Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram – శ్రీ గణేశ వజ్రపంజర స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

ధ్యానమ్ |
త్రినేత్రం గజాస్యం చతుర్బాహుధారం
పరశ్వాదిశస్త్రైర్యుతం భాలచంద్రమ్ |
నరాకారదేహం సదా యోగశాంతం
గణేశం భజే సర్వవంద్యం పరేశమ్ || ౧ ||

బిందురూపో వక్రతుండో రక్షతు మే హృది స్థితః |
దేహాంశ్చతుర్విధాంస్తత్త్వాంస్తత్త్వాధారః సనాతనః || ౨ ||

దేహమోహయుతం హ్యేకదంతః సోఽహం స్వరూపధృక్ |
దేహినం మాం విశేషేణ రక్షతు భ్రమనాశకః || ౩ ||

మహోదరస్తథా దేవో నానాబోధాన్ ప్రతాపవాన్ |
సదా రక్షతు మే బోధానందసంస్థో హ్యహర్నిశమ్ || ౪ ||

సాంఖ్యాన్ రక్షతు సాంఖ్యేశో గజాననః సుసిద్ధిదః |
అసత్యేషు స్థితం మాం స లంబోదరశ్చ రక్షతు || ౫ ||

సత్సు స్థితం సుమోహేన వికటో మాం పరాత్పరః |
రక్షతు భక్తవాత్సల్యాత్ సదైకామృతధారకః || ౬ ||

ఆనందేషు స్థితం నిత్యం మాం రక్షతు సమాత్మకః |
విఘ్నరాజో మహావిఘ్నైర్నానాఖేలకరః ప్రభుః || ౭ ||

అవ్యక్తేషు స్థితం నిత్యం ధూమ్రవర్ణః స్వరూపధృక్ |
మాం రక్షతు సుఖాకారః సహజః సర్వపూజితః || ౮ ||

స్వసంవేద్యేషు సంస్థం మాం గణేశః స్వస్వరూపధృక్ |
రక్షతు యోగభావేన సంస్థితో భవనాయకః || ౯ ||

అయోగేషు స్థితం నిత్యం మాం రక్షతు గణేశ్వరః |
నివృత్తిరూపధృక్ సాక్షాదసమాధిసుఖే రతః || ౧౦ ||

యోగశాంతిధరో మాం తు రక్షతు యోగసంస్థితమ్ |
గణాధీశః ప్రసన్నాత్మా సిద్ధిబుద్ధిసమన్వితః || ౧౧ ||

పురో మాం గజకర్ణశ్చ రక్షతు విఘ్నహారకః |
వాహ్న్యాం యామ్యాం చ నైరృత్యాం చింతామణిర్వరప్రదః || ౧౨ ||

రక్షతు పశ్చిమే ఢుంఢిర్హేరంబో వాయుదిక్ స్థితమ్ |
వినాయకశ్చోత్తరే తు ప్రమోదశ్చేశదిక్ స్థితమ్ || ౧౩ ||

ఊర్ధ్వం సిద్ధిపతిః పాతు బుద్ధీశోఽధః స్థితం సదా |
సర్వాంగేషు మయూరేశః పాతు మాం భక్తిలాలసః || ౧౪ ||

యత్ర తత్ర స్థితం మాం తు సదా రక్షతు యోగపః |
పురశుపాశసంయుక్తో వరదాభయధారకః || ౧౫ ||

ఇదం గణపతేః ప్రోక్తం వజ్రపంజరకం పరమ్ |
ధారయస్వ మహాదేవ విజయీ త్వం భవిష్యసి || ౧౬ ||

య ఇదం పంజరం ధృత్వా యత్ర కుత్ర స్థితో భవేత్ |
న తస్య జాయతే క్వాపి భయం నానాస్వభావజమ్ || ౧౭ ||

యః పఠేత్ పంజరం నిత్యం స ఈప్సితమవాప్నుయాత్ |
వజ్రసారతనుర్భూత్వా చరేత్సర్వత్ర మానవః || ౧౮ ||

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం స గణేశ ఇవాపరః |
నిర్విఘ్నః సర్వకార్యేషు బ్రహ్మభూతో భవేన్నరః || ౧౯ ||

యః శృణోతి గణేశస్య పంజరం వజ్రసంజ్ఞకమ్ |
ఆరోగ్యాదిసమాయుక్తో భవతే గణపప్రియః || ౨౦ ||

ధనం ధాన్యం పశూన్ విద్యామాయుష్యం పుత్రపౌత్రకమ్ |
సర్వసంపత్సమాయుక్తమైశ్వర్యం పఠనాల్లభేత్ || ౨౧ ||

న భయం తస్య వజ్రాత్తు చక్రాచ్ఛూలాద్భవేత్ కదా |
శంకరాదేర్మహాదేవ పఠనాదస్య నిత్యశః || ౨౨ ||

యం యం చింతయతే మర్త్యస్తం తం ప్రాప్నోతి శాశ్వతమ్ |
పఠనాదస్య విఘ్నేశ పంజరస్య నిరంతరమ్ || ౨౩ ||

లక్షావృత్తిభిరేవం స సిద్ధపంజరకో భవేత్ |
స్తంభయేదపి సూర్యం తు బ్రహ్మాండం వశమానయేత్ || ౨౪ ||

ఏవముక్త్వా గణేశానోఽంతర్దధే మునిసత్తమ |
శివో దేవాదిభిర్యుక్తో హర్షితః సంబభూవ హ || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలే మహాపురాణే ధూమ్రవర్ణచరితే వజ్రపంజరకథనం నామ త్రయోవింశోఽధ్యాయః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed