Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ద్వాదశాదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

౧. ధాతా –
ధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే |
పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ ||
ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః |
రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః ||

౨. అర్యమ –
అర్యమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుంజికస్థలీ |
నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయంత్యేతే స్మ మాధవమ్ ||
మేరుశృంగాంతరచరః కమలాకరబాంధవః |
అర్యమా తు సదా భూత్యై భూయస్యై ప్రణతస్య మే ||

౩. మిత్రః –
మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః |
రథస్వన ఇతి హ్యేతే శుక్రమాసం నయంత్యమీ ||
నిశానివారణపటుః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః |
మిత్రోఽస్తు మమ మోదాయ తమస్తోమవినాశనః ||

౪. వరుణః –
వసిష్ఠో హ్యరుణో రంభా సహజన్యస్తథా హుహుః |
శుక్రశ్చిత్రస్వనశ్చైవ శుచిమాసం నయంత్యమీ ||
సూర్యస్యందనమారూఢ అర్చిర్మాలీ ప్రతాపవాన్ |
కాలభూతః కామరూపో హ్యరుణః సేవ్యతే మయా ||

౫. ఇంద్రః –
ఇంద్రో విశ్వావసుః శ్రోతా ఏలాపత్రస్తథాఽంగిరాః |
ప్రమ్లోచా రాక్షసోవర్యో నభోమాసం నయంత్యమీ ||
సహస్రరశ్మిసంవీతం ఇంద్రం వరదమాశ్రయే |
శిరసా ప్రణమామ్యద్య శ్రేయో వృద్ధిప్రదాయకమ్ ||

౬. వివస్వాన్ –
వివస్వానుగ్రసేనశ్చ వ్యాఘ్ర ఆసారణో భృగుః |
అనుమ్లోచాః శంఖపాలో నభస్యాఖ్యం నయంత్యమీ ||
జగన్నిర్మాణకర్తారం సర్వదిగ్వ్యాప్తతేజసమ్ |
నభోగ్రహమహాదీపం వివస్వంతం నమామ్యహం ||

౭. త్వష్టా –
త్వష్టా ఋచీకతనయః కంబళాఖ్యస్తిలోత్తమా |
బ్రహ్మాపేతోఽథ శతజిత్ ధృతరాష్ట్ర ఇషంభరా ||
త్వష్టా శుభాయ మే భూయాత్ శిష్టావళినిషేవితః |
నానాశిల్పకరో నానాధాతురూపః ప్రభాకరః |

౮. విష్ణుః –
విష్ణురశ్వతరో రంభా సూర్యవర్చాశ్చ సత్యజిత్ |
విశ్వామిత్రో మఖాపేత ఊర్జమాసం నయంత్యమీ ||
భానుమండలమధ్యస్థం వేదత్రయనిషేవితమ్ |
గాయత్రీప్రతిపాద్యం తం విష్ణుం భక్త్యా నమామ్యహమ్ ||

౯. అంశుమన్ –
అథాంశుః కశ్యపస్తార్‍క్ష్య ఋతసేనస్తథోర్వశీ |
విద్యుచ్ఛత్రుర్మహాశంఖః సహోమాసం నయంత్యమీ ||
సదా విద్రావణరతో జగన్మంగళదీపకః |
మునీంద్రనివహస్తుత్యో భూతిదోఽంశుర్భవేన్మమ ||

౧౦. భగః –
భగః స్ఫూర్జోఽరిష్టనేమిః ఊర్ణ ఆయుశ్చ పంచమః |
కర్కోటకః పూర్వచిత్తిః పౌషమాసం నయంత్యమీ ||
తిథి మాస ఋతూనాం చ వత్సరాఽయనయోరపి |
ఘటికానాం చ యః కర్తా భగో భాగ్యప్రదోఽస్తు మే ||

౧౧. పూష –
పూషా ధనంజయో వాతః సుషేణః సురుచిస్తథా |
ఘృతాచీ గౌతమశ్చేతి తపోమాసం నయంత్యమీ |
పూషా తోషాయ మే భూయాత్ సర్వపాపాఽపనోదనాత్ |
సహస్రకరసంవీతః సమస్తాశాంతరాంతరః ||

౧౨. పర్జన్యః –
క్రతుర్వార్చా భరద్వాజః పర్జన్యః సేనజిత్ తథా |
విశ్వశ్చైరావతశ్చైవ తపస్యాఖ్యం నయంత్యమీ ||
ప్రపంచం ప్రతపన్ భూయో వృష్టిభిర్మాదయన్ పునః |
జగదానందజనకః పర్జన్యః పూజ్యతే మయా ||

ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః|
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ద్వాదశాదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు

స్పందించండి

error: Not allowed