Sri Stotram (Agni purana) – ಶ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಗ್ನಿಪುರಾಣೇ)


ಪುಷ್ಕರ ಉವಾಚ |
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಥಿರತ್ವಾಯ ಯಥೇಂದ್ರೇಣ ಪುರಾ ಶ್ರಿಯಃ |
ಸ್ತುತಿಃ ಕೃತಾ ತಥಾ ರಾಜಾ ಜಯಾರ್ಥಂ ಸ್ತುತಿಮಾಚರೇತ್ || ೧ ||

ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನೀಮಬ್ಧಿಸಂಭವಾಮ್ |
ಶ್ರಿಯಮುನ್ನಿದ್ರಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಮ್ || ೨ ||

ತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸುಧಾ ತ್ವಂ ಲೋಕಪಾವನಿ |
ಸಂಧ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರಭಾ ಭೂತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೩ ||

ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಚ ಶೋಭನೇ |
ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ದೇವಿ ತ್ವಂ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾಯಿನೀ || ೪ ||

ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ತ್ರಯೀ ವಾರ್ತಾ ದಂಡನೀತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ಚ |
ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯೈರ್ಜಗದ್ರೂಪೈಸ್ತ್ವಯೈತದ್ದೇವಿ ಪೂರಿತಮ್ || ೫ ||

ಕಾ ತ್ವನ್ಯಾ ತ್ವಾಮೃತೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಮಯಂ ವಪುಃ |
ಅಧ್ಯಾಸ್ತೇ ದೇವ ದೇವಸ್ಯ ಯೋಗಿಚಿಂತ್ಯಂ ಗದಾಭೃತಃ || ೬ ||

ತ್ವಯಾ ದೇವಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಂ ಸಕಲಂ ಭುವನತ್ರಯಮ್ |
ವಿನಷ್ಟಪ್ರಾಯಮಭವತ್ ತ್ವಯೇದಾನೀಂ ಸಮೇಧಿತಮ್ || ೭ ||

ದಾರಾಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥಾಗಾರಂ ಸುಹೃದ್ಧಾನ್ಯಧನಾದಿಕಮ್ |
ಭವತ್ಯೇತನ್ಮಹಾಭಾಗೇ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನ್ನೃಣಾಮ್ || ೮ ||

ಶರೀರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮರಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯಃ ಸುಖಮ್ |
ದೇವಿ ತ್ವದ್ದೃಷ್ಟಿದೃಷ್ಟಾನಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಂ ನ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೯ ||

ತ್ವಮಂಬಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ದೇವದೇವೋ ಹರಿಃ ಪಿತಾ |
ತ್ವಯೈತದ್ವಿಷ್ಣುನಾ ಚಾಂಬ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚರಾಚರಮ್ || ೧೦ ||

ಮಾನಂ ಕೋಶಂ ತಥಾ ಗೋಷ್ಠಂ ಮಾ ಗೃಹಂ ಮಾ ಪರಿಚ್ಛದಮ್ |
ಮಾ ಶರೀರಂ ಕಲತ್ರಂ ಚ ತ್ಯಜೇಥಾಃ ಸರ್ವಪಾವನಿ || ೧೧ ||

ಮಾ ಪುತ್ರಾನ್ ಮಾ ಸುಹೃದ್ವರ್ಗಾನ್ ಮಾ ಪಶೂನ್ ಮಾ ವಿಭೂಷಣಮ್ |
ತ್ಯಜೇಥಾ ಮಮ ದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಲಯೇ || ೧೨ ||

ಸತ್ತ್ವೇನ ಸತ್ಯಶೌಚಾಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಶೀಲಾದಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ |
ತ್ಯಜಂತೇ ತೇ ನರಾಃ ಸದ್ಯಃ ಸಂತ್ಯಕ್ತಾ ಯೇ ತ್ವಯಾಮಲೇ || ೧೩ ||

ತ್ವಯಾವಲೋಕಿತಾಃ ಸದ್ಯಃ ಶೀಲಾದ್ಯೈರಖಿಲೈರ್ಗುಣೈಃ |
ಕುಲೈಶ್ವರ್ಯೈಶ್ಚ ಯುಜ್ಯಂತೇ ಪುರುಷಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಅಪಿ || ೧೪ ||

ಸ ಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಸ ಗುಣೀ ಧನ್ಯಃ ಸ ಕುಲೀನಃ ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ |
ಸ ಶೂರಃ ಸ ಚ ವಿಕ್ರಾಂತೋ ಯಸ್ತ್ವಯಾ ದೇವಿ ವೀಕ್ಷಿತಃ || ೧೫ ||

ಸದ್ಯೋ ವೈಗುಣ್ಯಮಾಯಾಂತಿ ಶೀಲಾದ್ಯಾಃ ಸಕಲಾ ಗುಣಾಃ |
ಪರಾಙ್ಮುಖೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಯಸ್ಯ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭೇ || ೧೬ ||

ನ ತೇ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಶಕ್ತಾ ಗುಣಾನ್ ಜಿಹ್ವಾಪಿ ವೇಧಸಃ |
ಪ್ರಸೀದ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಽಸ್ಮಾಂಸ್ತ್ಯಾಕ್ಷೀಃ ಕದಾಚನ || ೧೭ ||

ಪುಷ್ಕರ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ದದೌ ಶ್ರೀಶ್ಚ ವರಮಿಂದ್ರಾಯ ಚೇಪ್ಸಿತಮ್ |
ಸುಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಚ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವಿಜಯಾದಿಕಮ್ || ೧೮ ||

ಸ್ವಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಶ್ರವಣಕರ್ತೄಣಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಮ್ |
ಶ್ರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸತತಂ ತಸ್ಮಾತ್ಪಠೇಚ್ಚ ಶೃಣುಯಾನ್ನರಃ || ೧೯ ||

ಇತ್ಯಗ್ನಿಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed