Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಜ್ರಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಗಜಾಸ್ಯಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಧಾರಂ
ಪರಶ್ವಾದಿಶಸ್ತ್ರೈರ್ಯುತಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಮ್ |
ನರಾಕಾರದೇಹಂ ಸದಾ ಯೋಗಶಾಂತಂ
ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಸರ್ವವಂದ್ಯಂ ಪರೇಶಮ್ || ೧ ||

ಬಿಂದುರೂಪೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಃ |
ದೇಹಾಂಶ್ಚತುರ್ವಿಧಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಾಧಾರಃ ಸನಾತನಃ || ೨ ||

ದೇಹಮೋಹಯುತಂ ಹ್ಯೇಕದಂತಃ ಸೋಽಹಂ ಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ದೇಹಿನಂ ಮಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ರಕ್ಷತು ಭ್ರಮನಾಶಕಃ || ೩ ||

ಮಹೋದರಸ್ತಥಾ ದೇವೋ ನಾನಾಬೋಧಾನ್ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಬೋಧಾನಂದಸಂಸ್ಥೋ ಹ್ಯಹರ್ನಿಶಮ್ || ೪ ||

ಸಾಂಖ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷತು ಸಾಂಖ್ಯೇಶೋ ಗಜಾನನಃ ಸುಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಅಸತ್ಯೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ಸ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ರಕ್ಷತು || ೫ ||

ಸತ್ಸು ಸ್ಥಿತಂ ಸುಮೋಹೇನ ವಿಕಟೋ ಮಾಂ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ರಕ್ಷತು ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಸದೈಕಾಮೃತಧಾರಕಃ || ೬ ||

ಆನಂದೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಸಮಾತ್ಮಕಃ |
ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಮಹಾವಿಘ್ನೈರ್ನಾನಾಖೇಲಕರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೭ ||

ಅವ್ಯಕ್ತೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಃ ಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಸುಖಾಕಾರಃ ಸಹಜಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ || ೮ ||

ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯೇಷು ಸಂಸ್ಥಂ ಮಾಂ ಗಣೇಶಃ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ರಕ್ಷತು ಯೋಗಭಾವೇನ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ಭವನಾಯಕಃ || ೯ ||

ಅಯೋಗೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ನಿವೃತ್ತಿರೂಪಧೃಕ್ ಸಾಕ್ಷಾದಸಮಾಧಿಸುಖೇ ರತಃ || ೧೦ ||

ಯೋಗಶಾಂತಿಧರೋ ಮಾಂ ತು ರಕ್ಷತು ಯೋಗಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಗಣಾಧೀಶಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಃ || ೧೧ ||

ಪುರೋ ಮಾಂ ಗಜಕರ್ಣಶ್ಚ ರಕ್ಷತು ವಿಘ್ನಹಾರಕಃ |
ವಾಹ್ನ್ಯಾಂ ಯಾಮ್ಯಾಂ ಚ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ವರಪ್ರದಃ || ೧೨ ||

ರಕ್ಷತು ಪಶ್ಚಿಮೇ ಢುಂಢಿರ್ಹೇರಂಬೋ ವಾಯುದಿಕ್ ಸ್ಥಿತಮ್ |
ವಿನಾಯಕಶ್ಚೋತ್ತರೇ ತು ಪ್ರಮೋದಶ್ಚೇಶದಿಕ್ ಸ್ಥಿತಮ್ || ೧೩ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಪತಿಃ ಪಾತು ಬುದ್ಧೀಶೋಽಧಃ ಸ್ಥಿತಂ ಸದಾ |
ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ಮಯೂರೇಶಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಭಕ್ತಿಲಾಲಸಃ || ೧೪ ||

ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ತು ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಯೋಗಪಃ |
ಪುರಶುಪಾಶಸಂಯುಕ್ತೋ ವರದಾಭಯಧಾರಕಃ || ೧೫ ||

ಇದಂ ಗಣಪತೇಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಂ ಪರಮ್ |
ಧಾರಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ವಿಜಯೀ ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ || ೧೬ ||

ಯ ಇದಂ ಪಂಜರಂ ಧೃತ್ವಾ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಭವೇತ್ |
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ನಾನಾಸ್ವಭಾವಜಮ್ || ೧೭ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪಂಜರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಈಪ್ಸಿತಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ವಜ್ರಸಾರತನುರ್ಭೂತ್ವಾ ಚರೇತ್ಸರ್ವತ್ರ ಮಾನವಃ || ೧೮ ||

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಗಣೇಶ ಇವಾಪರಃ |
ನಿರ್ವಿಘ್ನಃ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ಭವೇನ್ನರಃ || ೧೯ ||

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪಂಜರಂ ವಜ್ರಸಂಜ್ಞಕಮ್ |
ಆರೋಗ್ಯಾದಿಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಭವತೇ ಗಣಪಪ್ರಿಯಃ || ೨೦ ||

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶೂನ್ ವಿದ್ಯಾಮಾಯುಷ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಕಮ್ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮಾಯುಕ್ತಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪಠನಾಲ್ಲಭೇತ್ || ೨೧ ||

ನ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ವಜ್ರಾತ್ತು ಚಕ್ರಾಚ್ಛೂಲಾದ್ಭವೇತ್ ಕದಾ |
ಶಂಕರಾದೇರ್ಮಹಾದೇವ ಪಠನಾದಸ್ಯ ನಿತ್ಯಶಃ || ೨೨ ||

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಮರ್ತ್ಯಸ್ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ಪಠನಾದಸ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ ಪಂಜರಸ್ಯ ನಿರಂತರಮ್ || ೨೩ ||

ಲಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಭಿರೇವಂ ಸ ಸಿದ್ಧಪಂಜರಕೋ ಭವೇತ್ |
ಸ್ತಂಭಯೇದಪಿ ಸೂರ್ಯಂ ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ || ೨೪ ||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನೋಽಂತರ್ದಧೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ |
ಶಿವೋ ದೇವಾದಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೋ ಹರ್ಷಿತಃ ಸಂಬಭೂವ ಹ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮುದ್ಗಲೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಚರಿತೇ ವಜ್ರಪಂಜರಕಥನಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed