Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ


೧. ಧಾತಾ –
ಧಾತಾ ಕೃತಸ್ಥಲೀ ಹೇತಿರ್ವಾಸುಕೀ ರಥಕೃನ್ಮುನೇ |
ಪುಲಸ್ತ್ಯಸ್ತುಂಬುರುರಿತಿ ಮಧುಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ಧಾತಾ ಶುಭಸ್ಯ ಮೇ ದಾತಾ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋಽಪಿ ಭೂಯಸಃ |
ರಶ್ಮಿಜಾಲಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ತಮಸ್ತೋಮವಿನಾಶನಃ ||

೨. ಅರ್ಯಮ –
ಅರ್ಯಮಾ ಪುಲಹೋಽಥೌಜಾಃ ಪ್ರಹೇತಿ ಪುಂಜಿಕಸ್ಥಲೀ |
ನಾರದಃ ಕಚ್ಛನೀರಶ್ಚ ನಯಂತ್ಯೇತೇ ಸ್ಮ ಮಾಧವಮ್ ||
ಮೇರುಶೃಂಗಾಂತರಚರಃ ಕಮಲಾಕರಬಾಂಧವಃ |
ಅರ್ಯಮಾ ತು ಸದಾ ಭೂತ್ಯೈ ಭೂಯಸ್ಯೈ ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ ||

೩. ಮಿತ್ರಃ –
ಮಿತ್ರೋಽತ್ರಿಃ ಪೌರುಷೇಯೋಽಥ ತಕ್ಷಕೋ ಮೇನಕಾ ಹಹಃ |
ರಥಸ್ವನ ಇತಿ ಹ್ಯೇತೇ ಶುಕ್ರಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ನಿಶಾನಿವಾರಣಪಟುಃ ಉದಯಾದ್ರಿಕೃತಾಶ್ರಯಃ |
ಮಿತ್ರೋಽಸ್ತು ಮಮ ಮೋದಾಯ ತಮಸ್ತೋಮವಿನಾಶನಃ ||

೪. ವರುಣಃ –
ವಸಿಷ್ಠೋ ಹ್ಯರುಣೋ ರಂಭಾ ಸಹಜನ್ಯಸ್ತಥಾ ಹುಹುಃ |
ಶುಕ್ರಶ್ಚಿತ್ರಸ್ವನಶ್ಚೈವ ಶುಚಿಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ಸೂರ್ಯಸ್ಯಂದನಮಾರೂಢ ಅರ್ಚಿರ್ಮಾಲೀ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಕಾಲಭೂತಃ ಕಾಮರೂಪೋ ಹ್ಯರುಣಃ ಸೇವ್ಯತೇ ಮಯಾ ||

೫. ಇಂದ್ರಃ –
ಇಂದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾವಸುಃ ಶ್ರೋತಾ ಏಲಾಪತ್ರಸ್ತಥಾಽಂಗಿರಾಃ |
ಪ್ರಮ್ಲೋಚಾ ರಾಕ್ಷಸೋವರ್ಯೋ ನಭೋಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಸಂವೀತಂ ಇಂದ್ರಂ ವರದಮಾಶ್ರಯೇ |
ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯದ್ಯ ಶ್ರೇಯೋ ವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ||

೬. ವಿವಸ್ವಾನ್ –
ವಿವಸ್ವಾನುಗ್ರಸೇನಶ್ಚ ವ್ಯಾಘ್ರ ಆಸಾರಣೋ ಭೃಗುಃ |
ಅನುಮ್ಲೋಚಾಃ ಶಂಖಪಾಲೋ ನಭಸ್ಯಾಖ್ಯಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ಜಗನ್ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತಾರಂ ಸರ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪ್ತತೇಜಸಮ್ |
ನಭೋಗ್ರಹಮಹಾದೀಪಂ ವಿವಸ್ವಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ||

೭. ತ್ವಷ್ಟಾ –
ತ್ವಷ್ಟಾ ಋಚೀಕತನಯಃ ಕಂಬಳಾಖ್ಯಸ್ತಿಲೋತ್ತಮಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಪೇತೋಽಥ ಶತಜಿತ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಷಂಭರಾ ||
ತ್ವಷ್ಟಾ ಶುಭಾಯ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ಶಿಷ್ಟಾವಳಿನಿಷೇವಿತಃ |
ನಾನಾಶಿಲ್ಪಕರೋ ನಾನಾಧಾತುರೂಪಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ |

೮. ವಿಷ್ಣುಃ –
ವಿಷ್ಣುರಶ್ವತರೋ ರಂಭಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚಾಶ್ಚ ಸತ್ಯಜಿತ್ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಖಾಪೇತ ಊರ್ಜಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವೇದತ್ರಯನಿಷೇವಿತಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

೯. ಅಂಶುಮನ್ –
ಅಥಾಂಶುಃ ಕಶ್ಯಪಸ್ತಾರ‍್ಕ್ಷ್ಯ ಋತಸೇನಸ್ತಥೋರ್ವಶೀ |
ವಿದ್ಯುಚ್ಛತ್ರುರ್ಮಹಾಶಂಖಃ ಸಹೋಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ಸದಾ ವಿದ್ರಾವಣರತೋ ಜಗನ್ಮಂಗಳದೀಪಕಃ |
ಮುನೀಂದ್ರನಿವಹಸ್ತುತ್ಯೋ ಭೂತಿದೋಽಂಶುರ್ಭವೇನ್ಮಮ ||

೧೦. ಭಗಃ –
ಭಗಃ ಸ್ಫೂರ್ಜೋಽರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಊರ್ಣ ಆಯುಶ್ಚ ಪಂಚಮಃ |
ಕರ್ಕೋಟಕಃ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿಃ ಪೌಷಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ತಿಥಿ ಮಾಸ ಋತೂನಾಂ ಚ ವತ್ಸರಾಽಯನಯೋರಪಿ |
ಘಟಿಕಾನಾಂ ಚ ಯಃ ಕರ್ತಾ ಭಗೋ ಭಾಗ್ಯಪ್ರದೋಽಸ್ತು ಮೇ ||

೧೧. ಪೂಷ –
ಪೂಷಾ ಧನಂಜಯೋ ವಾತಃ ಸುಷೇಣಃ ಸುರುಚಿಸ್ತಥಾ |
ಘೃತಾಚೀ ಗೌತಮಶ್ಚೇತಿ ತಪೋಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ |
ಪೂಷಾ ತೋಷಾಯ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ಸರ್ವಪಾಪಾಽಪನೋದನಾತ್ |
ಸಹಸ್ರಕರಸಂವೀತಃ ಸಮಸ್ತಾಶಾಂತರಾಂತರಃ ||

೧೨. ಪರ್ಜನ್ಯಃ –
ಕ್ರತುರ್ವಾರ್ಚಾ ಭರದ್ವಾಜಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಸೇನಜಿತ್ ತಥಾ |
ವಿಶ್ವಶ್ಚೈರಾವತಶ್ಚೈವ ತಪಸ್ಯಾಖ್ಯಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ||
ಪ್ರಪಂಚಂ ಪ್ರತಪನ್ ಭೂಯೋ ವೃಷ್ಟಿಭಿರ್ಮಾದಯನ್ ಪುನಃ |
ಜಗದಾನಂದಜನಕಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೂಜ್ಯತೇ ಮಯಾ ||

ಧ್ಯಾಯೇಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಸ್ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ|
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed