Sri Lakshmi Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ


ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇ ಚಾಗ್ರತಃ ಪಾತು ಕಮಲಾ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ |
ನಾರಾಯಣೀ ಶೀರ್ಷದೇಶೇ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧ ||

ರಾಮಪತ್ನೀ ತು ಪ್ರತ್ಯಂಗೇ ರಾಮೇಶ್ವರೀ ಸದಾಽವತು |
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಯೋಗಮಾಯಾ ಕೌಮಾರೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ || ೨ ||

ಜಯದಾತ್ರೀ ಧನದಾತ್ರೀ ಪಾಶಾಕ್ಷಮಾಲಿನೀ ಶುಭಾ |
ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹರಿರಾಮಾ ಜಯಂಕರೀ ಮಹೋದರೀ || ೩ ||

ಕೃಷ್ಣಪರಾಯಣಾ ದೇವೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮನಮೋಹಿನೀ |
ಜಯಂಕರೀ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಶುಭಂಕರೀ || ೪ ||

ಸುಖದಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ದೇವೀ ಚಿತ್ರಕೂಟನಿವಾಸಿನೀ |
ಭಯಂ ಹರತು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭವಬಂಧಂ ವಿಮುಂಚತು || ೫ ||

ಕವಚಂ ತನ್ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮೇಕಸಂಧ್ಯಂ ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಂಕಟಾತ್ || ೬ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪಠನಂ ಧನಪುತ್ರವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಭೀತಿವಿನಾಶನಂ ಚೈವ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೭ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ರೋಚನಾಕುಂಕುಮೇನ ತು |
ಧಾರಣಾದ್ಗಲದೇಶೇ ಚ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮ ||

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ |
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೯ ||

ಗರ್ಭಿಣೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವಂಧ್ಯಾ ಚ ಗರ್ಭಿಣೀ ಭವೇತ್ |
ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ ಕಂಠೇ ಚ ಅಥವಾ ವಾಮಬಾಹುಕೇ || ೧೦ ||

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಯತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಏವ ವಿಷ್ಣುವದ್ಭವೇತ್ |
ಮೃತ್ಯುವ್ಯಾಧಿಭಯಂ ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿನ್ಮಹೀತಲೇ || ೧೧ ||

ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾಚ್ಛ್ರಾವಯೇದಪಿ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿಮುಕ್ತಸ್ತು ಲಭತೇ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧೨ ||

ಸಂಕಟೇ ವಿಪದೇ ಘೋರೇ ತಥಾ ಚ ಗಹನೇ ವನೇ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಚ ನೌಕಾಯಾಂ ತಥಾ ಚ ರಣಮಧ್ಯತಃ || ೧೩ ||

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದಸ್ಯ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಅಪುತ್ರಾ ಚ ತಥಾ ವಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪಕ್ಷಂ ಶೃಣುಯಾದ್ಯದಿ || ೧೪ ||

ಸುಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ಸಾ ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಕಂ ಯಶಸ್ವಿನಮ್ |
ಶೃಣುಯಾದ್ಯಃ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧ್ಯಾ ದ್ವೌ ಮಾಸೌ ವಿಪ್ರವಕ್ತ್ರತಃ || ೧೫ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಬಂಧಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ |
ಮೃತವತ್ಸಾ ಜೀವವತ್ಸಾ ತ್ರಿಮಾಸಂ ಶ್ರವಣಂ ಯದಿ || ೧೬ ||

ರೋಗೀ ರೋಗಾದ್ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಪಠನಾನ್ಮಾಸಮಧ್ಯತಃ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಚ ಅಥವಾ ತಾಡಪತ್ರಕೇ || ೧೭ ||

ಸ್ಥಾಪಯೇನ್ನಿಯತಂ ಗೇಹೇ ನಾಗ್ನಿಚೌರಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಶೃಣುಯಾದ್ಧಾರಯೇದ್ವಾಪಿ ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದಪಿ || ೧೮ ||

ಯಃ ಪುಮಾನ್ಸತತಂ ತಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ |
ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಸರ್ವಜೀವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೧೯ ||

ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿಃ ಸದಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ |
ಧಾರಕೇ ಪಾಠಕೇ ಚೈವ ನಿಶ್ಚಲಾ ನಿವಸೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed