Sri Dhana Lakshmi Stotram – ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಧನದಾ ಉವಾಚ |
ದೇವೀ ದೇವಮುಪಾಗಮ್ಯ ನೀಲಕಂಠಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಮ್ |
ಕೃಪಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಾಹ ಶಂಕರಂ ಕರುಣಾಕರಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಬ್ರೂಹಿ ವಲ್ಲಭ ಸಾಧೂನಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಕುಟುಂಬಿನಾಮ್ |
ದರಿದ್ರದಲನೋಪಾಯಮಂಜಸೈವ ಧನಪ್ರದಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ |
ಪೂಜಯನ್ ಪಾರ್ವತೀವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಉಚಿತಂ ಜಗದಂಬಾಸಿ ತವ ಭೂತಾನುಕಂಪಯಾ || ೩ ||

ಸ ಸೀತಂ ಸಾನುಜಂ ರಾಮಂ ಸಾಂಜನೇಯಂ ಸಹಾನುಗಮ್ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಮಾನಂದಂ ವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಧನದಂ ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾನಾಂ ಸದ್ಯಃ ಸುಲಭಕಾರಕಮ್ |
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೇವ ವಚೋ ಮಮ || ೫ ||

ಪಠಂತಃ ಪಾಠಯಂತೋಽಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈರಾಸ್ತಿಕೋತ್ತಮೈಃ |
ಧನಲಾಭೋ ಭವೇದಾಶು ನಾಶಮೇತಿ ದರಿದ್ರತಾ || ೬ ||

ಭೂಭವಾಂಶಭವಾಂ ಭೂತ್ಯೈ ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್ತಾಂ ಯಥಾಕಾಮಂ ಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ || ೭ ||

ಧನದೇ ಧನದೇ ದೇವಿ ದಾನಶೀಲೇ ದಯಾಕರೇ | [ಧರ್ಮದೇ]
ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಹೇಶಾನಿ ಯದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಧರಾಽಮರಪ್ರಿಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಧನ್ಯೇ ಧನದಪೂಜಿತೇ |
ಸುಧನಂ ಧಾರ್ಮಿಕೇ ದೇಹಿ ಯಜಮಾನಾಯ ಸತ್ವರಮ್ || ೯ ||

ರಮ್ಯೇ ರುದ್ರಪ್ರಿಯೇ ರೂಪೇ ರಾಮರೂಪೇ ರತಿಪ್ರಿಯೇ |
ಶಿಖೀಸಖಮನೋಮೂರ್ತೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಣತೇ ಮಯಿ || ೧೦ ||

ಆರಕ್ತಚರಣಾಂಭೋಜೇ ಸಿದ್ಧಿಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿಕೇ |
ದಿವ್ಯಾಂಬರಧರೇ ದಿವ್ಯೇ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾನುಶೋಭಿತೇ || ೧೧ ||

ಸಮಸ್ತಗುಣಸಂಪನ್ನೇ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತೇ |
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಮುಖೇ ನೀಲೇ ನೀಲನೀರಜಲೋಚನೇ || ೧೨ ||

ಚಂಚರೀಕ ಚಮೂ ಚಾರು ಶ್ರೀಹಾರ ಕುಟಿಲಾಲಕೇ |
ಮತ್ತೇ ಭಗವತೀ ಮಾತಃ ಕಲಕಂಠರವಾಮೃತೇ || ೧೩ ||

ಹಾಸಾಽವಲೋಕನೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಭಕ್ತಚಿಂತಾಪಹಾರಿಕೇ |
ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ತಾರೂಣ್ಯ ಕಾರೂಣ್ಯ ಗುಣಭಾಜನೇ || ೧೪ ||

ಕ್ವಣತ್ಕಂಕಣಮಂಜೀರೇ ಲಸಲ್ಲೀಲಾಕರಾಂಬುಜೇ |
ರುದ್ರಪ್ರಕಾಶಿತೇ ತತ್ತ್ವೇ ಧರ್ಮಾಧಾರೇ ಧರಾಲಯೇ || ೧೫ ||

ಪ್ರಯಚ್ಛ ಯಜಮಾನಾಯ ಧನಂ ಧರ್ಮೈಕಸಾಧನಮ್ |
ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಮೇಽವಿಲಂಬೇನ ದಿಶಸ್ವ ಜಗದಂಬಿಕೇ || ೧೬ ||

ಕೃಪಯಾ ಕರುಣಾಗಾರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಕುರು ಮೇ ಶುಭೇ |
ವಸುಧೇ ವಸುಧಾರೂಪೇ ವಸುವಾಸವವಂದಿತೇ || ೧೭ ||

ಧನದೇ ಯಜಮಾನಾಯ ವರದೇ ವರದಾ ಭವ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೈರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಪೂಜ್ಯೇ ಪಾರ್ವತೀಶಿವಶಂಕರೇ || ೧೮ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ದರಿದ್ರತಾವ್ಯಾಧಿಶಮನಂ ಸುಧನಪ್ರದಮ್ |
ಶ್ರೀಕರೇ ಶಂಕರೇ ಶ್ರೀದೇ ಪ್ರಸೀದ ಮಯಿ ಕಿಂಕರೇ || ೧೯ ||

ಪಾರ್ವತೀಶಪ್ರಸಾದೇನ ಸುರೇಶಕಿಂಕರೇರಿತಮ್ |
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯೇ ಪಠಿಷ್ಯಂತಿ ಪಾಠಯಿಷ್ಯಂತಿ ಭಕ್ತಿತಃ || ೨೦ ||

ಸಹಸ್ರಮಯುತಂ ಲಕ್ಷಂ ಧನಲಾಭೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಧನದಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಿಧಿಪದ್ಮಾಧಿಪಾಯ ಚ |
ಭವಂತು ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮೇ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಸಂಪದಃ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed