Ujjvala Venkatanatha Stotram – ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

రంగే తుంగే కవేరాచలజకనకనద్యంతరంగే భుజంగే
శేషే శేషే విచిన్వన్ జగదవననయం భాత్యశేషేఽపి దోషే |
నిద్రాముద్రాం దధానో నిఖిలజనగుణధ్యానసాంద్రామతంద్రాం
చింతాం యాం తాం వృషాద్రౌ విరచయసి రమాకాంత కాంతాం శుభాంతామ్ || ౧ ||

తాం చింతాం రంగక్లుప్తాం వృషగిరిశిఖరే సార్థయన్ రంగనాథ
శ్రీవత్సం వా విభూషాం వ్రణకిణమహిరాట్సూరిక్లుప్తాపరాధమ్ |
ధృత్వా వాత్సల్యమత్యుజ్జ్వలయితుమవనే సత్క్రతౌ బద్ధదీక్షో
బధ్నన్స్వీయాంఘ్రియూపే నిఖిలనరపశూన్ గౌణరజ్జ్వాఽసి యజ్వా || ౨ ||

జ్వాలారావప్రనష్టాసురనివహమహాశ్రీరథాంగాబ్జహస్తం
శ్రీరంగే చింతితార్థాన్నిజజనవిషయే యోక్తుకామం తదర్హాన్ |
ద్రష్టుం దృష్ట్యా సమంతాజ్జగతి వృషగిరేస్తుంగశృంగాధిరూఢం
దుష్టాదుష్టానవంతం నిరుపధికృపయా శ్రీనివాసం భజేఽన్తః || ౩ ||

అంతః కాంతశ్శ్రియో నస్సకరుణవిలసద్దృక్తరంగైరపాంగైః
సించన్ముంచన్కృపాంభఃకణగణభరితాన్ప్రేమపూరానపారాన్ |
రూపం చాపాదచూడం విశదముపనయన్ పంకజాక్షం సమక్షం
ధత్తాం హృత్తాపశాంత్యై శిశిరమృదులతానిర్జితాబ్జే పదాబ్జే || ౪ ||

అబ్జేన సదృశి సంతతమింధే హృత్పుండరీకకుండే యః |
జడిమార్త ఆశ్రయేఽద్భుతపావకమేతం నిరింధనం జ్వలితమ్ || ౫ ||

జ్వలితనానానాగశృంగగమణిగణోదితసుపరభాగక
ఘననిభాభాభాసురాంగక వృషగిరీశ్వర వితర శం మమ
సుజనతాతాతాయితాఖిలహితసుశీతలగుణగణాలయ
విసృమరారారాదుదిత్వరరిపుభయంకరకరసుదర్శన |
సకలపాపాపారభీకరఘనరవాకరసుదర సాదరమ్
అవతు మామామాఘసంభృతమగణనోచితగుణ రమేశ్వర
తవ కృపా పాపాటవీహతిదవహుతాశనసమహిమా ధ్రువమ్
ఇతరథాథాథారమస్త్యఘగణవిమోచనమిహ న కించన || ౬ ||

నగధరారారాధనే తవ వృషగిరీశ్వర య ఇహ సాదర-
రచితనానానామకౌసుమతరులసన్నిజవనవిభాగజ-
సుమకృతాం తాం తాం శుభస్రజముపహరన్ సుఖమహిపతిర్గురుః
అతిరయాయాయాసదాయకభవభయానకశఠరిపోః కిల |
నిగమగా గా గాయతా యతిపరిబృఢేన తు రచయ పూరుష
జితసభో భో భోగిరాంగిరిపతిపదార్చనమితి నియోజితః
ఇహ పరం రంరమ్యతే స్మ చ తదుదితవ్రణచుబుకభూషణే
ఇహ రమే మే మేఘరోచిషి భవతి హారిణి హృదయరంగగ || ౭ ||

గతభయే యే యే పదే తవ రుచియుతా భువి వృషగిరీశ్వర
విదధతే తే తే పదార్చనమితరథా గతివిరహితా ఇతి
మతిమతా తాతాయితే త్వయి శరణతాం హృది కలయతా పరి-
చరణయా యాయాఽఽయతా తవ ఫణిగణాధిపగురువరేణ తు |
విరచితాం తాంతాం వనావలిముపగతే త్వయి విహరతి ద్రుమ-
నహనగాంగాం గామివ శ్రియమరచయత్తవ స గురురస్య చ
తదను తాంతాం తాం రమాం పరిజనగిరా ద్రుతమవయతో నిజ-
శిశుదశాశాశాలినీమపి వితరతో వర వితర శం మమ || ౮ ||

మమతయా యాయాఽఽవిలా మతిరుదయతే మమ సపది తాం హర
కరుణయా యాయా శుభా మమ వితర తామయి వృషగిరీశ్వర
సదుదయాయాయాసమృచ్ఛసి న దరమప్యరివిదలనాదిషు
మదుదయాయాయాసమీప్ససి న తు కథం మమ రిపుజయాయ చ |
మయి దయాయా యాసి కేన తు న పదతాం నను నిగద తన్మమ
మమ విభో భో భోగినాయకశయన మే మతమరిజయం దిశ
పరమ యాయా యా దయా తవ నిరవధిం మయి ఝటితి తామయి
సుమహిమా మా మాధవ క్షతిముపగమత్తవ మమ కృతేఽనఘ || ౯ ||

ఘటితపాపాపారదుర్భటపటలదుర్ఘటనిధనకారణ
రణధరారారాత్పలాయననిజనిదర్శితబహుబలాయన
దరవరారారావనాశన మధువినాశన మమ మనోధన
రిపులయాయాయాహి పాహి న ఇదమరం మమ కలయ పావన |
సుతరసాసాసారదృక్తతిరతిశుభా తవ నిపతతాన్మయి
సహరమో మోమోత్తు సంతతమయి భవాన్మయి వృషగిరావపి
ప్రతిదినం నంనమ్యతే మమ మన ఉపేక్షితతదపరం త్వయి
తదరిపాపాపాసనం కురు వృషగిరీశ్వర సతతముజ్జ్వల || ౧౦ ||

ఉజ్జ్వలవేంకటనాథస్తోత్రం పఠతాం ధ్రువాఽరివిజయశ్రీః |
శ్రీరంగోక్తం లసతి యదమృతం సారజ్ఞహృదయసారంగే || ౧౧ ||

ఇతి ఉజ్జ్వలవేంకటనాథస్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Ujjvala Venkatanatha Stotram – ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed