Rigveda Sandhya vandanam – ఋగ్వేద సంధ్యావందనం

శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం |

అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా |
యః స్మరేత్పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరః శుచిః ||

|| ఆచమ్య ||
ఓం కేశవాయ స్వాహా | ఓం నారాయణాయ స్వాహా |
ఓం మాధవాయ స్వాహా |
ఓం గోవిందాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః | ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః | ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం అథోక్షజాయ నమః | ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః | ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః | ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః |

|| ప్రాణాయామం ||
ఓం ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః | పరమాత్మా దేవతా |
దేవీ గాయత్రీ ఛందః | ప్రాణాయామే వినియోగః ||
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓం స్వః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః |
ఓం సత్యం | ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం | భర్గో దేవస్య ధీమహి ధీయో యో నః
ప్రచోదయాత్ | ఓం ఆపోజ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ భుర్భువఃస్వరోమ్ ||

|| సంకల్పం ||
శ్రీ శుభే శోభనే ముహూర్తే విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయే పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వన్తరే అష్టావింశతితమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే గోదావర్యాః దక్షిణే పార్శ్వే శాలీవాహనశకే బౌద్ధావతారే రామక్షేత్రే అస్మిన్వర్తమానేన చాంద్రమానేన అస్య శ్రీ …… సంవత్సరే …… ఆయనే …… ఋతౌ …… మాసే …… పక్షే …… తిథౌ …… వాసరే …… నక్షత్రే శుభయోగ శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ భారతీరమణ ముఖ్యప్రాణాన్తర్గత సవితృనామక శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేరణయా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ప్రాతః(సాయం) సన్ధ్యాముపాశిష్యే |

|| మార్జనం ||
ఓం ఆపోహిష్ఠేతి త్ర్యర్చస్య సూక్తస్య | అంబరీష సింధుద్వీప ఋషిః |
ఆపో దేవతా గాయత్రీ ఛందః | మార్జనే వినియోగః ||

ఓం ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువః |
తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన |
మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే |
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒: |
తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: |
ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః |
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవః |
యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ |
ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః |

|| జలాభిమంత్రణం ||

(ప్రాతః కాలమున)
సూర్యశ్చేత్యస్య మంత్రస్య | నారాయణ ఋషిః | సూర్యమామన్యు మన్యుపతయో రాత్రిర్దేవతా | ప్రకృతిశ్ఛందః | జలాభిమంత్రణే వినియోగః ||

ఓం || సూర్యశ్చ మా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యు॑కృతే॒భ్యః | పాపేభ్యో॑ రక్ష॒న్తామ్ | యద్రాత్రియా పాప॑మకా॒ర్షమ్ | మనసా వాచా॑ హస్తా॒భ్యామ్ | పద్భ్యాముదరే॑ణ శి॒శ్నా | రాత్రి॒స్తద॑వలు॒మ్పతు | యత్కిఞ్చ॑ దురి॒తం మయి॑ | ఇ॒దమ॒హం మా మమృత॑ యో॒నౌ | సూర్యే జ్యోతిషి జుహో॑మి స్వా॒హా |

(సాయం కాలమున)
అగ్నిశ్చేత్యస్య మంత్రస్య | నారాయణ ఋషిః | అగ్నిమామన్యు మన్యుపతయో అహర్దేవతా | ప్రకృతిశ్ఛందః | జలాభిమంత్రణే వినియోగః ||

ఓం || అగ్నిశ్చ మా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యు॑కృతే॒భ్యః | పాపేభ్యో॑ రక్ష॒న్తామ్ | యదహ్నా పాప॑మకా॒ర్షమ్ | మనసా వాచా॑ హస్తా॒భ్యామ్ | పద్భ్యాముదరే॑ణ శి॒శ్నా | అహ॒స్తద॑వలు॒మ్పతు | యత్కిఞ్చ॑ దురి॒తం మయి॑ | ఇ॒దమ॒హం మా మమృత॑ యో॒నౌ | సత్యే జ్యోతిషి జుహో॑మి స్వా॒హా |

|| పునర్మార్జనం ||

ఆపోహిష్ఠేతి నవర్చస్య సూక్తస్య | అంబరీష సింధుద్వీప ఋషిః | ఆపో దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | పంచమీ వర్ధమానా | సప్తమీ ప్రతిష్ఠా | అంత్యేద్వే అనుష్టభౌ | పునర్మార్జనే వినియోగః ||

ఓం ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన |
మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే |
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: |
ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః |
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ |
ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః |

ఓం శం నో॑ దే॒వీర॒భిష్ట॑య॒ ఆపో॑ భవన్తు పీ॒తయే॑ |
శం యోర॒భి స్ర॑వన్తు నః ||
ఈశా॑నా॒ వార్యా॑ణా॒o క్షయ॑న్తీశ్చర్షణీ॒నామ్ |
అ॒పో యా॑చామి భేష॒జమ్ ||
అ॒ప్సు మే॒ సోమో॑ అబ్రవీద॒న్తర్విశ్వా॑ని భేష॒జా |
అ॒గ్నిం చ॑ వి॒శ్వశ॑oభువమ్ ||
ఆప॑: పృణీ॒త భే॑ష॒జం వరూ॑థం త॒న్వే॒౩॒॑ మమ॑ |
జ్యోక్చ॒ సూర్య॑o దృ॒శే ||
ఇ॒దమా॑ప॒: ప్ర వ॑హత॒ యత్కిం చ॑ దురి॒తం మయి॑ |
యద్వా॒హమ॑భిదు॒ద్రోహ॒ యద్వా॑ శే॒ప ఉ॒తానృ॑తమ్ ||
ఆపో॑ అ॒ద్యాన్వ॑చారిష॒o రసే॑న॒ సమ॑గస్మహి |
పయ॑స్వానగ్న॒ ఆ గ॑హి॒ తం మా॒ సం సృ॑జ॒ వర్చ॑సా ||
ససృషీస్తదపసః దివానక్తఞ్చ ససృషీః |
వరేణ్యక్రతూరహమా దేవీ రవసే హువే ||

|| పాపపురుషవిసర్జనం ||
ఓం ఋతం చేత్యస్య మంత్రస్య | మాతుశ్చందసః | అఘమర్షణ ఋషిః | భావవృత్తో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | పాపపురుష విసర్జనే వినియోగః ||

ఓం ఋ॒తం చ॑ స॒త్యం చా॒భీ”ద్ధా॒త్తప॒సోఽధ్య॑జాయత |
తతో॒ రాత్ర్య॑జాయత॒ తత॑: సము॒ద్రో అ॑ర్ణ॒వః | (తై.ఆ.౧౦.౧.౧౩)
స॒ము॒ద్రాద॑ర్ణ॒వాదధి॑ సంవథ్స॒రో అ॑జాయత ||
అ॒హో॒రా॒త్రాణి॑ వి॒దధ॒ద్విశ్వ॑స్య మిష॒తో వ॒శీ |
సూ॒ర్యా॒చ॒న్ద్ర॒మసౌ” ధా॒తా య॑థాపూ॒ర్వమ॑కల్పయత్ |
దివ”o చ పృథి॒వీం చా॒న్తరి॑క్ష॒మథో॒ స్వ॑: ||

ఆచమ్య చే. ||

ప్రాణాయామం చే. ||

ఓం పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ భారతీరమణ ముఖ్యప్రాణాన్తర్గత సవితృనామక శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేరణయా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ప్రాతః/సాయం సంధ్యాంగ అర్ఘ్య ప్రదానం కరిష్యే ||

(సంధ్యా కాలాతిక్రమదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం చతుర్థార్ఘ్య ప్రదానం కరిష్యే ||)

ఓం భూర్భువస్సువః |
తత్స॑వి॒తుర్వరే॑ణ్య॒o భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి |
ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా॑త్ || (ఋ.౩.౬౨.౧౦)

ఆచమ్య చే. ||

|| భూతోచ్చాటనం ||

ఓం అపసర్పన్తు ఇత్యస్య మంత్రస్య | వామదేవో ఋషిః | భూతాని దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | భూతోచ్చాటనే వినియోగః ||

అపసర్పన్తు యే భూతాః యే భూతా భువి సంస్థితాః |
ఏ భూతా విఘ్నకర్తారః తేనశ్యన్తు శివాజ్ఞయా ||
అపక్రామన్తు యే భూతాః క్రూరాశ్చైవ తు రాక్షసాః |
యశ్చాత్ర నివసన్తైవ దేవతా భువి సన్తతమ్ |
తేషామప్యవిరోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే ||

ఓం పృథ్వీతి ఇత్యస్య మన్త్రస్య మేరుపృష్ఠ ఋషిః | కూర్మో దేవతా | సుతలం ఛన్దః | ఆసనే వినియోగః ||

పృథ్వి త్వయా ధృతా లోకా దేవి త్వం విష్ణునాధృతా |
త్వం చ ధారయ మాం దేవి పవిత్రం కురు చాసనమ్ ||
మాం చ పూతం కురుధరే నతోస్మి త్వాం సురేశ్వరి ||
ఆసనే సోమమండలే కూర్మస్కన్ధే ఉపవిష్ఠోస్మి |

|| గాయత్రీ ||

ఆచమ్య చే. ||

ప్రాణాయామం చే. ||

ఓమిత్యేకాక్ష॑రం బ్ర॒హ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ॑ ఇత్యా॒ర్షమ్ | గాయత్రీ ఛందః | పరమాత్మ॑o సరూ॒పం | సాయుజ్యం వి॑నియో॒గమ్ |

ఆయా॑తు॒ వర॑దా దే॒వీ॒ అ॒క్షర॑o బ్రహ్మ॒ సమ్మి॑తమ్ |
గా॒య॒త్రీ”o ఛన్ద॑సాం మా॒తేదం బ్ర॑హ్మ జు॒షస్వ॑ మే ||

యదహ్నా”త్కురు॑తే పా॒ప॒o తదహ్నా”త్ప్రతి॒ ముచ్య॑తే |
యద్రాత్రియా”త్కురు॑తే పా॒ప॒o తద్రాత్రియా”త్ప్రతి॒ ముచ్య॑తే |
సర్వ॑వ॒ర్ణే మ॑హాదే॒వి॒ స॒oధ్యా వి॑ద్యే స॒రస్వ॑తి |

ఓజో॑ఽసి॒ సహో॑ఽసి॒ బలమ॑సి॒ భ్రాజో॑ఽసి దే॒వానా॒o ధామ॒నామా॑సి విశ్వ॑మసి వి॒శ్వాయు॒స్సర్వ॑మసి స॒ర్వాయురభిభూరోం |

గాయత్రీమావా॑హయా॒మి॒ |
సావిత్రీమావా॑హయా॒మి॒ |
సరస్వతీమావా॑హయా॒మి॒ |
ఛన్దర్షీనావా॑హయా॒మి॒ |
శ్రియమావా॑హయా॒మి॒ |
బలమావా॑హయా॒మి॒ ||

గాయత్ర్యా గాయత్రీ ఛందో విశ్వామిత్ర ఋషిః సవితా దేవతా అగ్నిర్ముఖం బ్రహ్మశిరో విష్ణుర్ హృదయం రుద్రశ్శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానా స ప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్విగ్ం శత్యక్షరా త్రిపదా॑ షట్కు॒క్షి॒: పంచశీర్షోపనయనే వి॑నియో॒గ॒: ||

కరన్యాసము |
ఓం తత్సవితు॒: అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
వరే”ణ్య॒మ్ తర్జనీభ్యాం నమః |
భ॒ర్గో॑ దేవ॒స్య॑ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీ॒మహి అనామికాభ్యాం నమః |
ధియో॒ యోన॑: కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ప్రచో॒దయా”త్ కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసము |
ఓం తత్సవితు॒: హృదయాయ నమః |
వరే”ణ్య॒మ్ శిరసే స్వాహా |
భ॒ర్గో॑ దేవ॒స్య॑ శిఖాయై వషట్ |
ధీ॒మహి కవచాయ హుమ్ |
ధియో॒ యోన॑: నేత్రాభ్యాం వౌషట్ |
ప్రచో॒దయా”త్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోం ఇతి దిగ్బంధః ||

|| ధ్యానం ||
ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః|
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ||

శ్రీ భారతీరమణ ముఖ్యప్రాణాంతర్గత సవితృనామక శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రేరణయా సవితృనామక శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం యథాశక్తి గాయత్రీమంత్రజపం కరిష్యే ||

|| గాయత్రీ మంత్రం ||

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: |
తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ |
భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||

ప్రాణాయామం చే. ||

|| కరన్యాసము ||
ఓం తత్సవితు॒: అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
వరే”ణ్య॒మ్ తర్జనీభ్యాం నమః |
భ॒ర్గో॑ దేవ॒స్య॑ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీ॒మహి అనామికాభ్యాం నమః |
ధియో॒ యోన॑: కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ప్రచో॒దయా”త్ కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

|| అంగన్యాసము ||
ఓం తత్సవితు॒: హృదయాయ నమః |
వరే”ణ్య॒మ్ శిరసే స్వాహా |
భ॒ర్గో॑ దేవ॒స్య॑ శిఖాయై వషట్ |
ధీ॒మహి కవచాయ హుమ్ |
ధియో॒ యోన॑: నేత్రాభ్యాం వౌషట్ |
ప్రచో॒దయా”త్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోం ఇతి దిగ్విమోకః ||

|| ఉపస్థానం ||
ఓం జాతవేదస ఇత్యస్య మంత్రస్య కశ్యప ఋషిః | దుర్గాజాతవేదాగ్నిర్దేవతా | త్రిష్టుప్ ఛందః | సంధ్యోపస్థానే వినియోగః ||

ఓం జా॒తవే”దసే సునవామ॒ సోమ॑మరాతీయ॒తో నిద॑హాతి॒ వేద॑: |
స న॑: పర్‍ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా” నా॒వేవ॒ సిన్ధు”o దురి॒తాఽత్య॒గ్నిః ||

ఓం తచ్ఛంయోరిత్యస్య మంత్రస్య శమ్యుర్విశ్వేదేవాః దేవతా |
చక్వరీ ఛన్దః | ఉపస్థానే వినియోగః ||

ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |
గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ”: స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |
స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |
శన్నో” అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే ||

|| ప్రదక్షిణం ||
ఓం నమో బ్రహ్మణే ఇత్యస్య మంత్రస్య ప్రజాపతి ఋషిః
విశ్వేదేవాః దేవతా | జగతీః ఛన్దః ప్రదక్షిణే వినియోగః ||

ఓం నమో బ్రహ్మణే నమో అస్త్వగ్నయే నమః పృథివ్యై నమ ఓషధీభ్యః |
నమో వాచే నమో వాచస్పత॑యే నమో విష్ణ॑వే మహతే॑ కరోమి ||

|| దిఙ్నమస్కారః ||
ఓం నమ॒: ప్రాచ్యై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑
ఏ॒తస్యా॒o ప్రతి॑వసన్త్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః |
ఓం నమో॒ దక్షి॑ణాయై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑
ఏ॒తస్యా॒o ప్రతి॑వసన్త్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః |
ఓం నమ॒: ప్రతీ”చ్యై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑
ఏ॒తస్యా॒o ప్రతి॑వసన్త్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః |
ఓం నమ॒ ఉదీ”చ్యై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑
ఏ॒తస్యా॒o ప్రతి॑వసన్త్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః |
ఓం నమ॑ ఊ॒ర్ధ్వాయై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑
ఏ॒తస్యా॒o ప్రతి॑వసన్త్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః |
ఓం నమోఽధ॑రాయై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑
ఏ॒తస్యా॒o ప్రతి॑వసన్త్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః |
ఓం నమో॑ఽవాన్త॒రాయై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑
ఏ॒తస్యా॒o ప్రతి॑వసన్త్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః ||
ఓం నమః అంతరిక్షాయై దిశే యాశ్చ దేవతాః
ఏతస్యాం ప్రతివసంతి ఏతాభ్యశ్చ నమో నమః |

ఓం సంధ్యాయై నమః | సావిత్ర్యై నమః | గాయత్ర్యై నమః | సరస్వత్యై నమః | సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో నమః | ఋషిభ్యో నమః | మునిభ్యో నమః | గురుభ్యో నమః | మాతృభ్యో నమః | పితృభ్యో నమః | కామోఽకారిషీ”న్నమో॒ నమః | మన్యురకారిషీ”న్నమో॒ నమః |

యాం సదా సర్వ భూతాని స్థావరాణి చరాణి చ
సాయం ప్రాతర్నమస్త్యన్తి సామా సన్ధ్యాఽభిరక్షతు ||

బ్రహ్మణ్యో దేవకీపుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదనః
బ్రహ్మణ్యః పుండరీకాక్షో బ్రహ్మణ్యో విష్ణురచ్యుతః ||
నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ||
క్షీరేణ స్నాపితే దేవీ చందనేన విలేపితే
బిల్వపత్రార్చితే దేవీ దుర్గేఽహం శరణం గతః ||
ఆకాశాత్పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరం |
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ||

ఉ॒త్తమే॑ శిఖ॑రే జా॒తే॒ భూ॒మ్యాం ప॑ర్వత॒ మూర్ధ॑ని
బ్రా॒హ్మణే॑భ్యోఽభ్య॑నుజ్ఞా॒తా॒ గ॒చ్ఛదే॑వి య॒థాసు॑ఖమ్ |

సర్వవేదేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ్ |
తత్ఫలం సమవాప్నోతి స్తుత్వా దేవం జనార్దనమ్ ||
వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం తే జగత్త్రయం |
సర్వభూత నివాసోఽసి వాసుదేవ నమోఽస్తుతే ||

నమోఽస్త్వనన్తాయ సహస్ర మూర్తయే
సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే |
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే
సహస్ర కోటీ యుగధారిణే నమః ||

|| ప్రవర ||

ప్రవరలు చూ. ||

చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ||
…… ప్రవరాన్విత …… గోత్రః …… శాఖాధ్యాయీ …….. శర్మాఽహం భో అభివాదయే ||

|| అర్పణం ||
యస్య స్మృత్యాచ నామోక్త్యా తపః సంధ్యా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే తమచ్యుతమ్ ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం రమాపతే |
యత్కృతం తు మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుమే ||

అనేన ప్రాతః/సాయం సంధ్యావందనేన భగవాన్ శ్రీ మన్మధ్వాచార్యాణం హృత్కమలమధ్యనివాసీ అనంతకళ్యాణగుణపరిపూర్ణః క్షీరాబ్ధిశాయీ నిర్దోషజ్ఞానానందాత్మా విష్ణుర్మే స్వామీ భారతీరమణ ముఖ్యప్రాణాంతర్గత సవితృనామక శ్రీ లక్ష్మీనారాయణః ప్రీయతామ్ | సుప్రీతో వరదో భవతు |

శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ||

ఆచమ్య చే. ||

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతిస్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||


మరిన్ని పూజావిధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

3 వ్యాఖ్యలు

 1. Vijay Sai అంటున్నారు:

  How to download this as a PDF file?

 2. Partridge Venkata Satya Nagendra Prasad అంటున్నారు:

  Namaskaramlu
  Its very good…It will be great If you can attach the Kriya link in u tube / other website
  Regards
  Patri Venkata Satya Nagendra Prasad

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: