Sri Vasya Varahi Stotram – ಶ್ರೀ ವಶ್ಯವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ –
ತಾರೇ ತಾರಿಣಿ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಜನನಿ ಪ್ರೌಢಪ್ರತಾಪಾನ್ವಿತೇ
ತಾರೇ ದಿಕ್ಷು ವಿಪಕ್ಷ ಯಕ್ಷ ದಲಿನಿ ವಾಚಾ ಚಲಾ ವಾರುಣೀ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾರಿಣಿ ಕೀರ್ತಿಧಾರಿಣಿ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯಸಂದಾಯಿನಿ |
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಯಶಶ್ಚ ಸತತಂ ವಶ್ಯಂ ಜಗತ್ಯಾವೃತಮ್ |

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ –
ಅಶ್ವಾರೂಢೇ ರಕ್ತವರ್ಣೇ ಸ್ಮಿತಸೌಮ್ಯಮುಖಾಂಬುಜೇ |
ರಾಜ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ ವಶೀಕರಣನಾಯಿಕೇ || ೧ ||

ವಶೀಕರಣಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಪುರಾ ದೇವೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ತಸ್ಮಾದ್ವಶ್ಯವಾರಾಹೀ ಸರ್ವಾನ್ಮೇ ವಶಮಾನಯ || ೨ ||

ಯಥಾ ರಾಜಾ ಮಹಾಜ್ಞಾನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಧಾನ್ಯಂ ಮಹಾವಸು |
ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ವಾರಾಹಿ ಯಥಾತ್ವಂ ವಶಮಾನಯ || ೩ ||

ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಮನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರೇಷು ಸಭಾಷು ಚ |
ಯಥಾ ಮಾಮೇವಂ ಸ್ಮರತಿ ತಥಾ ವಶ್ಯಂ ವಶಂ ಕುರು || ೪ ||

ಚಾಮರಂ ದೋಲಿಕಾಂ ಛತ್ರಂ ರಾಜಚಿಹ್ನಾನಿ ಯಚ್ಛತಿ |
ಅಭೀಷ್ಠಂ ಸಂಪ್ರದೋರಾಜ್ಯಂ ಯಥಾ ದೇವಿ ವಶಂ ಕುರು || ೫ ||

ಮನ್ಮಥಸ್ಮರಣಾದ್ರಾಮಾ ರತಿರ್ಯಾತು ಮಯಾಸಹ |
ಸ್ತ್ರೀರತ್ನೇಷು ಮಹತ್ಪ್ರೇಮ ತಥಾ ಜನಯಕಾಮದೇ || ೬ ||

ಮೃಗ ಪಕ್ಷ್ಯಾದಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರೇಮಮೋಹಿತಾಃ |
ಅನುಗಚ್ಛತಿ ಮಾಮೇವ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ದಯಾಂ ಕುರು || ೭ ||

ವಶೀಕರಣಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪ್ರಯುಂಜತಿ |
ಸಮ್ಮೋಹನಾರ್ಥಂ ವರ್ಧಿತ್ವಾತ್ತತ್ಕಾರ್ಯಂ ತತ್ರ ಕರ್ಷಯ || ೮ ||

ವಶಮಸ್ತೀತಿ ಚೈವಾತ್ರ ವಶ್ಯಕಾರ್ಯೇಷು ದೃಶ್ಯತೇ |
ತಥಾ ಮಾಂ ಕುರು ವಾರಾಹೀ ವಶ್ಯಕಾರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಯ || ೯ ||

ವಶೀಕರಣ ಬಾಣಾಸ್ತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾಪದ್ಧಿನಿವಾರಣಮ್ |
ತಸ್ಮಾದ್ವಶ್ಯವಾರಾಹೀ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ವಶಂ ಕುರು || ೧೦ ||

ವಶ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ದೇವ್ಯಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಅಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಭಕ್ತೋ ರಮಾಂ ರಾಜ್ಯಂ ಯಥಾಪಿವಃ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಅಥರ್ವಶಿಖಾಯಾಂ ವಶ್ಯವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed