Rigveda Sandhya Vandanam – ருக்³வேத³ ஸந்த்⁴யாவந்த³நம்


ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம꞉ । ஹரி꞉ ஓம் ।

அபவித்ர꞉ பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா²ம் க³தோ(அ)பி வா ।
ய꞉ ஸ்மரேத்புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ ஶுசி꞉ ॥

புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।

ஆசம்ய –
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா । ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ । ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ । ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ । ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ । ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ । ஓம் ப்ரத்³யும்நாய நம꞉ ।
ஓம் அநிருத்³தா⁴ய நம꞉ । ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அதோ²க்ஷஜாய நம꞉ । ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ । ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் உபேந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।

பூ⁴தோச்சாடநம் –
உத்திஷ்ட²ந்து பூ⁴தபிஶாசா꞉ ய ஏதே பூ⁴மிபா⁴ரகா꞉ ।
ஏதேஷாமவிரோதே⁴ந ப்³ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே⁴ ॥

ஆஸந ஸம்ஸ்காரம் –
ஓம் ப்ருத்²வீதி மந்த்ரஸ்ய । மேருப்ருஷ்ட² ருஷி꞉ । கூர்மோ தே³வதா । ஸுதளம் ச²ந்த³꞉ । ஆஸநே விநியோக³꞉ । அநந்தாஸநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ருத்²வி த்வயா த்⁴ருதா லோகா தே³வி த்வம் விஷ்ணுநா த்⁴ருதா ।
த்வம் ச தா⁴ரய மாம் தே³வி பவித்ரம் குரு சாஸநம் ॥

ப்ராணாயாமம் –
ப்ரணவஸ்ய பரப்³ரஹ்ம ருஷி꞉ । பரமாத்மா தே³வதா । தை³வீ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । ப்ராணாயாமே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் பூ⁴꞉ । ஓம் பு⁴வ꞉ । ஓம் ஸ்வ꞉ । ஓம் மஹ꞉ । ஓம் ஜந꞉ । ஓம் தப꞉ ।
ஓம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி தீ⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் । ஓம் ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பு⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॒ரோம் ॥

ஸங்கல்பம் (தே³ஶகால ஸங்கீர்தநம்) –
ஶ்ரீ ஶுபே⁴ ஶோப⁴நே முஹூர்தே விஷ்ணோராஜ்ஞயா அத்ர ப்ருதி²வ்யாம் ஜம்பூ³த்³வீபே ப⁴ரதவர்ஷே ப⁴ரதக²ண்டே³ மேரோ꞉ த³க்ஷிண தி³க்³பா⁴கே³ ஶ்ரீஶைலஸ்ய ____ ப்ரதே³ஶே, ____ நத்³யோ꞉ மத்⁴யதே³ஶே லக்ஷ்மீநிவாஸ க்³ருஹே, ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண ஹரிஹரஸந்நிதௌ⁴, ஆத்³ய ப்³ரஹ்மண꞉ த்³விதீயே பரார்தே² ஶ்ரீ ஶ்வேதவராஹகல்பே வைவஸ்வத மந்வந்தரே கலியுகே³ ப்ரத²மபாதே³ அஸ்மிந் வர்தமாந வ்யாவஹாரிக சாந்த்³ரமாநேந ஶ்ரீ ___ ஸம்வத்ஸரே ___ அயநே ___ ருதௌ ___ மாஸே ___ பக்ஷே ___ திதௌ² ___ வாஸரே ஶுப⁴நக்ஷத்ரே ஶுப⁴யோகே³ ஶுப⁴கரண ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண [ஶ்ரீபரமேஶ்வர] ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ராத꞉/மாத்⁴யாஹ்நிக/ஸாயம் ஸந்த்⁴யாமுபாஶிஷ்யே ।

மார்ஜநம் –
ஆபோஹிஷ்டே²தி த்ருசஸ்ய அம்ப³ரீஷ꞉ ஸிந்து⁴த்³வீப ருஷி꞉ । ஆபோ தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । மார்ஜநே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॑: ।
தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ॑: ।
தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவ꞉ ।
யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।

மந்த்ராசமநம் –
(ப்ராத꞉ காலே)
ஸூர்யஶ்சேத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । நாராயண ருஷி꞉ । ஸூர்யமாமந்யு மந்யுபதயோ ராத்ரிர்தே³வதா । ப்ரக்ருதிஶ்ச²ந்த³꞉ । மந்த்ராசமநே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ஸூர்யஶ்ச மா மந்யுஶ்ச மந்யுபதயஶ்ச மந்யு॑ க்ருதே॒ப்⁴ய꞉ । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ந்தாம் । யத்³ராத்ரியா பாப॑மகா॒ர்ஷம் । மநஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யாமுத³ரே॑ண ஶி॒ஶ்நா । ராத்ரி॒ஸ்தத³॑வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ । இத³மஹம் மாமம்ரு॑த யோ॒நௌ । ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா ।

(மத்⁴யாஹ்ந காலே)
ஆப꞉ புநந்த்வித்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । பூத ருஷி꞉ । ஆபோ தே³வதா । அஷ்டீ² ச²ந்த³꞉ । அபாம் ப்ராஶநே விநியோக³꞉ ।

ஓம் ஆப॑: புநந்து ப்ருதி²॒வீம் ப்ரு॑தி²॒வீ பூ॒தா பு॑நாது॒ மாம் ।
பு॒நந்து॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ர்ப்³ரஹ்ம॑பூ॒தா பு॑நாது॒ மாம் ॥

யது³ச்சி²॑ஷ்ட॒மபோ⁴᳚ஜ்யம்॒ யத்³வா॑ து³॒ஶ்சரி॑தம்॒ மம॑ ।
ஸர்வம்॑ புநந்து॒ மாமாபோ॑(அ)ஸ॒தாம் ச॑ ப்ரதி॒க்³ரஹம்॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥

(ஸாயம் காலே)
அக்³நிஶ்சேத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । நாராயண ருஷி꞉ । அக்³நிமாமந்யு மந்யுபதயோ அஹர்தே³வதா । ப்ரக்ருதிஶ்ச²ந்த³꞉ । மந்த்ராசமநே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் அக்³நிஶ்ச மா மந்யுஶ்ச மந்யுபதயஶ்ச மந்யு॑ க்ருதே॒ப்⁴ய꞉ । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ந்தாம் । யத³ஹ்நா பாப॑மகா॒ர்ஷம் । மநஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யாமுத³ரே॑ண ஶி॒ஶ்நா । அஹ॒ஸ்தத³॑வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ । இ॒த³ம॒ஹம் மாமம்ரு॑த யோ॒நௌ । ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா ।

ஆசம்ய ॥

புநர்மார்ஜநம் –
ஆபோஹிஷ்டே²தி நவர்சஸ்ய ஸூக்தஸ்ய । அம்ப³ரீஷ ஸிந்து⁴த்³வீப ருஷி꞉ । ஆபோ தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । பஞ்சமீ வர்த⁴மாநா । ஸப்தமீ ப்ரதிஷ்டா² । அந்த்யே த்³வே அநுஷ்டுபௌ⁴ । புநர்மார்ஜநே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॑: ।
தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ॑: ।
தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவ꞉ ।
யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।

ஓம் ஶம் நோ॑ தே³॒வீர॒பி⁴ஷ்ட॑ய॒ ஆபோ॑ ப⁴வந்து பீ॒தயே॑ ।
ஶம் யோர॒பி⁴ ஸ்ர॑வந்து ந꞉ ॥

ஈஶா॑நா॒ வார்யா॑ணாம்॒ க்ஷய॑ந்தீஶ்சர்ஷணீ॒நாம் ।
அ॒போ யா॑சாமி பே⁴ஷ॒ஜம் ॥

அ॒ப்ஸு மே॒ ஸோமோ॑ அப்³ரவீத³॒ந்தர்விஶ்வா॑நி பே⁴ஷ॒ஜா ।
அ॒க்³நிம் ச॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ॥

ஆப॑: ப்ருணீ॒த பே⁴॑ஷ॒ஜம் வரூ॑த²ம் த॒ந்வே॒ 3॒ மம॑ ।
ஜ்யோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்³ரு॒ஶே ॥

இ॒த³மா॑ப॒: ப்ரவ॑ஹத॒ யத்கிம் ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ ।
யத்³வா॒ஹம॑பி⁴து³॒த்³ரோஹ॒ யத்³வா॑ ஶே॒ப உ॒தாந்ரு॑தம் ॥

ஆபோ॑ அ॒த்³யாந்வ॑சாரிஷம்॒ ரஸே॑ந॒ ஸம॑க³ஸ்மஹி ।
பய॑ஸ்வாநக்³ந॒ ஆ க³॑ஹி॒ தம் மா॒ ஸம் ஸ்ரு॑ஜ॒ வர்ச॑ஸா ॥

ஸ॒ஸ்ருஷீ॒ஸ்தத³॑பஸோ॒ தி³வா॒நக்த॑ஞ்ச ஸ॒ஸ்ருஷீ᳚: ।
வரே॑ண்ய க்ர॒தூரஹ॑மா தே³॒வீ॒ ரவ॑ஸே ஹுவே ॥

பாபபுருஷ விஸர்ஜநம் –
ருதம் சேத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । அக⁴மர்ஷண ருஷி꞉ । பா⁴வவ்ருத்தோ தே³வதா । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । மம பாபபுருஷ ஜல விஸர்ஜநே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ரு॒தம் ச॑ ஸ॒த்யம் சா॒பீ⁴॑த்³தா⁴॒த்தப॒ஸோ(அ)த்⁴ய॑ஜாயத ।
ததோ॒ ராத்ர்ய॑ஜாயத॒ தத॑: ஸமு॒த்³ரோ அ॑ர்ண॒வ꞉ ।
ஸ॒மு॒த்³ராத³॑ர்ண॒வாத³தி⁴॑ ஸம்வத்²ஸ॒ரோ அ॑ஜாயத ॥

அ॒ஹோ॒ரா॒த்ராணி॑ வி॒த³த⁴॒த்³விஶ்வ॑ஸ்ய மிஷ॒தோ வ॒ஶீ ।
ஸூ॒ர்யா॒ச॒ந்த்³ர॒மஸௌ॑ தா⁴॒தா ய॑தா²பூ॒ர்வம॑கல்பயத் ।
தி³வம்॑ ச ப்ருதி²॒வீம் சா॒ந்தரி॑க்ஷ॒மதோ²॒ ஸ்வ॑: ॥

ஆசம்ய ॥

ப்ராணாயாமம் ॥

அர்க்⁴யப்ரதா³நம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ராத꞉/மாத்⁴யாஹ்நிக/ஸாயம் ஸந்த்⁴யார்க்⁴ய ப்ரதா³நம் கரிஷ்யே ॥

(ப்ராத꞉ காலே)
தத்ஸவிதுரித்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । விஶ்வாமித்ர ருஷி꞉ । ஸவிதா தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । ப்ராத꞉ ஸந்த்⁴யார்க்⁴யப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸ்வ॑: । தத்ஸ॑வி॒துர்வரே॑ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா॑த் ॥ (ரு।3।62।10)

[* ப்ராத꞉ ஸந்த்⁴யாங்க³ முக்²யகாலாதிக்ரமண தோ³ஷபரிஹாரார்த²ம் ப்ராயஶ்சித்தர்க்⁴ய ப்ரதா³நம் கரிஷ்யே ।
யத³த்³யகச்சேத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । குத்ஸ ருஷி꞉ । ஸவிதா தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । ப்ராத꞉ ஸந்த்⁴யாங்க³ ப்ராயஶ்சித்தார்க்⁴யப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ।
யத³॒த்³ய கச்ச॑ வ்ருத்ரஹந்நு॒த³கா³॑ அ॒பி⁴ஸூ॑ர்ய । ஸர்வம்॒ ததி³॑ந்த்³ர தே॒ வஶே॑ ।
*]

(மத்⁴யாஹ்ந காலே)
ஹம்ஸஶ்ஶுசிஷதி³த்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । கௌ³தமபுத்ரோ வாமதே³வ ருஷி꞉ । ஸூர்யோ தே³வதா । ஜக³தீ ச²ந்த³꞉ । மாத்⁴யாஹ்நிக ஸந்த்⁴யார்க்⁴ய ப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ஹம்॒ஸஶ்ஶு॑சி॒ஷத்³வஸு॑ரந்தரிக்ஷ॒ ஸத்³தோ⁴॑ தாவேதி³॒ஷத³தி॑தி²ர்து³ரோண॒ ஸத் । ந்ரு॒ஷத்³வ॑ர॒ ஸத்³ரு॑த॒ ஸத்³வ்யோ॑ம॒ ஸத³॒ப்³ஜா கோ³॒ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்³ரி॒ஜா ரு॒தம் ப்³ரு॒ஹத் । இதி ப்ரத²மார்க்⁴யம் ॥

ஆக்ருஷ்ணேநேத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । ஹிரண்ய ஸ்தூப ருஷி꞉ । ஸவிதா தே³வதா । த்ரிஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ । மாத்⁴யாஹ்நிக ஸந்த்⁴யார்க்⁴ய ப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ஆக்ரு॒ஷ்ணேந॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மாநோ நிவே॒ஶய॑ந்ந॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச ।
ஹி॒ர॒ண்ய யே॑ந ஸவி॒தா ரதே²॒நா(ஆ)தே³॒வோ யா॑தி॒பு⁴வ॑நாநி॒ பஶ்யந்॑ । இதி த்³விதீயார்க்⁴யம் ॥

தத்ஸவிதுரித்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । விஶ்வாமித்ர ருஷி꞉ । ஸவிதா தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । மாத்⁴யாஹ்நிக ஸந்த்⁴யார்க்⁴யப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸ்வ॑: । தத்ஸ॑வி॒துர்வரே॑ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா॑த் । இதி த்ருதீயார்க்⁴யம் ॥

[* மாத்⁴யாஹ்நிக ஸந்த்⁴யாங்க³ முக்²யகாலாதிக்ரமண தோ³ஷபரிஹாரார்த²ம் ப்ராயஶ்சித்தர்க்⁴ய ப்ரதா³நம் கரிஷ்யே ।
ப்ராதர்தே³வீத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । அபி⁴தப ருஷி꞉ । ஸூர்யோ தே³வதா । த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । மாத்⁴யாஹ்நிக ஸந்த்⁴யாங்க³ ப்ராயஶ்சித்தார்க்⁴ய ப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ।
ஓம் ப்ரா॒தர்தே³॒வீமதி³॑திம் ஜோஹவீமி ம॒த்⁴யம்தி³॑ந॒ உதி³॑தா॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய । ரா॒யே மி॑த்ரா வருணா ஸ॒ர்வதா॒தே॑லே தோ॒காய॒ தந॑யாய॒ ஶம் யோ꞉ ।
*]

(ஸாயம் காலே)
தத்ஸவிதுரித்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । விஶ்வாமித்ர ருஷி꞉ । ஸவிதா தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । ஸாயம் ஸந்த்⁴யார்க்⁴யப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸ்வ॑: । தத்ஸ॑வி॒துர்வரே॑ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா॑த் ॥

[* ஸாயம் ஸந்த்⁴யாங்க³ முக்²யகாலாதிக்ரமண தோ³ஷபரிஹாரார்த²ம் ப்ராயஶ்சித்தர்க்⁴ய ப்ரதா³நம் கரிஷ்யே ।
உத்³கே⁴த³பீ⁴த்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । குத்ஸ ருஷி꞉ । ஸவிதா தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । ஸாயம் ஸந்த்⁴யாங்க³ ப்ராயஶ்சித்தார்க்⁴ய ப்ரதா³நே விநியோக³꞉ ।
ஓம் உத்³கே⁴த³॒பி⁴ஶ்ரு॒தா ம॑க⁴ம் வ்ருஷ॒ப⁴ம் நர்யா᳚பஸம் । அஸ்தா᳚ர மேஷி ஸூர்ய ।
*]

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண –
ப்³ரஹ்மைவ ஸத்யம் ப்³ரஹ்மைவாஹம் । யோஸாவாதி³த்யோ ஹிரண்மய꞉ புருஷ꞉ ஸ ஏவாஹமஸ்மி ।
அ॒ஸாவா॑தி³॒த்யோ ப்³ர॒ஹ்ம ॥

ஆசம்ய ॥

ப்ராணாயாமம் ॥

[* தர்பணம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ராத꞉/மாத்⁴யாஹ்நிக/ஸாயம் ஸந்த்⁴யாங்க³ தர்பணம் கரிஷ்யே ।
(ப்ராத꞉ காலே)
ஸந்த்⁴யாம் தர்பயாமி । கா³யத்ரீம் தர்பயாமி ।
ப்³ராஹ்மீம் தர்பயாமி । நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ।
(மத்⁴யாஹ்ந காலே)
ஸந்த்⁴யாம் தர்பயாமி । ஸாவித்ரீம் தர்பயாமி ।
ரௌத்³ரீம் தர்பயாமி । நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ।
(ஸாயம் காலே)
ஸந்த்⁴யாம் தர்பயாமி । ஸரஸ்வதீம் தர்பயாமி ।
வைஷ்ணவீம் தர்பயாமி । நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ।
*]

கா³யத்ரீ ஆவாஹநம் –
ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம । அக்³நிர்தே³வதா । ப்³ரஹ்ம॑ இத்யா॒ர்ஷம் । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । பரமாத்மம்॑ ஸரூ॒பம் । ஸாயுஜ்யம் வி॑நியோ॒க³ம் ।
ஆயா॑து॒ வர॑தா³ தே³॒வீ॒ அ॒க்ஷரம்॑ ப்³ரஹ்ம॒ ஸம்மி॑தம் ।
கா³॒ய॒த்ரீம்᳚ ச²ந்த³॑ஸாம் மா॒தேத³ம் ப்³ர॑ஹ்ம ஜு॒ஷஸ்வ॑ மே ।
யத³ஹ்நா᳚த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத³ஹ்நா᳚த்ப்ரதி॒ முச்ய॑தே ।
யத்³ராத்ரியா᳚த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத்³ராத்ரியா᳚த்ப்ரதி॒ முச்ய॑தே ।
ஸர்வ॑வ॒ர்ணே ம॑ஹாதே³॒வி॒ ஸ॒ந்த்⁴யா வி॑த்³யே ஸ॒ரஸ்வ॑தி ।
ஓஜோ॑(அ)ஸி॒ ஸஹோ॑(அ)ஸி॒ ப³லம॑ஸி॒ ப்⁴ராஜோ॑(அ)ஸி தே³॒வாநாம்॒ தா⁴ம॒நாமா॑ஸி விஶ்வ॑மஸி வி॒ஶ்வாயு॒: ஸர்வ॑மஸி ஸ॒ர்வாயுரபி⁴பூ⁴ரோம் ।

கா³யத்ரீமாவா॑ஹயா॒மி॒ ।
ஸாவித்ரீமாவா॑ஹயா॒மி॒ ।
ஸரஸ்வதீமாவா॑ஹயா॒மி॒ ।
ச²ந்த³ர்ஷீநாவா॑ஹயா॒மி॒ ।
ஶ்ரியமாவா॑ஹயா॒மி॒ ।
[* ப³லமாவா॑ஹயா॒மி॒ । *]

கா³யத்ர்யா கா³யத்ரீ ச²ந்தோ³ விஶ்வாமித்ர ருஷி꞉ ஸவிதா தே³வதா அக்³நிர்முக²ம் ப்³ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர் ஹ்ருத³யம் ருத்³ர꞉ ஶிகா² ப்ருதி²வீ யோநி꞉ ப்ராணாபாநவ்யாநோதா³ந ஸமாநா ஸ ப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாங்க்²யாயந ஸகோ³த்ரா கா³யத்ரீ சதுர்விம்ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா³॑ ஷட்கு॒க்ஷி॒: பஞ்சஶீர்ஷோபநயநே வி॑நியோ॒க³꞉ ॥

பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ராத꞉/மாத்⁴யாஹ்நிக/ஸாயம் ஸந்த்⁴யாங்க³ யதா²ஶக்தி கா³யத்ரீ மஹாமந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே ॥

கரந்யாஸம் ।
ஓம் தத்ஸ॑விது॒: ப்³ரஹ்மாத்மநே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
வரே᳚ண்ய॒ம் விஷ்ண்வாத்மநே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ப⁴ர்கோ³॑ தே³வ॒ஸ்ய॑ ருத்³ராத்மநே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
தீ⁴॒மஹி ஸத்யாத்மநே அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ஜ்ஞாநாத்மநே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ஸர்வாத்மநே கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸம் ।
ஓம் தத்ஸவிது॒: ப்³ரஹ்மாத்மநே ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
வரே᳚ண்ய॒ம் விஷ்ண்வாத்மநே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ப⁴ர்கோ³॑ தே³வ॒ஸ்ய॑ ருத்³ராத்மநே ஶிகா²யை வஷட் ।
தீ⁴॒மஹி ஸத்யாத்மநே கவசாய ஹும் ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ஜ்ஞாநாத்மநே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ஸர்வாத்மநே அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

த்⁴யாநம் –
முக்தா வித்³ரும ஹேமநீல த⁴வளச்சா²யைர்முகை²ஸ்த்ரீக்ஷணை꞉
யுக்தாமிந்து³ நிப³த்³த⁴ ரத்நமகுடாம் தத்த்வார்த² வர்ணாத்மிகாம் ।
கா³யத்ரீம் வரதா³ப⁴யாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்⁴ரங்கபாலம் க³தா³ம்
ஶங்க²ம் சக்ரமதா²ரவிந்த³யுக³ளம் ஹஸ்தைர்வஹந்தீம் ப⁴ஜே ॥

த்⁴யேயஸ்ஸதா³ ஸவித்ருமண்ட³லமத்⁴யவர்தீ
நாராயணஸ்ஸரஸிஜாஸந ஸந்நிவிஷ்ட꞉ ।
கேயூரவாந் மகரகுண்ட³லவாந் கிரீடீ
ஹாரீ ஹிரண்மய வபுர்த்⁴ருதஶங்க²சக்ர꞉ ॥

[* முத்³ராப்ரத³ர்ஶநம் –
ஸுமுக²ம் ஸம்புடம் சைவ விததம் விஸ்த்ருதம் ததா² ।
த்³விமுக²ம் த்ரிமுக²ம் சைவ சது꞉ பஞ்சமுக²ம் ததா² ।
ஷண்முகோ²(அ)தோ⁴முக²ம் சைவ வ்யாபிகாஞ்ஜலிகம் ததா² ।
ஶகடம் யமபாஶம் ச க்³ரதி²தம் ஸம்முகோ²ந்முக²ம் ।
ப்ரளம்ப³ம் முஷ்டிகம் சைவ மத்ஸ்ய꞉ கூர்மோ வராஹகம் ।
ஸிம்ஹாக்ராந்தம் மஹாக்ராந்தம் முத்³க³ரம் பல்லவம் ததா² ।
சதுர்விம்ஶதி முத்³ரா வை கா³யத்ர்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டி²தா꞉ ।
இதி முத்³ரா ந ஜாநாதி கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லாப⁴வேத் ।
*]

கா³யத்ரீ மந்த்ரம் –
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸ்வ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

கரந்யாஸம் ।
ஓம் தத்ஸ॑விது॒: ப்³ரஹ்மாத்மநே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
வரே᳚ண்ய॒ம் விஷ்ண்வாத்மநே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ப⁴ர்கோ³॑ தே³வ॒ஸ்ய॑ ருத்³ராத்மநே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
தீ⁴॒மஹி ஸத்யாத்மநே அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ஜ்ஞாநாத்மநே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ஸர்வாத்மநே கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸம் ।
ஓம் தத்ஸவிது॒: ப்³ரஹ்மாத்மநே ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
வரே᳚ண்ய॒ம் விஷ்ண்வாத்மநே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ப⁴ர்கோ³॑ தே³வ॒ஸ்ய॑ ருத்³ராத்மநே ஶிகா²யை வஷட் ।
தீ⁴॒மஹி ஸத்யாத்மநே கவசாய ஹும் ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ஜ்ஞாநாத்மநே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ஸர்வாத்மநே அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வரோம் இதி தி³க்³விமோக꞉ ॥

[* உத்தரமுத்³ரா ப்ரத³ர்ஶநம் –
ஸுரபி⁴꞉ ஜ்ஞாந சக்ரம் ச யோநி꞉ கூர்மோ(அ)த² பங்கஜம் ।
லிங்க³ம் நிர்யாண முத்³ரா சேத்யஷ்டமுத்³ரா꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ।
*]

ஸூர்யோபஸ்தா²நம் –
ஜாதவேத³ஸேத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய கஶ்யப ருஷி꞉ । து³ர்கா³ஜாதவேதா³க்³நிர்தே³வதா । த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஸூர்யோபஸ்தா²நே விநியோக³꞉ ।
ஓம் ஜா॒தவே᳚த³ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑மராதீய॒தோ நித³॑ஹாதி॒ வேத³॑: ।
ஸ ந॑: பர்ஷ॒த³தி॑ து³॒ர்கா³ணி॒ விஶ்வா᳚ நா॒வேவ॒ ஸிந்து⁴ம்᳚ து³ரி॒தா(அ)த்ய॒க்³நி꞉ ॥

த்ர்யம்ப³கமிதி மந்த்ரஸ்ய । மைத்ரா வருணிர்வஸிஷ்ட² ருஷி꞉ । ருத்³ரோ தே³வதா । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । உபஸ்தா²நே விநியோக³꞉ ।
ஓம் த்ர்ய॑ம்ப³கம் யஜாமஹே ஸு॒க³ந்தி⁴ம்॑ புஷ்டி॒வர்த⁴॑நம் ।
உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப³ந்த⁴॑நாந்ம்ரு॒த்யோர்ம்ரு॑க்ஷீய॒ மா(அ)ம்ருதா॑த் ।

[* தச்ச²ம்யோரித்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய । ஶம்யுர ருஷி꞉ । விஶ்வேதே³வா꞉ தே³வதா । ஶக்வரீ ச²ந்த³꞉ । ஶாந்த்யர்தே² உபஸ்தா²நே விநியோக³꞉ ।
ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞ॑பதயே । தை³வீ᳚: ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶம் நோ᳚ அஸ்து த்³வி॒பதே³॒ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ।
*]

நமோ ப்³ரஹ்மணே இத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய ப்ரஜாபதி ருஷி꞉ விஶ்வேதே³வா꞉ தே³வதா । ஜக³தீ꞉ ச²ந்த³꞉ ப்ரத³க்ஷிணே விநியோக³꞉ ।
ஓம் நமோ᳚ ப்³ர॒ஹ்மணே॒ நமோ᳚(அ)ஸ்த்வ॒க்³நயே॒ நம॑: ப்ருதி²॒வ்யை நம॒ ஓஷ॑தீ⁴ப்⁴ய꞉ ।
நமோ᳚ வா॒சே நமோ᳚ வா॒சஸ்ப॑தயே॒ நமோ॒ விஷ்ண॑வே மஹ॒தே க॑ரோமி ॥

தி³க்³தே³வதா நமஸ்கார꞉ –
ஓம் நம॒: ப்ராச்யை॑ தி³॒ஶே யாஶ்ச॑ தே³॒வதா॑
ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம꞉ ।
ஓம் நமோ॒ த³க்ஷி॑ணாயை தி³॒ஶே யாஶ்ச॑ தே³॒வதா॑
ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம꞉ ।
ஓம் நம॒: ப்ரதீ᳚ச்யை தி³॒ஶே யாஶ்ச॑ தே³॒வதா॑
ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம꞉ ।
ஓம் நம॒ உதீ³᳚ச்யை தி³॒ஶே யாஶ்ச॑ தே³॒வதா॑
ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம꞉ ।
ஓம் நம॑ ஊ॒ர்த்⁴வா॑யை தி³॒ஶே யாஶ்ச॑ தே³॒வதா॑
ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம꞉ ।
ஓம் நமோ(அ)த⁴॑ராயை தி³॒ஶே யாஶ்ச॑ தே³॒வதா॑
ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம꞉ ।
ஓம் நமோ॑(அ)வாந்த॒ராயை॑ தி³॒ஶே யாஶ்ச॑ தே³॒வதா॑
ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம꞉ ॥

ருஷி தே³வதாதி³ நமஸ்கார꞉ –
நமோ க³ங்கா³யமுநயோர்மத்⁴யே யே॑ வ॒ஸந்தி॒ தே மே ப்ரஸந்நாத்மாநஶ்சிரம் ஜீவிதம் வ॑ர்த⁴ய॒ந்தி॒
நமோ க³ங்கா³யமுநயோர்முநி॑ப்⁴யஶ்ச॒ நமோ॒ நமோ க³ங்கா³யமுநயோர்முநி॑ப்⁴யஶ்ச நம꞉ ।

ஓம் ஸந்த்⁴யா॑யை நம꞉ । ஸாவி॑த்ர்யை நம꞉ । கா³ய॑த்ர்யை நம꞉ । ஸர॑ஸ்வத்யை நம꞉ । ஸர்வா᳚ப்⁴யோ தே³॒வதா᳚ப்⁴யோ॒ நம꞉ । தே³॒வேப்⁴யோ॒ நம꞉ । ருஷி॑ப்⁴யோ॒ நம꞉ । முநி॑ப்⁴யோ॒ நம꞉ । கு³ரு॑ப்⁴யோ॒ நம꞉ । மாத்ரு॑ப்⁴யோ॒ நம꞉ । பித்ரு॑ப்⁴யோ॒ நம꞉ । காமோ(அ)காரிஷீ᳚ந்நமோ॒ நம꞉ । மந்யுரகாரிஷீ᳚ந்நமோ॒ நம꞉ ।

யாம்॒ ஸதா³॑ ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நி॒ ச॒ரா॑ணி ஸ்தா²॒வரா॑ணி ச ।
ஸாயம்॑ ப்ரா॒தர்ந॑மஸ்ய॒ந்தி ஸா॒மா॒ ஸந்த்⁴யா॑(அ)பி⁴ர॑க்ஷது ॥

தே³வதா ஸ்மரணம் –
ப்³ரஹ்மண்யோ தே³வகீபுத்ரோ ப்³ரஹ்மண்யோ மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
ப்³ரஹ்மண்ய꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷோ ப்³ரஹ்மண்யோ விஷ்ணுரச்யுத꞉ ॥

நமோ ப்³ரஹ்மண்யதே³வாய கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாய ச ।
ஜக³த்³தி⁴தாய க்ருஷ்ணாய கோ³விந்தா³ய நமோ நம꞉ ॥

க்ஷீரேண ஸ்நாபிதே தே³வீ சந்த³நேந விளேபிதே ।
பி³ல்வபத்ரார்சிதே தே³வீ து³ர்கே³(அ)ஹம் ஶரணம் க³த꞉ ॥

கா³யத்ரீ ப்ரஸ்தா²ந ப்ரார்த²நா –
உ॒த்தமே॑ ஶிக²॑ரே ஜா॒தே॒ பூ⁴॒ம்யாம் ப॑ர்வத॒ மூர்த⁴॑நி ।
ப்³ரா॒ஹ்மணே॑ப்⁴யோ(அ)ப்⁴ய॑நுஜ்ஞா॒தா॒ க³॒ச்ச²தே³॑வி ய॒தா² ஸு॑க²ம் ॥

ஸ்துதோ மயா வரதா³ வே॑த³மா॒தா॒ ப்ரசோத³யந்தீ பவநே᳚ த்³விஜா॒தா ।
ஆயு꞉ ப்ருதி²வ்யாம் த்³ரவிணம் ப்³ர॑ஹ்மவ॒ர்சஸம்
மஹ்யம் த³த்வா ப்ரயாதும் ப்³ர॑ஹ்மலோ॒கம் ॥

நாராயண நமஸ்க்ருதி –
நமோ(அ)ஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ர மூர்தயே
ஸஹஸ்ர பாதா³க்ஷி ஶிரோரு பா³ஹவே ।
ஸஹஸ்ரநாம்நே புருஷாய ஶாஶ்வதே
ஸஹஸ்ர கோடீ யுக³தா⁴ரிணே நம꞉ ॥

பூ⁴ம்யாகாஶாபி⁴வந்த³நம் –
இ॒த³ம் த்³யா॑வா ப்ருதி²॒வீ ஸ॒த்யம॑ஸ்து ।
பித॒ர்மாத॒ர்யதி³॒ஹோப॑ப்³ருவே வா॑ம் ।
பூ⁴॒தம் தே³॒வாநா॑மவ॒மே அவோ॑பி⁴꞉ ।
வித்³யாமே॒ஷம் வ்ரு॒ஜி॑நம் ஜீ॒ரதா³॑நும் ।

ஆகாஶாத்பதிதம் தோயம் யதா² க³ச்ச²தி ஸாக³ரம் ।
ஸர்வதே³வ நமஸ்கார꞉ கேஶவம் ப்ரதிக³ச்ச²தி ॥

ஸர்வவேதே³ஷு யத்புண்யம் ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்ப²லம் ।
தத்ப²லம் ஸமவாப்நோதி ஸ்துத்வா தே³வம் ஜநார்த³நம் ॥

வாஸநாத்³வாஸுதே³வஸ்ய வாஸிதம் தே ஜக³த்த்ரயம் ।
ஸர்வபூ⁴த நிவாஸோ(அ)ஸி வாஸுதே³வ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

அபி⁴வாத³நம் –
சதுஸ்ஸாக³ர பர்யந்தம் கோ³ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ ஶுப⁴ம் ப⁴வது ॥
___ ப்ரவராந்வித ___ ஸ கோ³த்ர꞉ ஆஶ்வலாயநஸூத்ர꞉ ருக் ஶாகா²த்⁴யாயீ ____ ஶர்மா(அ)ஹம் போ⁴ அபி⁴வாத³யே ॥

ஆசம்ய ॥

ஸமர்பணம் –
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யாச நாமோக்த்யா தப꞉ ஸந்த்⁴யா க்ரியாதி³ஷு ।
ந்யூநம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்³யோவந்தே³ தமச்யுதம் ॥

மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ரமாபதே ।
யத்க்ருதம் து மயாதே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥

அநேந ப்ராத꞉/மாத்⁴யாஹ்நிக/ஸாயம் ஸந்த்⁴யாவந்த³நேந ப⁴க³வாந் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீநாராயண꞉ ப்ரீயதாம் । ஸுப்ரீதோ வரதோ³ ப⁴வது ।

ஆப்³ரஹ்மலோகாதா³ஶேஷாதா³ளோகாலோக பர்வதாத் ।
யே ஸந்தி ப்³ராஹணா தே³வாஸ்தேப்⁴யோ நித்யம் நமோ நம꞉ ॥

காயேந வாசா மநஸேந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே꞉ ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥

ஸர்வம் ஶ்ரீமந்நாராயணார்பணமஸ்து ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Rigveda Sandhya Vandanam – ருக்³வேத³ ஸந்த்⁴யாவந்த³நம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed