Sankata Hara Chaturthi Puja Vidhanam – ಸಂಕಟಹರ ಚತುರ್ಥೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ


ಆಚಮ್ಯ | ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ | ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ |

ಸಂಕಲ್ಪಂ –
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ………. ಸಮೇತಸ್ಯ, ಮಮ ಸರ್ವಸಂಕಟನಿವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಸಕಲಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ___ ಮಾಸೇ ಕೃಷ್ಣಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಕಟಹರಚತುರ್ಥೀ ಪುಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ತದಂಗ ಕಲಶ ಪೂಜಾಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜಾಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ |

|| ಸಂಕಟಹರಚತುರ್ಥೀ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ –
ಏಕದಂತಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಲಂಬೋದರಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಮ್ ||
ಆಖುಪೃಷ್ಠಸಮಾಸೀನಂ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಿತಂ ಗಣೈಃ |
ಶೇಷಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಚ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಗಜಾನನಮ್ ||
ಓಂ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ |

ಆವಾಹನಂ –
ಆಗಚ್ಛ ದೇವ ದೇವೇಶ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ |
ಯಾವತ್ಪೂಜಾ ಸಮಾಪ್ಯೇತ ತಾವತ್ತ್ವಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಭವ ||
ಓಂ ಗಜಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ |

ಆಸನಂ –
ಗಣಾಧೀಶ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ |
ಆಸನಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಾದ್ಯಂ –
ಉಮಾಪುತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಮೋದಕಪ್ರಿಯ |
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅರ್ಘ್ಯಂ –
ಲಂಬೋದರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ರತ್ನಯುಕ್ತಂ ಫಲಾನ್ವಿತಮ್ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಶಂಕರಸೂನವೇ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಆಚಮನೀಯಂ –
ಗಂಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಆಹೃತಂ ಜಲಮುತ್ತಮಮ್ |
ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಾರ್ಥಂ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಂ –
ಪಯೋದಧಿಘೃತಂ ಚೈವ ಶರ್ಕರಾಮಧುಸಂಯುತಮ್ |
ಪಂಚಾಮೃತಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ –
ಕವೇರಜಾಸಿಂಧುಗಂಗಾ ಕೃಷ್ಣಾಗೋದೋದ್ಭವೈರ್ಜಲೈಃ |
ಸ್ನಾಪಿತೋಽಸಿ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ವಸ್ತ್ರಂ –
ಇಭವಕ್ತ್ರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರ |
ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಉಪವೀತಂ –
ವಿನಾಯಕ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಪರಶುಧಾರಿಣೇ |
ಉಪವೀತಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಗಂಧಂ –
ಈಶಪುತ್ರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಮೂಷಿಕವಾಹನ |
ಚಂದನಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ |

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಘೃತಕುಂಕುಮ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ತಂಡುಲಾಃ ಸುಮನೋಹರಾಃ |
ಅಕ್ಷತಾಸ್ತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪುಷ್ಪಂ –
ಚಂಪಕಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಂ ದೂರ್ವಾಃ ಪುಷ್ಪಜಾತೀರನೇಕಶಃ |
ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |

ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ |

ಏಕವಿಂಶತಿ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮ ಪೂಜಾ –
ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಮೂಷಿಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಈಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಅಮರೇಶಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಪರಶುಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಿಘ್ನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಧೂಪಂ –
ಲಂಬೋದರ ಮಹಾಕಾಯ ಧೂಮ್ರಕೇತೋ ಸುವಾಸಿತಮ್ |
ಧೂಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |

ದೀಪಂ –
ವಿಘ್ನಾಂಧಕಾರ ಸಂಹಾರ ಕಾರಕ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪ |
ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |

ನೈವೇದ್ಯಂ –
ಮೋದಕಾಪೂಪಲಡ್ಡುಕ ಪಾಯಸಂ ಶರ್ಕರಾನ್ವಿತಮ್ |
ಪಕ್ವಾನ್ನಂ ಸಘೃತಂ ದೇವ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ||
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಫಲಂ –
ನಾರಿಕೇಳ ಫಲಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ರಸಾಲಂ ದಾಡಿಮಂ ಶುಭಮ್ |
ಫಲಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ತಾಂಬೂಲಂ –
ಕ್ರಮುಕೈಲಾಲವಂಗಾನಿ ನಾಗವಲ್ಲೀದಳಾನಿ ಚ |
ತಾಂಬೂಲಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಸಂಕಟಂ ಮೇ ನಿವಾರಯ ||
ಓಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನೀರಾಜನಂ –
ಕರ್ಪೂರಾನಲಸಂಯುಕ್ತಂ ಅಶೇಷಾಘೌಘನಾಶನಮ್ |
ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹಾಣೇಶ ಸಂಕಟಾನ್ಮಾಂ ವಿಮೋಚಯ ||
ಓಂ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಃ –
ಚಂಪಕಾಶೋಕವಕುಳ ಪಾರಿಜಾತ ಭವೈಃ ಸುಮೈಃ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಗೃಹಾಣೇಮಂ ಸಂಕಟಾನ್ಮಾಂ ವಿಮೋಚಯ ||
ಓಂ ದೇವೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನಮಸ್ಕಾರಂ –
ತ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಂ ಸೃಜಸೀಭವಕ್ತ್ರ
ತ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಂ ಪರಿಪಾಸಿ ದೇವ |
ತ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಂ ಹರಸೇಽಖಿಲೇಶ
ತ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಆವಿಭಾಸಿ ||
ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಗಣನಾಥಮೀಶಂ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ವಿಘ್ನವಿನಾಶದಕ್ಷಮ್ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಂ ಭಕ್ತವಿಮೋಕ್ಷದಕ್ಷಂ
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ವೇದನಿದಾನಮಾದ್ಯಮ್ ||
ಯೇ ತ್ವಾಮಸಂಪೂಜ್ಯ ಗಣೇಶ ನೂನಂ
ವಾಂಛಂತಿ ಮೂಢಾಃ ವಿಹಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಮ್ |
ತ ಏವ ನಷ್ಟಾ ನಿಯತಂ ಹಿ ಲೋಕೇ
ಜ್ಞಾತೋ ಮಯಾ ತೇ ಸಕಲಃ ಪ್ರಭಾವಃ ||
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅರ್ಘ್ಯಂ –
ತಿಥೀನಾಮುತ್ತಮೇ ದೇವಿ ಗಣೇಶಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭೇ |
ಸಂಕಟಂ ಹರ ಮೇ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ | (೭ ಸಾರ್ಲು)

ಲಂಬೋದರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸತತಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯ |
ಸಂಕಟಂ ಹರ ಮೇ ದೇವ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಸಂಕಟಹರ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ | (೭ ಸಾರ್ಲು)

ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭೂತ ಅತ್ರಿಗೋತ್ರಸಮುದ್ಭವ |
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ರೋಹಿಣೀಸಹಿತಃ ಶಶಿನ್ ||
ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ | (೭ ಸಾರ್ಲು)

ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನ –
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು |
ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ಗಜಾನನಮ್ ||
ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಗಣಾಧಿಪ |
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ||

ಸಮರ್ಪಣಂ –
ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಃ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವಂತು | ಇದಂ ಸಂಕಟಹರಚತುರ್ಥೀ ಪೂಜಾ ಗಣೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಣ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ |
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ||

ಉದ್ವಾಸನಂ –
ಗಚ್ಛ ಸತ್ತ್ವಮುಮಾಪುತ್ರ ಮಮಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಾತ್ |
ಪೂಜಿತೋಽಸಿ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಚ್ಛ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕಂ ಪ್ರಭೋ ||
ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ |
ಶೋಭನಾರ್ಥೇ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed