Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – ஶ்ரீ லலிதா ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ லலிதா பரமேஶ்வரீ தே³வதாமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ லலிதா பரமேஶ்வரீ ப்ரீத்யர்த²ம் ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ த்³ரவ்யை꞉ ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ உபசாரைஶ்ச ஸம்ப⁴விதா நியமேந ஸம்ப⁴விதா ப்ரகாரேண ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴நேந யாவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

பீட²பூஜ –
ஆதா⁴ரஶக்த்யை நம꞉ । வராஹாய நம꞉ ।
தி³க்³க³ஜேப்⁴யோ நம꞉ । பத்ரேப்⁴யோ நம꞉ ।
கேஸரேப்⁴யோ நம꞉ । கர்ணிகாயை நம꞉ ।
ஆத்மநே நம꞉ । ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஸப்தப்ராகாரம் சதுர்த்³வாரகம் ஸுவர்ண மண்ட³பம் பூஜயேத் ।
ப்ராகா³ம்நாயமய பூர்வத்³வாரே த்³வார ஶ்ரியை நம꞉ ।
த³க்ஷிணாம்நாயமய த³க்ஷிணத்³வாரே த்³வார ஶ்ரியை நம꞉ ।
பஶ்சிமாம்நாயமய பஶ்சிமத்³வாரே த்³வார ஶ்ரியை நம꞉ ।
உத்தராம்நாயமய உத்தரத்³வாரே த்³வார ஶ்ரியை நம꞉ ।
தந்மத்⁴யே க்ஷீரஸாக³ராய நம꞉ ।
க்ஷீரஸாக³ரமத்⁴யே ரத்நத்³வீபாய நம꞉ ।
ரத்நத்³வீபமத்⁴யே கல்பவ்ருக்ஷவாடிகாயை நம꞉ ।
தந்மத்⁴யே ரத்நஸிம்ஹாஸநாய நம꞉ ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநோபரிஸ்தி²த ஶ்ரீ லலிதா தே³வதாயை நம꞉ ।

த்⁴யாநம் –
அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்
த்⁴ருதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருதாம் மயூகை²-
-ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வாநீம் ॥
த்⁴யாயேத்பத்³மாஸநஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தநம்ராம் ப⁴வாநீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ப்ராணப்ரதிஷ்ட² –
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
ஆவாஹிதா ப⁴வ ஸ்தா²பிதா ப⁴வ ।
ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ வரதா³ ப⁴வ ।
ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ।

ஸகுங்குமவிளேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜநமோஹிநீம் அருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ॥

ஆவாஹநம் –
ஓம் ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
கநகமயவிதர்தி³ஶோப⁴மாநம்
தி³ஶி தி³ஶி பூர்ணஸுவர்ணகும்ப⁴யுக்தம் ।
மணிமயமண்டபமத்⁴யமேஹி மாத-
-ர்மயி க்ருபயாஶு ஸமர்சநம் க்³ரஹீதும் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
கநககலஶஶோப⁴மாநஶீர்ஷம்
ஜலத⁴ரளம்பி³ ஸமுல்லஸத்பதாகம் ।
ப⁴க³வதி தவ ஸந்நிவாஸஹேதோ-
-ர்மணிமயமந்தி³ரமேதத³ர்பயாமி ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥
தூ³ர்வயா ஸரஸிஜாந்விதவிஷ்ணு-
-க்ராந்தயா ச ஸஹிதம் குஸுமாட்⁴யம் ।
பத்³மயுக்³மஸத்³ருஶே பத³யுக்³மே
பாத்³யமேதது³ரரீகுரு மாத꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑-
-மா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒
தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
க³ந்த⁴புஷ்பயவஸர்ஷபதூ³ர்வா-
-ஸம்யுதம் திலகுஶாக்ஷதமிஶ்ரம் ।
ஹேமபாத்ரநிஹிதம் ஸஹ ரத்நை-
-ரர்க்⁴யமேதது³ரரீகுரு மாத꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒
ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே-
-(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
ஜலஜத்³யுதிநா கரேண ஜாதீ-
-ப²லதக்கோலலவங்க³க³ந்த⁴யுக்தை꞉ ।
அம்ருதைரம்ருதைரிவாதிஶீதை-
-ர்ப⁴க³வத்யாசமநம் விதீ⁴யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
நிஹிதம் கநகஸ்ய ஸம்புடே
பிஹிதம் ரத்நபிதா⁴நகேந யத் ।
ததி³த³ம் ஜக³த³ம்ப³ தே(அ)ர்பிதம்
மது⁴பர்கம் ஜநநி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
த³தி⁴து³க்³த⁴க்⁴ருதை꞉ ஸமாக்ஷிகை꞉
ஸிதயா ஶர்கரயா ஸமந்விதை꞉ ।
ஸ்நபயாமி தவாஹமாத³ரா-
-ஜ்ஜநநி த்வாம் புநருஷ்ணவாரிபி⁴꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ஜா॒தோ
வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த² பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து
மா॒யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
ஏலோஶீரஸுவாஸிதை꞉ ஸகுஸுமைர்க³ங்கா³தி³தீர்தோ²த³கை-
-ர்மாணிக்யாமளமௌக்திகாம்ருதரஸை꞉ ஸ்வச்சை²꞉ ஸுவர்ணோத³கை꞉ ।
மந்த்ராந்வைதி³கதாந்த்ரிகாந்பரிபட²ந்ஸாநந்த³மத்யாத³ரா-
-த்ஸ்நாநம் தே பரிகல்பயாமி ஜநநி ஸ்நேஹாத்த்வமங்கீ³குரு ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலித தே³வ்யை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மின் கீ॒ர்திம்ரு॑த்³தி⁴ம் த³॒தா³து॑ மே ॥
பா³லார்கத்³யுதி தா³டி³மீயகுஸுமப்ரஸ்பர்தி⁴ ஸர்வோத்தமம்
மாதஸ்த்வம் பரிதே⁴ஹி தி³வ்யவஸநம் ப⁴க்த்யா மயா கல்பிதம் ।
முக்தாபி⁴ர்க்³ரதி²தம் ஸுகஞ்சுகமித³ம் ஸ்வீக்ருத்ய பீதப்ரப⁴ம்
தப்தஸ்வர்ணஸமாநவர்ணமதுலம் ப்ராவர்ணமங்கீ³குரு ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
க்ஷுத்பி॑பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॑ல॒க்ஷ்மீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச ஸர்வாம்॒ நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹா॑த் ॥
மஞ்ஜீரே பத³யோர்நிதா⁴ய ருசிராம் விந்யஸ்ய காஞ்சீம் கடௌ
முக்தாஹாரமுரோஜயோரநுபமாம் நக்ஷத்ரமாலாம் க³ளே ।
கேயூராணி பு⁴ஜேஷு ரத்நவலயஶ்ரேணீம் கரேஷு க்ரமா-
-த்தாடங்கே தவ கர்ணயோர்விநித³தே⁴ ஶீர்ஷே ச சூடா³மணிம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஸர்வாப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
மாத꞉ பா²லதலே தவாதிவிமலே காஶ்மீரகஸ்தூரிகா-
-கர்பூராக³ருபி⁴꞉ கரோமி திலகம் தே³ஹே(அ)ங்க³ராக³ம் தத꞉ ।
வக்ஷோஜாதி³ஷு யக்ஷகர்த³மரஸம் ஸிக்த்வா ச புஷ்பத்³ரவம்
பாதௌ³ சந்த³நலேபநாதி³பி⁴ரஹம் ஸம்பூஜயாமி க்ரமாத் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஶ்ரீ க³ந்தா⁴ன் தா⁴ரயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஹரித்³ரா குங்கும கஜ்ஜல கஸ்தூரீ கோ³ரோஜநாதி³ ஸுக³ந்த⁴ த்³ரவ்யாணி ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான் –
ரத்நாக்ஷதைஸ்த்வாம் பரிபூஜயாமி
முக்தாப²லைர்வா ருசிரைரவித்³தை⁴꞉ ।
அக²ண்டி³தைர்தே³வி யவாதி³பி⁴ர்வா
காஶ்மீரபங்காங்கிததண்டு³லைர்வா ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
பாரிஜாதஶதபத்ரபாடலை-
-ர்மல்லிகாவகுலசம்பகாதி³பி⁴꞉ ।
அம்பு³ஜை꞉ ஸுகுஸுமைஶ்ச ஸாத³ரம்
பூஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ தே வபு꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம புஜா –

ஶ்ரீ லலிதா அஷ்டோத்தரஶதாநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ அஷ்டோத்தரஶதநாம புஜாம் ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥
லாக்ஷாஸம்மிலிதை꞉ ஸிதாப்⁴ரஸஹிதை꞉ ஶ்ரீவாஸஸம்மிஶ்ரிதை꞉
கர்பூராகலிதை꞉ ஶிரைர்மது⁴யுதைர்கோ³ஸர்பிஷா லோடி³தை꞉ ।
ஶ்ரீக²ண்டா³க³ருகு³க்³கு³ளுப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்நாநாவிதை⁴ர்வஸ்துபி⁴-
-ர்தூ⁴பம் தே பரிகல்பயாமி ஜநநி ஸ்நேஹாத்த்வமங்கீ³குரு ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நி॒க்³தா⁴॒நி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
ரத்நாலங்க்ருதஹேமபாத்ரநிஹிதைர்கோ³ஸர்பிஷா லோடி³தை-
-ர்தீ³பைர்தீ³ர்க⁴தராந்த⁴காரபி⁴து³ரைர்பா³லார்ககோடிப்ரபை⁴꞉ ।
ஆதாம்ரஜ்வலது³ஜ்ஜ்வலப்ரவிளஸத்³ரத்நப்ரதீ³பைஸ்ததா²
மாதஸ்த்வாமஹமாத³ராத³நுதி³நம் நீராஜயாம்யுச்சகை꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ தீ³பம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஸாபூபஸூபத³தி⁴து³க்³த⁴ஸிதாக்⁴ருதாநி
ஸுஸ்வாது³ப⁴க்தபரமாந்நபுர꞉ஸராணி ।
ஶாகோல்லஸந்மரிசிஜீரகபா³ஹ்லிகாநி
ப⁴க்ஷ்யாணி பு⁴ங்க்ஷ்வ ஜக³த³ம்ப³ மயார்பிதாநி ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் ।
ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி ।
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி ।
அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி । உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவஹ ॥
ஏலாலவங்கா³தி³ஸமந்விதாநி
தக்கோலகர்பூரவிமிஶ்ரிதாநி ।
தாம்பூ³லவல்லீத³ளஸம்யுதாநி
பூகா³நி தே தே³வி ஸமர்பயாமி ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹி॑ரண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚-
-ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
இந்த்³ராத³யோ நதிநதைர்மகுடப்ரதீ³பை-
-ர்நீராஜயந்தி ஸததம் தவ பாத³பீட²ம் ।
தஸ்மாத³ஹம் தவ ஸமஸ்தஶரீரமேத-
-ந்நீராஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ ஸஹஸ்ரதீ³பை꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிண –
பதே³ பதே³ யத்பரிபூஜகேப்⁴ய꞉
ஸத்³யோ(அ)ஶ்வமேதா⁴தி³ப²லம் த³தா³தி ।
தத்ஸர்வபாபக்ஷய ஹேதுபூ⁴தம்
ப்ரத³க்ஷிணம் தே பரித꞉ கரோமி ॥

யாநிகாநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹிமாம் க்ருபயா தே³வீ ஶரணாக³தவத்ஸலே ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரீ ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாஞ்ஜலி –
சரணநலிநயுக்³மம் பங்கஜை꞉ பூஜயித்வா
கநககமலமாலாம் கண்ட²தே³ஶே(அ)ர்பயித்வா ।
ஶிரஸி விநிஹிதோ(அ)யம் ரத்நபுஷ்பாஞ்ஜலிஸ்தே
ஹ்ருத³யகமலமத்⁴யே தே³வி ஹர்ஷம் தநோது ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ புஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாந்நாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாரான் தே³வ்யோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

நமஸ்காரான் –
முக்தாகுந்தே³ந்து³கௌ³ராம் மணிமயமகுடாம் ரத்நதாடங்கயுக்தா-
-மக்ஷஸ்ரக்புஷ்பஹஸ்தாமப⁴யவரகராம் சந்த்³ரசூடா³ம் த்ரிநேத்ராம் ।
நாநாலங்காரயுக்தாம் ஸுரமகுடமணித்³யோதிதஸ்வர்ணபீடா²ம்
ஸாநந்தா³ம் ஸுப்ரஸந்நாம் த்ரிபு⁴வநஜநநீம் சேதஸா சிந்தயாமி ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ப்ரார்த²நாநமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²ந –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரீ ।
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரீ ।
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வரீ ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வீ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ।

அநயா ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜநேந ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீ லலிதா தே³வீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வீ பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலித தே³வ்யை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: