Sri Saraswati Kavacham – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಕವಚಂ


(ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಮಹಾಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ಲೋ: ೬೦)

ಭೃಗುರುವಾಚ |
ಬ್ರಹ್ಮನ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಶಾರದ |
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜನಕ ಸರ್ವಪೂಜಕಪೂಜಿತ || ೬೦

ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ಚ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ವಿಶ್ವಜಯಂ ಪ್ರಭೋ |
ಅಯಾತಯಾಮಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಮೂಹೋ ಯತ್ರ ಸಂಯುತಃ || ೬೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಶ್ರುತಿಸಾರಂ ಶ್ರುತಿಸುಖಂ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಪೂಜಿತಮ್ || ೬೨ ||

ಉಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣೇನ ಗೋಲೋಕೇ ಮಹ್ಯಂ ವೃನ್ದಾವನೇ ವನೇ |
ರಾಸೇಶ್ವರೇಣ ವಿಭುನಾ ರಾಸೇ ವೈ ರಾಸಮಣ್ಡಲೇ || ೬೩ ||

ಅತೀವ ಗೋಪನೀಯಞ್ಚ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಂ ಪರಮ್ |
ಅಶ್ರುತಾದ್ಭುತಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಮೂಹೈಶ್ಚ ಸಮನ್ವಿತಮ್ || ೬೪ ||

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮನ್ಬುದ್ಧಿಮಾಂಶ್ಚ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ |
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಭಗವಾಞ್ಛುಕ್ರಃ ಸರ್ವದೈತ್ಯೇಷು ಪೂಜಿತಃ || ೬೫ ||

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ವಾಗ್ಮೀ ಕವೀನ್ದ್ರೋ ವಾಲ್ಮಿಕೀ ಮುನಿಃ |
ಸ್ವಾಯಮ್ಭುವೋ ಮನುಶ್ಚೈವ ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಃ || ೬೬ ||

ಕಣಾದೋ ಗೌತಮಃ ಕಣ್ವಃ ಪಾಣಿನಿಃ ಶಾಕಟಾಯನಃ |
ಗ್ರನ್ಥಂ ಚಕಾರ ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ದಕ್ಷಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೬೭ ||

ಧೃತ್ವಾ ವೇದವಿಭಾಗಞ್ಚ ಪುರಾಣಾನ್ಯಖಿಲಾನಿ ಚ |
ಚಕಾರ ಲೀಲಾಮಾತ್ರೇಣ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೬೮ ||

ಶಾತಾತಪಶ್ಚ ಸಂವರ್ತೋ ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಪರಾಶರಃ |
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಗ್ರನ್ಥಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚಕಾರ ಸಃ || ೬೯ ||

ಋಷ್ಯಶೃಙ್ಗೋ ಭರದ್ವಾಜಶ್ಚಾಸ್ತೀಕೋ ದೇವಲಸ್ತಥಾ |
ಜೈಗೀಷವ್ಯೋಽಥ ಜಾಬಾಲಿರ್ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ || ೭೦ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರ ಋಷಿರೇಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಸ್ವಯಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಶ್ಛನ್ದೋ ದೇವೋ ರಾಸೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೭೧ ||

ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪರಿಜ್ಞಾನೇ ಸರ್ವಾರ್ಥೇಽಪಿ ಚ ಸಾಧನೇ |
ಕವಿತಾಸು ಚ ಸರ್ವಾಸು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೭೨ ||

( ಕವಚಂ )
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಶಿರೋ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ |
ಶ್ರೀಂ ವಾಗ್ದೇವತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಭಾಲಂ ಮೇ ಸರ್ವದಾಽವತು || ೭೩ ||

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಪಾತು ನಿರನ್ತರಮ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಭಾರತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು || ೭೪ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ನಾಸಾಂ ಮೇ ಸರ್ವತೋಽವತು |
ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಸದಾಽವತು || ೭೫ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ದನ್ತಪಙ್ಕ್ತೀಃ ಸದಾಽವತು |
ಐಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಮಮ ಕಣ್ಠಂ ಸದಾಽವತು || ೭೬ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಮೇ ಗ್ರೀವಾಂ ಸ್ಕನ್ಧಂ ಮೇ ಶ್ರೀಂ ಸದಾಽವತು |
ಶ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ವಕ್ಷಃ ಸದಾಽವತು || ೭೭ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ನಾಭಿಕಾಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಣ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಮಮ ಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾಽವತು || ೭೮ ||

ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು || ೭೯ ||

ಓಂ ಸರ್ವಕಣ್ಠವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪ್ರಚ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾಽಗ್ನಿದಿಶಿ ರಕ್ಷತು || ೮೦ ||

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಬುಧಜನನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸತತಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜೋಽಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೮೧ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು |
ಕವಿಜಿಹ್ವಾಗ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ವಾರುಣೇಽವತು || ೮೨ ||

ಓಂ ಸದಂಬಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ವಾಯವ್ಯೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಮುತ್ತರೇಽವತು || ೮೩ ||

ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೈಶಾನ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಸದಾಽವತು || ೮೪ ||

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಪುಸ್ತಕವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾಽಧೋ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಬೀಜರೂಪಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ಸರ್ವತೋಽವತು || ೮೫ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಇದಂ ವಿಶ್ವಜಯಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮಾರೂಪಕಮ್ || ೮೬ ||

ಪುರಾ ಶ್ರುತಂ ಧರ್ಮವಕ್ತ್ರಾತ್ಪರ್ವತೇ ಗನ್ಧಮಾದನೇ |
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾಽಽಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೮೭ ||

ಗುರುಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವದ್ವಸ್ತ್ರಾಲಙ್ಕಾರಚನ್ದನೈಃ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ದಣ್ಡವದ್ಭೂಮೌ ಕವಚಂ ಧಾರಯೇತ್ಸುಧೀಃ || ೮೮ ||

ಪಞ್ಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸಿದ್ಧಂ ತು ಕವಚಂ ಭವೇತ್ |
ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಮೋ ಭವೇತ್ || ೮೯ ||

ಮಹಾವಾಗ್ಮೀ ಕವೀನ್ದ್ರಶ್ಚ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಶಕ್ನೋತಿ ಸರ್ವಂ ಜೇತುಂ ಸ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ || ೯೦ ||

ಇದಂ ತೇ ಕಾಣ್ವಶಾಖೋಕ್ತಂ ಕಥಿತಂ ಕವಚಂ ಮುನೇ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪೂಜಾವಿಧಾನಂ ಚ ಧ್ಯಾನಂ ವೈ ವನ್ದನಂ ತಥಾ || ೯೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಕೃತಿಖಣ್ಡೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ಸರಸ್ವತೀಕವಚಂ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ || ೪ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed