Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮ್ಭವದ್ಭಿಃ ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಮ್ಭವದ್ಭಿಃ ಉಪಚಾರೈಶ್ಚ ಸಮ್ಭವಿತಾ ನಿಯಮೇನ ಸಮ್ಭವಿತಾ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪೀಠಪೂಜ –
ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ವರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ದಿಗ್ಗಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಪತ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಕೇಸರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಕರ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಪ್ರಾಕಾರಂ ಚತುರ್ದ್ವಾರಕಂ ಸುವರ್ಣ ಮಣ್ಡಪಂ ಪೂಜಯೇತ್ ।
ಪ್ರಾಗಾಮ್ನಾಯಮಯ ಪೂರ್ವದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಮಯ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಮಯ ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಉತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಯ ಉತ್ತರದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಧ್ಯೇ ರತ್ನದ್ವೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ರತ್ನದ್ವೀಪಮಧ್ಯೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಙ್ಗಿತಾಕ್ಷೀಂ
ಧೃತಪಾಶಾಙ್ಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈ-
-ರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ॥
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಙ್ಗೀಮ್ ।
ಸರ್ವಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಆವಾಹಿತಾ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವರದಾ ಭವ ।
ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ।

ಸಕುಙ್ಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಮ್ಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮನ್ದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಮ್ ।
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಂ ಅರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ॥

ಆವಾಹನಮ್ –
ಓಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಕನಕಮಯವಿತರ್ದಿಶೋಭಮಾನಂ
ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಪೂರ್ಣಸುವರ್ಣಕುಮ್ಭಯುಕ್ತಮ್ ।
ಮಣಿಮಯಮಣ್ಟಪಮಧ್ಯಮೇಹಿ ಮಾತ-
-ರ್ಮಯಿ ಕೃಪಯಾಶು ಸಮರ್ಚನಂ ಗ್ರಹೀತುಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಕನಕಕಲಶಶೋಭಮಾನಶೀರ್ಷಂ
ಜಲಧರಲಮ್ಬಿ ಸಮುಲ್ಲಸತ್ಪತಾಕಮ್ ।
ಭಗವತಿ ತವ ಸನ್ನಿವಾಸಹೇತೋ-
-ರ್ಮಣಿಮಯಮನ್ದಿರಮೇತದರ್ಪಯಾಮಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ದೂರ್ವಯಾ ಸರಸಿಜಾನ್ವಿತವಿಷ್ಣು-
-ಕ್ರಾನ್ತಯಾ ಚ ಸಹಿತಂ ಕುಸುಮಾಢ್ಯಮ್ ।
ಪದ್ಮಯುಗ್ಮಸದೃಶೇ ಪದಯುಗ್ಮೇ
ಪಾದ್ಯಮೇತದುರರೀಕುರು ಮಾತಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑-
-ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒
ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಯವಸರ್ಷಪದೂರ್ವಾ-
-ಸಮ್ಯುತಂ ತಿಲಕುಶಾಕ್ಷತಮಿಶ್ರಮ್ ।
ಹೇಮಪಾತ್ರನಿಹಿತಂ ಸಹ ರತ್ನೈ-
-ರರ್ಘ್ಯಮೇತದುರರೀಕುರು ಮಾತಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒
ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ-
-ಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಜಲಜದ್ಯುತಿನಾ ಕರೇಣ ಜಾತೀ-
-ಫಲತಕ್ಕೋಲಲವಙ್ಗಗನ್ಧಯುಕ್ತೈಃ ।
ಅಮೃತೈರಮೃತೈರಿವಾತಿಶೀತೈ-
-ರ್ಭಗವತ್ಯಾಚಮನಂ ವಿಧೀಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ನಿಹಿತಂ ಕನಕಸ್ಯ ಸಮ್ಪುಟೇ
ಪಿಹಿತಂ ರತ್ನಪಿಧಾನಕೇನ ಯತ್ ।
ತದಿದಂ ಜಗದಮ್ಬ ತೇಽರ್ಪಿತಂ
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಜನನಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ದಧಿದುಗ್ಧಘೃತೈಃ ಸಮಾಕ್ಷಿಕೈಃ
ಸಿತಯಾ ಶರ್ಕರಯಾ ಸಮನ್ವಿತೈಃ ।
ಸ್ನಪಯಾಮಿ ತವಾಹಮಾದರಾ-
-ಜ್ಜನನಿ ತ್ವಾಂ ಪುನರುಷ್ಣವಾರಿಭಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ
ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು
ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಏಲೋಶೀರಸುವಾಸಿತೈಃ ಸಕುಸುಮೈರ್ಗಙ್ಗಾದಿತೀರ್ಥೋದಕೈ-
-ರ್ಮಾಣಿಕ್ಯಾಮಲಮೌಕ್ತಿಕಾಮೃತರಸೈಃ ಸ್ವಚ್ಛೈಃ ಸುವರ್ಣೋದಕೈಃ ।
ಮನ್ತ್ರಾನ್ವೈದಿಕತಾನ್ತ್ರಿಕಾನ್ಪರಿಪಠನ್ಸಾನನ್ದಮತ್ಯಾದರಾ-
-ತ್ಸ್ನಾನಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಜನನಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ತ್ವಮಙ್ಗೀಕುರು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿ ದಾಡಿಮೀಯಕುಸುಮಪ್ರಸ್ಪರ್ಧಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ
ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಪರಿಧೇಹಿ ದಿವ್ಯವಸನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಭಿರ್ಗ್ರಥಿತಂ ಸುಕಞ್ಚುಕಮಿದಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಪೀತಪ್ರಭಂ
ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಸಮಾನವರ್ಣಮತುಲಂ ಪ್ರಾವರ್ಣಮಙ್ಗೀಕುರು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥
ಮಞ್ಜೀರೇ ಪದಯೋರ್ನಿಧಾಯ ರುಚಿರಾಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಕಾಞ್ಚೀಂ ಕಟೌ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಮುರೋಜಯೋರನುಪಮಾಂ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾಂ ಗಲೇ ।
ಕೇಯೂರಾಣಿ ಭುಜೇಷು ರತ್ನವಲಯಶ್ರೇಣೀಂ ಕರೇಷು ಕ್ರಮಾ-
-ತ್ತಾಟಙ್ಕೇ ತವ ಕರ್ಣಯೋರ್ವಿನಿದಧೇ ಶೀರ್ಷೇ ಚ ಚೂಡಾಮಣಿಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಾಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಮಾತಃ ಫಾಲತಲೇ ತವಾತಿವಿಮಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
-ಕರ್ಪೂರಾಗರುಭಿಃ ಕರೋಮಿ ತಿಲಕಂ ದೇಹೇಽಙ್ಗರಾಗಂ ತತಃ ।
ವಕ್ಷೋಜಾದಿಷು ಯಕ್ಷಕರ್ದಮರಸಂ ಸಿಕ್ತ್ವಾ ಚ ಪುಷ್ಪದ್ರವಂ
ಪಾದೌ ಚನ್ದನಲೇಪನಾದಿಭಿರಹಂ ಸಮ್ಪೂಜಯಾಮಿ ಕ್ರಮಾತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗನ್ಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಙ್ಕುಮ ಕಜ್ಜಲ ಕಸ್ತೂರೀ ಗೋರೋಜನಾದಿ ಸುಗನ್ಧ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ರತ್ನಾಕ್ಷತೈಸ್ತ್ವಾಂ ಪರಿಪೂಜಯಾಮಿ
ಮುಕ್ತಾಫಲೈರ್ವಾ ರುಚಿರೈರವಿದ್ಧೈಃ ।
ಅಖಣ್ಡಿತೈರ್ದೇವಿ ಯವಾದಿಭಿರ್ವಾ
ಕಾಶ್ಮೀರಪಙ್ಕಾಙ್ಕಿತತಣ್ಡುಲೈರ್ವಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ಪಾರಿಜಾತಶತಪತ್ರಪಾಟಲೈ-
-ರ್ಮಲ್ಲಿಕಾವಕುಲಚಮ್ಪಕಾದಿಭಿಃ ।
ಅಮ್ಬುಜೈಃ ಸುಕುಸುಮೈಶ್ಚ ಸಾದರಂ
ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗದಮ್ಬ ತೇ ವಪುಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪುಜಾ –

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪುಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಧೂಪಮ್ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥
ಲಾಕ್ಷಾಸಂಮಿಲಿತೈಃ ಸಿತಾಭ್ರಸಹಿತೈಃ ಶ್ರೀವಾಸಸಂಮಿಶ್ರಿತೈಃ
ಕರ್ಪೂರಾಕಲಿತೈಃ ಶಿರೈರ್ಮಧುಯುತೈರ್ಗೋಸರ್ಪಿಷಾ ಲೋಡಿತೈಃ ।
ಶ್ರೀಖಣ್ಡಾಗರುಗುಗ್ಗುಲುಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ವಸ್ತುಭಿ-
-ರ್ಧೂಪಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಜನನಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ತ್ವಮಙ್ಗೀಕುರು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ರತ್ನಾಲಙ್ಕೃತಹೇಮಪಾತ್ರನಿಹಿತೈರ್ಗೋಸರ್ಪಿಷಾ ಲೋಡಿತೈ-
-ರ್ದೀಪೈರ್ದೀರ್ಘತರಾನ್ಧಕಾರಭಿದುರೈರ್ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭೈಃ ।
ಆತಾಮ್ರಜ್ವಲದುಜ್ಜ್ವಲಪ್ರವಿಲಸದ್ರತ್ನಪ್ರದೀಪೈಸ್ತಥಾ
ಮಾತಸ್ತ್ವಾಮಹಮಾದರಾದನುದಿನಂ ನೀರಾಜಯಾಮ್ಯುಚ್ಚಕೈಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಸಾಪೂಪಸೂಪದಧಿದುಗ್ಧಸಿತಾಘೃತಾನಿ
ಸುಸ್ವಾದುಭಕ್ತಪರಮಾನ್ನಪುರಃಸರಾಣಿ ।
ಶಾಕೋಲ್ಲಸನ್ಮರಿಚಿಜೀರಕಬಾಹ್ಲಿಕಾನಿ
ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಭುಙ್ಕ್ಷ್ವ ಜಗದಮ್ಬ ಮಯಾರ್ಪಿತಾನಿ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥
ಏಲಾಲವಙ್ಗಾದಿಸಮನ್ವಿತಾನಿ
ತಕ್ಕೋಲಕರ್ಪೂರವಿಮಿಶ್ರಿತಾನಿ ।
ತಾಮ್ಬೂಲವಲ್ಲೀದಲಸಮ್ಯುತಾನಿ
ಪೂಗಾನಿ ತೇ ದೇವಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚-
-ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಇನ್ದ್ರಾದಯೋ ನತಿನತೈರ್ಮಕುಟಪ್ರದೀಪೈ-
-ರ್ನೀರಾಜಯನ್ತಿ ಸತತಂ ತವ ಪಾದಪೀಠಮ್ ।
ತಸ್ಮಾದಹಂ ತವ ಸಮಸ್ತಶರೀರಮೇತ-
-ನ್ನೀರಾಜಯಾಮಿ ಜಗದಮ್ಬ ಸಹಸ್ರದೀಪೈಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಪದೇ ಪದೇ ಯತ್ಪರಿಪೂಜಕೇಭ್ಯಃ
ಸದ್ಯೋಽಶ್ವಮೇಧಾದಿಫಲಂ ದದಾತಿ ।
ತತ್ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯ ಹೇತುಭೂತಂ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ತೇ ಪರಿತಃ ಕರೋಮಿ ॥

ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿ –
ಚರಣನಲಿನಯುಗ್ಮಂ ಪಙ್ಕಜೈಃ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ
ಕನಕಕಮಲಮಾಲಾಂ ಕಣ್ಠದೇಶೇಽರ್ಪಯಿತ್ವಾ ।
ಶಿರಸಿ ವಿನಿಹಿತೋಽಯಂ ರತ್ನಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಸ್ತೇ
ಹೃದಯಕಮಲಮಧ್ಯೇ ದೇವಿ ಹರ್ಷಂ ತನೋತು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ –
ಮುಕ್ತಾಕುನ್ದೇನ್ದುಗೌರಾಂ ಮಣಿಮಯಮಕುಟಾಂ ರತ್ನತಾಟಙ್ಕಯುಕ್ತಾ-
-ಮಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪುಷ್ಪಹಸ್ತಾಮಭಯವರಕರಾಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ ।
ನಾನಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸುರಮಕುಟಮಣಿದ್ಯೋತಿತಸ್ವರ್ಣಪೀಠಾಂ
ಸಾನನ್ದಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀಂ ಚೇತಸಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ।

ಅನಯಾ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜನೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವೀ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed