Ujjvala Venkatanatha Stotram – ಉಜ್ಜ್ವಲವೇಂಕಟನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ರಂಗೇ ತುಂಗೇ ಕವೇರಾಚಲಜಕನಕನದ್ಯಂತರಂಗೇ ಭುಜಂಗೇ
ಶೇಷೇ ಶೇಷೇ ವಿಚಿನ್ವನ್ ಜಗದವನನಯಂ ಭಾತ್ಯಶೇಷೇಽಪಿ ದೋಷೇ |
ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಂ ದಧಾನೋ ನಿಖಿಲಜನಗುಣಧ್ಯಾನಸಾಂದ್ರಾಮತಂದ್ರಾಂ
ಚಿಂತಾಂ ಯಾಂ ತಾಂ ವೃಷಾದ್ರೌ ವಿರಚಯಸಿ ರಮಾಕಾಂತ ಕಾಂತಾಂ ಶುಭಾಂತಾಮ್ || ೧ ||

ತಾಂ ಚಿಂತಾಂ ರಂಗಕ್ಲುಪ್ತಾಂ ವೃಷಗಿರಿಶಿಖರೇ ಸಾರ್ಥಯನ್ ರಂಗನಾಥ
ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ವಾ ವಿಭೂಷಾಂ ವ್ರಣಕಿಣಮಹಿರಾಟ್ಸೂರಿಕ್ಲುಪ್ತಾಪರಾಧಮ್ |
ಧೃತ್ವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಯಿತುಮವನೇ ಸತ್ಕ್ರತೌ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷೋ
ಬಧ್ನನ್ಸ್ವೀಯಾಂಘ್ರಿಯೂಪೇ ನಿಖಿಲನರಪಶೂನ್ ಗೌಣರಜ್ಜ್ವಾಽಸಿ ಯಜ್ವಾ || ೨ ||

ಜ್ವಾಲಾರಾವಪ್ರನಷ್ಟಾಸುರನಿವಹಮಹಾಶ್ರೀರಥಾಂಗಾಬ್ಜಹಸ್ತಂ
ಶ್ರೀರಂಗೇ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಾನ್ನಿಜಜನವಿಷಯೇ ಯೋಕ್ತುಕಾಮಂ ತದರ್ಹಾನ್ |
ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸಮಂತಾಜ್ಜಗತಿ ವೃಷಗಿರೇಸ್ತುಂಗಶೃಂಗಾಧಿರೂಢಂ
ದುಷ್ಟಾದುಷ್ಟಾನವಂತಂ ನಿರುಪಧಿಕೃಪಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನ್ತಃ || ೩ ||

ಅಂತಃ ಕಾಂತಶ್ಶ್ರಿಯೋ ನಸ್ಸಕರುಣವಿಲಸದ್ದೃಕ್ತರಂಗೈರಪಾಂಗೈಃ
ಸಿಂಚನ್ಮುಂಚನ್ಕೃಪಾಂಭಃಕಣಗಣಭರಿತಾನ್ಪ್ರೇಮಪೂರಾನಪಾರಾನ್ |
ರೂಪಂ ಚಾಪಾದಚೂಡಂ ವಿಶದಮುಪನಯನ್ ಪಂಕಜಾಕ್ಷಂ ಸಮಕ್ಷಂ
ಧತ್ತಾಂ ಹೃತ್ತಾಪಶಾಂತ್ಯೈ ಶಿಶಿರಮೃದುಲತಾನಿರ್ಜಿತಾಬ್ಜೇ ಪದಾಬ್ಜೇ || ೪ ||

ಅಬ್ಜೇನ ಸದೃಶಿ ಸಂತತಮಿಂಧೇ ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಕುಂಡೇ ಯಃ |
ಜಡಿಮಾರ್ತ ಆಶ್ರಯೇಽದ್ಭುತಪಾವಕಮೇತಂ ನಿರಿಂಧನಂ ಜ್ವಲಿತಮ್ || ೫ ||

ಜ್ವಲಿತನಾನಾನಾಗಶೃಂಗಗಮಣಿಗಣೋದಿತಸುಪರಭಾಗಕ
ಘನನಿಭಾಭಾಭಾಸುರಾಂಗಕ ವೃಷಗಿರೀಶ್ವರ ವಿತರ ಶಂ ಮಮ
ಸುಜನತಾತಾತಾಯಿತಾಖಿಲಹಿತಸುಶೀತಲಗುಣಗಣಾಲಯ
ವಿಸೃಮರಾರಾರಾದುದಿತ್ವರರಿಪುಭಯಂಕರಕರಸುದರ್ಶನ |
ಸಕಲಪಾಪಾಪಾರಭೀಕರಘನರವಾಕರಸುದರ ಸಾದರಮ್
ಅವತು ಮಾಮಾಮಾಘಸಂಭೃತಮಗಣನೋಚಿತಗುಣ ರಮೇಶ್ವರ
ತವ ಕೃಪಾ ಪಾಪಾಟವೀಹತಿದವಹುತಾಶನಸಮಹಿಮಾ ಧ್ರುವಮ್
ಇತರಥಾಥಾಥಾರಮಸ್ತ್ಯಘಗಣವಿಮೋಚನಮಿಹ ನ ಕಿಂಚನ || ೬ ||

ನಗಧರಾರಾರಾಧನೇ ತವ ವೃಷಗಿರೀಶ್ವರ ಯ ಇಹ ಸಾದರ-
ರಚಿತನಾನಾನಾಮಕೌಸುಮತರುಲಸನ್ನಿಜವನವಿಭಾಗಜ-
ಸುಮಕೃತಾಂ ತಾಂ ತಾಂ ಶುಭಸ್ರಜಮುಪಹರನ್ ಸುಖಮಹಿಪತಿರ್ಗುರುಃ
ಅತಿರಯಾಯಾಯಾಸದಾಯಕಭವಭಯಾನಕಶಠರಿಪೋಃ ಕಿಲ |
ನಿಗಮಗಾ ಗಾ ಗಾಯತಾ ಯತಿಪರಿಬೃಢೇನ ತು ರಚಯ ಪೂರುಷ
ಜಿತಸಭೋ ಭೋ ಭೋಗಿರಾಂಗಿರಿಪತಿಪದಾರ್ಚನಮಿತಿ ನಿಯೋಜಿತಃ
ಇಹ ಪರಂ ರಂರಮ್ಯತೇ ಸ್ಮ ಚ ತದುದಿತವ್ರಣಚುಬುಕಭೂಷಣೇ
ಇಹ ರಮೇ ಮೇ ಮೇಘರೋಚಿಷಿ ಭವತಿ ಹಾರಿಣಿ ಹೃದಯರಂಗಗ || ೭ ||

ಗತಭಯೇ ಯೇ ಯೇ ಪದೇ ತವ ರುಚಿಯುತಾ ಭುವಿ ವೃಷಗಿರೀಶ್ವರ
ವಿದಧತೇ ತೇ ತೇ ಪದಾರ್ಚನಮಿತರಥಾ ಗತಿವಿರಹಿತಾ ಇತಿ
ಮತಿಮತಾ ತಾತಾಯಿತೇ ತ್ವಯಿ ಶರಣತಾಂ ಹೃದಿ ಕಲಯತಾ ಪರಿ-
ಚರಣಯಾ ಯಾಯಾಽಽಯತಾ ತವ ಫಣಿಗಣಾಧಿಪಗುರುವರೇಣ ತು |
ವಿರಚಿತಾಂ ತಾಂತಾಂ ವನಾವಲಿಮುಪಗತೇ ತ್ವಯಿ ವಿಹರತಿ ದ್ರುಮ-
ನಹನಗಾಂಗಾಂ ಗಾಮಿವ ಶ್ರಿಯಮರಚಯತ್ತವ ಸ ಗುರುರಸ್ಯ ಚ
ತದನು ತಾಂತಾಂ ತಾಂ ರಮಾಂ ಪರಿಜನಗಿರಾ ದ್ರುತಮವಯತೋ ನಿಜ-
ಶಿಶುದಶಾಶಾಶಾಲಿನೀಮಪಿ ವಿತರತೋ ವರ ವಿತರ ಶಂ ಮಮ || ೮ ||

ಮಮತಯಾ ಯಾಯಾಽಽವಿಲಾ ಮತಿರುದಯತೇ ಮಮ ಸಪದಿ ತಾಂ ಹರ
ಕರುಣಯಾ ಯಾಯಾ ಶುಭಾ ಮಮ ವಿತರ ತಾಮಯಿ ವೃಷಗಿರೀಶ್ವರ
ಸದುದಯಾಯಾಯಾಸಮೃಚ್ಛಸಿ ನ ದರಮಪ್ಯರಿವಿದಲನಾದಿಷು
ಮದುದಯಾಯಾಯಾಸಮೀಪ್ಸಸಿ ನ ತು ಕಥಂ ಮಮ ರಿಪುಜಯಾಯ ಚ |
ಮಯಿ ದಯಾಯಾ ಯಾಸಿ ಕೇನ ತು ನ ಪದತಾಂ ನನು ನಿಗದ ತನ್ಮಮ
ಮಮ ವಿಭೋ ಭೋ ಭೋಗಿನಾಯಕಶಯನ ಮೇ ಮತಮರಿಜಯಂ ದಿಶ
ಪರಮ ಯಾಯಾ ಯಾ ದಯಾ ತವ ನಿರವಧಿಂ ಮಯಿ ಝಟಿತಿ ತಾಮಯಿ
ಸುಮಹಿಮಾ ಮಾ ಮಾಧವ ಕ್ಷತಿಮುಪಗಮತ್ತವ ಮಮ ಕೃತೇಽನಘ || ೯ ||

ಘಟಿತಪಾಪಾಪಾರದುರ್ಭಟಪಟಲದುರ್ಘಟನಿಧನಕಾರಣ
ರಣಧರಾರಾರಾತ್ಪಲಾಯನನಿಜನಿದರ್ಶಿತಬಹುಬಲಾಯನ
ದರವರಾರಾರಾವನಾಶನ ಮಧುವಿನಾಶನ ಮಮ ಮನೋಧನ
ರಿಪುಲಯಾಯಾಯಾಹಿ ಪಾಹಿ ನ ಇದಮರಂ ಮಮ ಕಲಯ ಪಾವನ |
ಸುತರಸಾಸಾಸಾರದೃಕ್ತತಿರತಿಶುಭಾ ತವ ನಿಪತತಾನ್ಮಯಿ
ಸಹರಮೋ ಮೋಮೋತ್ತು ಸಂತತಮಯಿ ಭವಾನ್ಮಯಿ ವೃಷಗಿರಾವಪಿ
ಪ್ರತಿದಿನಂ ನಂನಮ್ಯತೇ ಮಮ ಮನ ಉಪೇಕ್ಷಿತತದಪರಂ ತ್ವಯಿ
ತದರಿಪಾಪಾಪಾಸನಂ ಕುರು ವೃಷಗಿರೀಶ್ವರ ಸತತಮುಜ್ಜ್ವಲ || ೧೦ ||

ಉಜ್ಜ್ವಲವೇಂಕಟನಾಥಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತಾಂ ಧ್ರುವಾಽರಿವಿಜಯಶ್ರೀಃ |
ಶ್ರೀರಂಗೋಕ್ತಂ ಲಸತಿ ಯದಮೃತಂ ಸಾರಜ್ಞಹೃದಯಸಾರಂಗೇ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಉಜ್ಜ್ವಲವೇಂಕಟನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed