Sri Dhana Lakshmi Stotram – శ్రీ ధనలక్ష్మీ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

శ్రీధనదా ఉవాచ |
దేవీ దేవముపాగమ్య నీలకంఠం మమ ప్రియమ్ |
కృపయా పార్వతీ ప్రాహ శంకరం కరుణాకరమ్ || ౧ ||

శ్రీదేవ్యువాచ |
బ్రూహి వల్లభ సాధూనాం దరిద్రాణాం కుటుంబినామ్ |
దరిద్రదలనోపాయమంజసైవ ధనప్రదమ్ || ౨ ||

శ్రీశివ ఉవాచ |
పూజయన్ పార్వతీవాక్యమిదమాహ మహేశ్వరః |
ఉచితం జగదంబాసి తవ భూతానుకంపయా || ౩ ||

స సీతం సానుజం రామం సాంజనేయం సహానుగమ్ |
ప్రణమ్య పరమానందం వక్ష్యేఽహం స్తోత్రముత్తమమ్ || ౪ ||

ధనదం శ్రద్ధధానానాం సద్యః సులభకారకమ్ |
యోగక్షేమకరం సత్యం సత్యమేవ వచో మమ || ౫ ||

పఠంతః పాఠయంతోఽపి బ్రాహ్మణైరాస్తికోత్తమైః |
ధనలాభో భవేదాశు నాశమేతి దరిద్రతా || ౬ ||

భూభవాంశభవాం భూత్యై భక్తికల్పలతాం శుభామ్ |
ప్రార్థయేత్తాం యథాకామం కామధేనుస్వరూపిణీమ్ || ౭ ||

ధనదే ధనదే దేవి దానశీలే దయాకరే | [ధర్మదే]
త్వం ప్రసీద మహేశాని యదర్థం ప్రార్థయామ్యహమ్ || ౮ ||

ధరాఽమరప్రియే పుణ్యే ధన్యే ధనదపూజితే |
సుధనం ధార్మికే దేహి యజమానాయ సత్వరమ్ || ౯ ||

రమ్యే రుద్రప్రియే రూపే రామరూపే రతిప్రియే |
శిఖీసఖమనోమూర్తే ప్రసీద ప్రణతే మయి || ౧౦ ||

ఆరక్తచరణాంభోజే సిద్ధిసర్వార్థదాయికే |
దివ్యాంబరధరే దివ్యే దివ్యమాల్యానుశోభితే || ౧౧ ||

సమస్తగుణసంపన్నే సర్వలక్షణలక్షితే |
శరచ్చంద్రముఖే నీలే నీలనీరజలోచనే || ౧౨ ||

చంచరీక చమూ చారు శ్రీహార కుటిలాలకే |
మత్తే భగవతీ మాతః కలకంఠరవామృతే || ౧౩ ||

హాసాఽవలోకనైర్దివ్యైర్భక్తచింతాపహారికే |
రూప లావణ్య తారూణ్య కారూణ్య గుణభాజనే || ౧౪ ||

క్వణత్కంకణమంజీరే లసల్లీలాకరాంబుజే |
రుద్రప్రకాశితే తత్త్వే ధర్మాధారే ధరాలయే || ౧౫ ||

ప్రయచ్ఛ యజమానాయ ధనం ధర్మైకసాధనమ్ |
మాతస్త్వం మేఽవిలంబేన దిశస్వ జగదంబికే || ౧౬ ||

కృపయా కరుణాగారే ప్రార్థితం కురు మే శుభే |
వసుధే వసుధారూపే వసువాసవవందితే || ౧౭ ||

ధనదే యజమానాయ వరదే వరదా భవ |
బ్రహ్మణ్యైర్బ్రాహ్మణైః పూజ్యే పార్వతీశివశంకరే || ౧౮ ||

స్తోత్రం దరిద్రతావ్యాధిశమనం సుధనప్రదమ్ |
శ్రీకరే శంకరే శ్రీదే ప్రసీద మయి కింకరే || ౧౯ ||

పార్వతీశప్రసాదేన సురేశకింకరేరితమ్ |
శ్రద్ధయా యే పఠిష్యంతి పాఠయిష్యంతి భక్తితః || ౨౦ ||

సహస్రమయుతం లక్షం ధనలాభో భవేద్ధ్రువమ్ |
ధనదాయ నమస్తుభ్యం నిధిపద్మాధిపాయ చ |
భవంతు త్వత్ప్రసాదాన్మే ధనధాన్యాదిసంపదః || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీ ధనలక్ష్మీ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: