Sri Jwalamukhi Stotram 2 – శ్రీ జ్వాలాముఖీ స్తోత్రం – ౨


జాజ్వల్యమానవపుషా దశదిగ్విభాగాన్
సందీపయంత్యభయపద్మగదావరాఢ్యా |
సింహస్థితా శశికళాభరణా త్రినేత్రా
జ్వాలాముఖీ హరతు మోహతమః సదా నః || ౧ ||

ఆబ్రహ్మకీటజననీం మహిషీం శివస్య
ముగ్ధస్మితాం ప్రళయకోటిరవిప్రకాశమ్ |
జ్వాలాముఖీం కనకకుండలశోభితాంసాం
వందే పునః పునరపీహ సహస్రకృత్వః || ౨ ||

దేదీప్యమానముకుటద్యుతిభిశ్చ దేవై-
-ర్దాసైరివ ద్విగుణితాంఘ్రినఖప్రదీప్తిమ్ |
జ్వాలాముఖీం సకలమంగళమంగళాం తా-
-మంబాం నతోఽస్మ్యఖిలదుఃఖవిపత్తిదగ్ధ్రీమ్ || ౩ ||

క్షిత్యబ్‍హుతాశపవనాంబరసూర్యచంద్ర-
-యష్ట్రాఖ్యమూర్తిమమలానపి పావయంతీమ్ |
జ్వాలాముఖీం ప్రణతకల్పలతాం శివస్య
సామ్రాజ్యశక్తిమతులాం మహతీం నమామి || ౪ ||

నౌమీశ్వరీం త్రిజగతోఽభయదానశౌండాం
జ్వాలామహార్యభవజాలహరాం నమామి |
మోహాంధకారహరణే విమలేందుకాంతిం
దేవీం సదా భగవతీం మనసా స్మరామి || ౫ ||

దుష్కర్మవాయుభిరితస్తత ఏవ దీప్తైః
పాపజ్వలజ్జ్వలనజాతశిఖాకలాపైః |
దగ్ధం చ జీవయతు మాం పరితో లుఠంతం
దేవీ దయార్ద్రహృదయామృతపూర్ణదృష్ట్యా || ౬ ||

జ్వాలాముఖీ జ్వలదనల్పలయాగ్రికోటి-
-రోచిష్మతీ రవిశశిప్రతిభానకర్త్రీ |
భక్తస్య భర్గవపుషా భవభర్జనాయ
భూయాత్ సదాభ్యుదయదానవదాన్యముఖ్యా || ౭ ||

త్వం చౌషధీశముకుటాఽహమసాధ్యరోగ-
-స్త్వం చిత్ప్రదీప్తిరహమత్ర భవాంధ్యమగ్నః |
త్వం చాంబ కల్పతరురేవమహం చ భిక్షు-
-ర్జ్వలాముఖి ప్రకురు దేవి యథోచితం మే || ౮ ||

యద్ధ్యానకేసరిసమాక్రమణోత్థభీతే-
-ర్మర్మవ్యథాజనకదుఃఖశతాని సద్యః |
గోమాయవంతి పరితో భృశకాందిశీకా-
-నస్మాంశ్చ పాలయతు సైవ భవాబ్ధిదుఃఖాత్ || ౯ ||

జ్వాలాముఖి క్షణమపీహ విలంబమంబ
నార్తో హ్యనర్థపతితః సహతే విపన్నః |
హస్తస్థితామృతకమండలువారిణైవ
మాం మూర్ఛితం ఝటితి జీవయ తాపతప్తమ్ || ౧౦ ||

బాహ్యాంధ్యనాశనవిధౌ రవిచంద్రవాహ్ని-
-జ్యోతీంషి దేవి దయాయాఽజనయః పురా త్వమ్ |
ఏతత్తు రూపమఖిలాంతరమోహరాత్రి-
-ధ్వాంతాంతకారి తవ యత్ స్ఫురతాదతోఽంతః || ౧౧ ||

మన్యే త్రిధామనయనే నయనత్రయం తే
భక్తార్తినాశననిమిత్తవిలోకనాయ |
మాతః పరం యదపి దేవి తథాప్యధన్య-
-స్త్వద్దృష్టిపాతరహితోస్మ్యహహాహతోఽస్మి || ౧౨ ||

సత్యం బ్రవీమి శృణు చిత్త మదాంధ మూర్ఖ
మా గాః కదాపి విషయాన్విషమాన్విషాక్తాన్ |
ఈశీమపారకరుణాం భవభీతిభేత్రి-
-మంబాం భజస్వ సతతం పరసౌఖ్యదాత్రీమ్ || ౧౩ ||

త్వం మే మహేశి జననీ పరమార్తిహర్త్రీ
త్వం మే పితా హితతమస్త్వమహేతుబంధుః |
త్వం మే భవాబ్ధితరణే దృఢనౌస్త్వమేవ
దుఃఖామయాధిహరణే చతురశ్చ వైద్యః || ౧౪ ||

జ్వాలాం జగజ్జననసంహరణస్థితీనాం
హేతుం గతిం ముషితలజ్జితదుఃఖితానామ్ |
ఉన్మోచనాం చ భవబంధనదుర్గతీనాం
త్వాం నౌమి నౌమి శరణం శరణాగతానామ్ || ౧౫ ||

జ్వాలాముఖీస్తవమిమం శృణుయాత్పఠేద్వా
యః శ్రద్ధయా పరమయా బహుభక్తియుక్తః |
భూయాత్స దగ్ధబహుజన్మశతార్జితాఽఘో
-ఽవిజ్ఞోప్యనేకజననాథితరాజ్యభూమిః || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీ జ్వాలాముఖీ స్తోత్రమ్ ||


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed