Sri Lakshmi Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ


ಶುಕಂ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ದುಷ್ಟವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಶಮನಂ ಗ್ರಹಾರಿಷ್ಟಪ್ರಭಞ್ಜನಮ್ |
ದುಷ್ಟಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನಂ ದುಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ || ೨ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರಜನನಂ ವಿವಾಹಪ್ರದಮಿಷ್ಟದಮ್ |
ಚೋರಾರಿಹಾರಿ ಜಪತಾಮಖಿಲೇಪ್ಸಿತದಾಯಕಮ್ || ೩ ||

ಸಾವಧಾನಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಶುಕ ಸತ್ತಮ |
ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಿಲಭ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ || ೪ ||

ಧನಧಾನ್ಯಮಹಾರಾಜ್ಯ-ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಕಲ್ಪಕಮ್ |
ಸಕೃತ್ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೫ ||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇ ಪದ್ಮಾನಾಂ ಕಾನನೇ ಮಣಿಮಣ್ಟಪೇ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸುಸ್ಥಿತಾಂ ದೇವೀಂ ಮನೀಷಿಜನಸೇವಿತಾಮ್ || ೬ ||

ಸುಸ್ನಾತಾಂ ಪುಷ್ಪಸುರಭಿಕುಟಿಲಾಲಕಬನ್ಧನಾಮ್ |
ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಬಿಮ್ಬವದನಾ-ಮರ್ಧಚನ್ದ್ರಲಲಾಟಿಕಾಮ್ || ೭ ||

ಇನ್ದೀವರೇಕ್ಷಣಾಂ ಕಾಮಕೋದಣ್ಡಭ್ರುವಮೀಶ್ವರೀಮ್ |
ತಿಲಪ್ರಸವಸಂಸ್ಪರ್ಧಿನಾಸಿಕಾಲಙ್ಕೃತಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೮ ||

ಕುನ್ದಕುಟ್ಮಲದನ್ತಾಲಿಂ ಬನ್ಧೂಕಾಧರಪಲ್ಲವಾಮ್ |
ದರ್ಪಣಾಕಾರವಿಮಲಕಪೋಲದ್ವಿತಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ || ೯ ||

ರತ್ನತಾಟಙ್ಕಕಲಿತಕರ್ಣದ್ವಿತಯಸುನ್ದರಾಮ್ |
ಮಾಙ್ಗಲ್ಯಾಭರಣೋಪೇತಾಂ ಕಂಬುಕಣ್ಠೀಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಮ್ || ೧೦ ||

ತಾರಹಾರಿಮನೋಹಾರಿಕುಚಕುಮ್ಭವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ರತ್ನಾಙ್ಗದಾದಿಲಲಿತಕರಪದ್ಮಚತುಷ್ಟಯಾಮ್ || ೧೧ ||

ಕಮಲೇ ಚ ಸುಪತ್ರಾಢ್ಯೇ ಹ್ಯಭಯಂ ದಧತೀಂ ವರಮ್ |
ರೋಮರಾಜಿಕಲಾಚಾರುಭುಗ್ನನಾಭಿತಲೋದರೀಮ್ || ೧೨ ||

ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಭಾಸಿಸುನಿತಮ್ಬಾದಿಲಕ್ಷಣಾಮ್ |
ಕಾಞ್ಚನಸ್ತಮ್ಭವಿಭ್ರಾಜದ್ವರಜಾನೂರುಶೋಭಿತಾಮ್ || ೧೩ ||

ಸ್ಮರಕಾಹಲಿಕಾಗರ್ವಹಾರಿಜಂಘಾಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಕಮಠೀಪೃಷ್ಠಸದೃಶಪಾದಾಬ್ಜಾಂ ಚನ್ದ್ರಸನ್ನಿಭಾಮ್ || ೧೪ ||

ಪಙ್ಕಜೋದರಲಾವಣ್ಯಸುನ್ದರಾಙ್ಘ್ರಿತಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ |
ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಮ್ || ೧೫ ||

ಪಿತಾಮಹಮಹಾಪ್ರೀತಾಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಲಲಿತಾಂ ಕಸ್ತೂರೀಲೇಪಿತಾಙ್ಗಿಕಾಮ್ || ೧೬ ||

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮನಾಭಕುಟುಮ್ಬಿನೀಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪಠೇತ್ತತ್ಕವಚಂ ಪರಮ್ || ೧೭ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಏಕಂ ನ್ಯಞ್ಚ್ಯನತಿಕ್ಷಮಂ ಮಮಪರಂ ಚಾಕುಞ್ಚ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಂ
ಮಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಟರಪುಣ್ಡರೀಕಮಭಯಂ ವಿನ್ಯಸ್ತ ಹಸ್ತಾಂಬುಜಮ್ |
ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯೇಮ ನಿಷೇದುಷೀಮನುಕಲಂ ಕಾರುಣ್ಯಕೂಲಂಕಷ-
ಸ್ಫಾರಾಪಾಙ್ಗತರಙ್ಗಮಂಬ ಮಧುರಂ ಮುಗ್ಧಂ ಮುಖಂ ಬಿಭ್ರತೀಮ್ || ೧೮ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಮಮ ಪಙ್ಕಜಾ |
ಕರ್ಣೇ ರಕ್ಷೇದ್ರಮಾ ಪಾತು ನಯನೇ ನಲಿನಾಲಯಾ || ೧೯ ||

ನಾಸಿಕಾಮವತಾದಮ್ಬಾ ವಾಚಂ ವಾಗ್ರೂಪಿಣೀ ಮಮ |
ದನ್ತಾನವತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಶ್ರೀರಧರೋಷ್ಠಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ || ೨೦ ||

ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ವರದಾ ಗಲಂ ಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ |
ವಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಕರೌ ಪಾಯುಂ ಪೃಷ್ಠಮವ್ಯಾದ್ರಮಾ ಸ್ವಯಮ್ || ೨೧ ||

ಕಟಿಮೂರುದ್ವಯಂ ಜಾನು ಜಂಘಂ ಪಾತು ರಮಾ ಮಮ |
ಸರ್ವಾಙ್ಗಮಿನ್ದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ಪಾಯಾದಾಯಾಸಹಾರಿಣೀ || ೨೨ ||

ಸಪ್ತಧಾತೂನ್ಸ್ವಯಂ ಚಾಪಿ ರಕ್ತಂ ಶುಕ್ರಂ ಮನೋ ಮಮ |
ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ಪಙ್ಕಜಾ || ೨೩ ||

ಮಯಾ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ಪಾತು ಸೇನ್ದಿರಾ |
ಮಮಾಯುರವತಾಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಪುತ್ರಿಕಾ || ೨೪ ||

ಮಿತ್ರಾಣಿ ಪಾತು ಸತತಮಖಿಲಾನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಪಾತಕಂ ನಾಶಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಮಮಾರಿಷ್ಟಂ ಹರೇದ್ರಮಾ || ೨೫ ||

ಮಮಾರಿನಾಶನಾರ್ಥಾಯ ಮಾಯಾಮೃತ್ಯುಂ ಜಯೇದ್ಬಲಮ್ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ತು ಮೇ ದದ್ಯಾತ್ಪಾತು ಮಾಂ ಕಮಲಾಲಯಾ || ೨೬ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ರಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ತು ಶಾಶ್ವತೀಮ್ || ೨೭ ||

ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಕಲ್ಪಕಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಚ ಸುಖದಶ್ಚ ಸುಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೨೮ ||

ಸುಪುತ್ರೋ ಗೋಪತಿಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ |
ತದ್ಗೃಹೇ ನ ಭವೇದ್ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುರಿತಾದಿಕಮ್ || ೨೯ ||

ನಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯತೇ ಗೇಹಂ ನ ಚೋರಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪೀಡ್ಯತೇ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ಸನ್ತ್ರಸ್ತಾ ಯಾನ್ತಿ ದೂರತಃ || ೩೦ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯೇದ್ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ನಾಪಮೃತ್ಯುಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೇಹಾನ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೩೧ ||

ಆಯುಷ್ಯಂ ಪೌಷ್ಟಿಕಂ ಮೇಧ್ಯಂ ಧಾನ್ಯಂ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ |
ಪ್ರಜಾಕರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಾರ್ತಿವಿನಾಶನಮ್ || ೩೨ ||

ಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಜನನಂ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಾನ್ತಿದಮ್ |
ಮಹಾರೋಗಜ್ವರಹರಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಶೋಧನಮ್ || ೩೩ ||

ಮಹಾಧನಪ್ರದಂ ಚೈವ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸುಖಾರ್ಥಿಭಿಃ |
ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ವಿವಾಹಾರ್ಥೀ ಲಭೇದ್ವಧೂಮ್ || ೩೪ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಗುಣವತ್ಸುತಮ್ |
ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ಮಯಾ ಶುಕ || ೩೫ ||

ಏತದ್ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಶುಕಃ ಕವಚಮಾಪ್ತವಾನ್ |
ಕವಚಾನುಗ್ರಹೇಣೈವ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ ಸಃ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶುಕಂ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: