖಜನಾನಂದಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಪತಿವ್ರತಾಂಗನಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಪೂರಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ನಿತಾಂತಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಸಂಯುಕ್ತಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ರತ್ನಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಹಾನಿವೃದ್ಧಿಗುಣಾಧಿಕ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಮಧ್ಯನಿವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತೀನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾಪಾಪೌಘಪಾಪಾನಾಂ ವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ದುಷ್ಟಭೀತಿಮಹಾಭೀತಿಭಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಸಮಸ್ತದೇವದನುಜಪ್ರೇರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಸಮಸ್ತಹೃದಯಾಂಭೋಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಅನಾಹತಮಹಾಪದ್ಮಮಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಸಹಸ್ರಾರಸರೋಜಾತವಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಪುನರಾವೃತ್ತಿರಹಿತಪುರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ವಾಣೀಗಾಯತ್ರೀಸಾವಿತ್ರೀಸನ್ನುತಾಯೈ ನಮಃ |
ರಮಾಭೂಮಿಸುತಾರಾಧ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಸಹಸ್ರರತಿಸೌಂದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಭಾವನಾಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಸತ್ಯಸಂಪೂರ್ಣವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಶ್ರೀಲೋಚನಕೃತೋಲ್ಲಾಸಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಸುಧಾಬ್ಧಿಮಣಿದ್ವೀಪಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಿರ್ಭೇದಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಶ್ರೀನಾಥಸೋದರೀಭೂತಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಚೈತನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ನಾಮಪಾರಾಯಣಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿತಿರೋಧಾನಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಅನಾದ್ಯಂತಸ್ವಯಂಭೂತದಿವ್ಯಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಭಕ್ತಹಂಸಪರೀಮುಖ್ಯವಿಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಾತೃಮಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಭಂಡದೈತ್ಯಮಹಾಸತ್ತ್ವನಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಕ್ರೂರಭಂಡಶಿರಶ್ಛೇದನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಧಾತ್ರ್ಯಚ್ಯುತಸುರಾಧೀಶಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ |
ಚಂಡಮುಂಡನಿಶುಂಭಾದಿಖಂಡನಾಯೈ ನಮಃ |
ರಕ್ತಾಕ್ಷರಕ್ತಜಿಹ್ವಾದಿಶಿಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಿಷಾಸುರದೋರ್ವೀರ್ಯನಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಅಭ್ರಕೇಶಮಹೋತ್ಸಾಹಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹೇಶಯುಕ್ತನಟನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ನಿಜಭರ್ತೃಮುಖಾಂಭೋಜಚಿಂತನಾಯೈ ನಮಃ |
ವೃಷಭಧ್ವಜವಿಜ್ಞಾನಭಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾರೋಗಭಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ವಿಧೇಯಮುಕ್ತವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಸರೋಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂಸಿದ್ಧಸುತತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಶ್ರೀವೀರಭಕ್ತವಿಜ್ಞಾನನಿಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಅಶೇಷದುಷ್ಟದನುಜಸೂದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನೋಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಹಯಮೇಧಾಗ್ರಸಂಪೂಜ್ಯಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ |
ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಸುತಾವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಸುಮಬಾಣೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ನಿತ್ಯಯೌವನಮಾಂಗಳ್ಯಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾದೇವಸಮಾಯುಕ್ತಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾದೇವರತೌತ್ಸುಕ್ಯಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: