Sri Indira Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ఇందిరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

ఇందిరా విష్ణుహృదయమందిరా పద్మసుందరా |
నందితాఽఖిలభక్తశ్రీర్నందికేశ్వరవందితా || ౧ ||

కేశవప్రియచారిత్రా కేవలానందరూపిణీ |
కేయూరహారమంజీరా కేతకీపుష్పధారణీ || ౨ ||

కారుణ్యకవితాపాంగీ కామితార్థప్రదాయనీ |
కామధుక్సదృశా శక్తిః కాలకర్మవిధాయినీ || ౩ ||

జితదారిద్ర్యసందోహా ధృతపంకేరుహద్వయీ |
కృతవిద్ధ్యండసంరక్షా నతాపత్పరిహారిణీ || ౪ ||

నీలాభ్రాంగసరోనేత్రా నీలోత్పలసుచంద్రికా |
నీలకంఠముఖారాధ్యా నీలాంబరముఖస్తుతా || ౫ ||

సర్వవేదాంతసందోహశుక్తిముక్తాఫలాయితా |
సముద్రతనయా సర్వసురకాంతోపసేవితా || ౬ ||

భార్గవీ భానుమత్యాదిభావితా భార్గవాత్మజా |
భాస్వత్కనకతాటంకా భానుకోట్యధికప్రభా || ౭ ||

పద్మసద్మపవిత్రాంగీ పద్మాస్యా చ పరాత్పరా |
పద్మనాభప్రియసతీ పద్మభూస్తన్యదాయినీ || ౮ ||

భక్తదారిద్ర్యశమనీ ముక్తిసాధకదాయినీ |
భుక్తిభోగ్యప్రదా భవ్యశక్తిమదీశ్వరీ || ౯ ||

జన్మమృత్యుజ్వరత్రస్తజనజీవాతులోచనా |
జగన్మాతా జయకరీ జయశీలా సుఖప్రదా || ౧౦ ||

చారుసౌభాగ్యసద్విద్యా చామరద్వయశోభితా |
చామీకరప్రభా సర్వచాతుర్యఫలరూపిణీ || ౧౧ ||

రాజీవనయనారమ్యా రామణీయకజన్మభూః |
రాజరాజార్చితపదా రాజముద్రాస్వరూపిణీ || ౧౨ ||

తారుణ్యవనసారంగీ తాపసార్చితపాదుకా |
తాత్త్వికీ తారకేశార్కతాటంకద్వయమండితా || ౧౩ ||

భవ్యవిశ్రాణనోద్యుక్తా సవ్యక్తసుఖవిగ్రహా |
దివ్యవైభవసంపూర్ణా నవ్యభక్తిశుభోదయా || ౧౪ ||

తరుణాదిత్యతామ్రశ్రీః కరుణారసవాహినీ |
శరణాగతసంత్రాణచరణా కరుణేక్షణా || ౧౫ ||

విత్తదారిద్ర్యశమనీ విత్తక్లేశనివారిణీ |
మత్తహంసగతిః సర్వసత్తాసామాన్యరూపిణీ || ౧౬ ||

వాల్మీకివ్యాసదుర్వాసోవాలఖిల్యాదివాంఛితా |
వారిజేక్షణహృత్కేకివారిదాయితవిగ్రహా || ౧౭ ||

దృష్ట్యాఽఽసాదితవిద్ధ్యండా సృష్ట్యాదిమహిమోచ్ఛ్రయా |
ఆస్తిక్యపుష్పభృంగీ చ నాస్తికోన్మూలనక్షమా || ౧౮ ||

కృతసద్భక్తిసంతోషా కృత్తదుర్జనపౌరుషా |
సంజీవితాశేషభాషా సర్వాకర్షమతిస్నుషా || ౧౯ ||

నిత్యశుద్ధా పరా బుద్ధా సత్యా సంవిదనామయా |
విజయా విష్ణురమణీ విమలా విజయప్రదా || ౨౦ ||

శ్రీంకారకామదోగ్ధ్రీ చ హ్రీంకారతరుకోకిలా |
ఐంకారపద్మలోలంబా క్లీంకారామృతనిమ్నగా || ౨౧ ||

తపనీయాభసుతనుః కమనీయస్మితాననా |
గణనీయగుణగ్రామా శయనీయోరగేశ్వరా || ౨౨ ||

రమణీయసువేషాఢ్యా కరణీయక్రియేశ్వరీ |
స్మరణీయచరిత్రా చ తరుణీ యజ్ఞరూపిణీ || ౨౩ ||

శ్రీవృక్షవాసినీ యోగిధీవృత్తిపరిభావితా |
ప్రావృడ్భార్గవవారార్చ్యా సంవృతామరభామినీ || ౨౪ ||

తనుమధ్యా భగవతీ మనుజాపివరప్రదా |
లక్ష్మీ బిల్వాశ్రితా పాతు సోఽష్టోత్తరశతస్తుతా || ౨౫ ||

ఇతి ఇందిరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed