Sri Stotram (Agni puranam) – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

పుష్కర ఉవాచ |
రాజ్యలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః |
స్తుతిః కృతా తథా రాజా జయార్థం స్తుతిమాచరేత్ || ౧ ||

ఇంద్ర ఉవాచ |
నమస్యే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవామ్ |
శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితామ్ || ౨ ||

త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం లోకపావని |
సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా భూతిర్మేధా శ్రద్ధా సరస్వతీ || ౩ ||

యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా చ శోభనే |
ఆత్మవిద్యా చ దేవి త్వం విముక్తిఫలదాయినీ || ౪ ||

ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దండనీతిస్త్వమేవ చ |
సౌమ్యా సౌమ్యైర్జగద్రూపైస్త్వయైతద్దేవి పూరితమ్ || ౫ ||

కా త్వన్యా త్వామృతే దేవి సర్వయజ్ఞమయం వపుః |
అధ్యాస్తే దేవ దేవస్య యోగిచింత్యం గదాభృతః || ౬ ||

త్వయా దేవి పరిత్యక్తం సకలం భువనత్రయమ్ |
వినష్టప్రాయమభవత్ త్వయేదానీం సమేధితమ్ || ౭ ||

దారాః పుత్రాస్తథాగారం సుహృద్ధాన్యధనాదికమ్ |
భవత్యేతన్మహాభాగే నిత్యం త్వద్వీక్షణాన్నృణామ్ || ౮ ||

శరీరారోగ్యమైశ్వర్యమరిపక్షక్షయః సుఖమ్ |
దేవి త్వద్దృష్టిదృష్టానాం పురుషాణాం న దుర్లభమ్ || ౯ ||

త్వమంబా సర్వభూతానాం దేవదేవో హరిః పితా |
త్వయైతద్విష్ణునా చాంబ జగద్వ్యాప్తం చరాచరమ్ || ౧౦ ||

మానం కోశం తథా గోష్ఠం మా గృహం మా పరిచ్ఛదమ్ |
మా శరీరం కలత్రం చ త్యజేథాః సర్వపావని || ౧౧ ||

మా పుత్రాన్ మా సుహృద్వర్గాన్ మా పశూన్ మా విభూషణమ్ |
త్యజేథా మమ దేవస్య విష్ణోర్వక్షఃస్థలాలయే || ౧౨ ||

సత్త్వేన సత్యశౌచాభ్యాం తథా శీలాదిభిర్గుణైః |
త్యజంతే తే నరాః సద్యః సంత్యక్తా యే త్వయామలే || ౧౩ ||

త్వయావలోకితాః సద్యః శీలాద్యైరఖిలైర్గుణైః |
కులైశ్వర్యైశ్చ యుజ్యంతే పురుషా నిర్గుణా అపి || ౧౪ ||

స శ్లాఘ్యః స గుణీ ధన్యః స కులీనః స బుద్ధిమాన్ |
స శూరః స చ విక్రాంతో యస్త్వయా దేవి వీక్షితః || ౧౫ ||

సద్యో వైగుణ్యమాయాంతి శీలాద్యాః సకలా గుణాః |
పరాఙ్ముఖీ జగద్ధాత్రీ యస్య త్వం విష్ణువల్లభే || ౧౬ ||

న తే వర్ణయితుం శక్తా గుణాన్ జిహ్వాపి వేధసః |
ప్రసీద దేవి పద్మాక్షి మాఽస్మాంస్త్యాక్షీః కదాచన || ౧౭ ||

పుష్కర ఉవాచ |
ఏవం స్తుతా దదౌ శ్రీశ్చ వరమింద్రాయ చేప్సితమ్ |
సుస్థిరత్వం చ రాజ్యస్య సంగ్రామవిజయాదికమ్ || ౧౮ ||

స్వస్తోత్రపాఠశ్రవణకర్తౄణాం భుక్తిముక్తిదమ్ |
శ్రీస్తోత్రం సతతం తస్మాత్పఠేచ్చ శృణుయాన్నరః || ౧౯ ||

ఇత్యగ్నిపురాణే సప్తత్రింశదధికద్విశతతమోఽధ్యాయే శ్రీస్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed