Sri Saraswati Kavacham – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ கவசம்


(ப்³ரஹ்மவைவர்த மஹாபுராணாந்தர்க³தம்)

ப்⁴ருகு³ருவாச |
ப்³ரஹ்மன்ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ஶ்ரேஷ்ட² ப்³ரஹ்மஜ்ஞானவிஶாரத³ |
ஸர்வஜ்ஞ ஸர்வஜனக ஸர்வபூஜகபூஜித || 60

ஸரஸ்வத்யாஶ்ச கவசம் ப்³ரூஹி விஶ்வஜயம் ப்ரபோ⁴ |
அயாதயாமமந்த்ராணாம் ஸமூஹோ யத்ர ஸம்யுத꞉ || 61 ||

ப்³ரஹ்மோவாச |
ஶ்ருணு வத்ஸ ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமத³ம் |
ஶ்ருதிஸாரம் ஶ்ருதிஸுக²ம் ஶ்ருத்யுக்தம் ஶ்ருதிபூஜிதம் || 62 ||

உக்தம் க்ருஷ்ணேன கோ³லோகே மஹ்யம் வ்ருந்தா³வனே வனே |
ராஸேஶ்வரேண விபு⁴னா ராஸே வை ராஸமண்ட³லே || 63 ||

அதீவ கோ³பனீயஞ்ச கல்பவ்ருக்ஷஸமம் பரம் |
அஶ்ருதாத்³பு⁴தமந்த்ராணாம் ஸமூஹைஶ்ச ஸமன்விதம் || 64 ||

யத்³த்⁴ருத்வா பட²னாத்³ப்³ரஹ்மன்பு³த்³தி⁴மாம்ஶ்ச ப்³ருஹஸ்பதி꞉ |
யத்³த்⁴ருத்வா ப⁴க³வாஞ்சு²க்ர꞉ ஸர்வதை³த்யேஷு பூஜித꞉ || 65 ||

பட²னாத்³தா⁴ரணாத்³வாக்³மீ கவீந்த்³ரோ வால்மிகீ முனி꞉ |
ஸ்வாயம்பு⁴வோ மனுஶ்சைவ யத்³த்⁴ருத்வா ஸர்வபூஜிதா꞉ || 66 ||

கணாதோ³ கௌ³தம꞉ கண்வ꞉ பாணினி꞉ ஶாகடாயன꞉ |
க்³ரந்த²ம் சகார யத்³த்⁴ருத்வா த³க்ஷ꞉ காத்யாயன꞉ ஸ்வயம் || 67 ||

த்⁴ருத்வா வேத³விபா⁴க³ஞ்ச புராணான்யகி²லானி ச |
சகார லீலாமாத்ரேண க்ருஷ்ணத்³வைபாயன꞉ ஸ்வயம் || 68 ||

ஶாதாதபஶ்ச ஸம்வர்தோ வஸிஷ்ட²ஶ்ச பராஶர꞉ |
யத்³த்⁴ருத்வா பட²னாத்³க்³ரந்த²ம் யாஜ்ஞவல்க்யஶ்சகார ஸ꞉ || 69 ||

ருஷ்யஶ்ருங்கோ³ ப⁴ரத்³வாஜஶ்சாஸ்தீகோ தே³வலஸ்ததா² |
ஜைகீ³ஷவ்யோ(அ)த² ஜாபா³லிர்யத்³த்⁴ருத்வா ஸர்வபூஜித꞉ || 70 ||

கவசஸ்யாஸ்ய விப்ரேந்த்³ர ருஷிரேஷ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஸ்வயம் ப்³ருஹஸ்பதிஶ்ச²ந்தோ³ தே³வோ ராஸேஶ்வர꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 71 ||

ஸர்வதத்த்வபரிஜ்ஞானே ஸர்வார்தே²(அ)பி ச ஸாத⁴னே |
கவிதாஸு ச ஸர்வாஸு வினியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ || 72 ||

( கவசம் )
ஓம் ஹ்ரீம் ஸரஸ்வத்யை ஸ்வாஹா ஶிரோ மே பாது ஸர்வத꞉ |
ஶ்ரீம் வாக்³தே³வதாயை ஸ்வாஹா பா⁴லம் மே ஸர்வதா³(அ)வது || 73 ||

ஓம் ஸரஸ்வத்யை ஸ்வாஹேதி ஶ்ரோத்ரம் பாது நிரந்தரம் |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் பா⁴ரத்யை ஸ்வாஹா நேத்ரயுக்³மம் ஸதா³(அ)வது || 74 ||

ஓம் ஹ்ரீம் வாக்³வாதி³ன்யை ஸ்வாஹா நாஸாம் மே ஸர்வதோ(அ)வது |
ஹ்ரீம் வித்³யாதி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வ்யை ஸ்வாஹா ஶ்ரோத்ரம் ஸதா³(அ)வது || 75 ||

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ப்³ராஹ்ம்யை ஸ்வாஹேதி த³ந்தபங்க்தீ꞉ ஸதா³(அ)வது |
ஐமித்யேகாக்ஷரோ மந்த்ரோ மம கண்ட²ம் ஸதா³(அ)வது || 76 ||

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் பாது மே க்³ரீவாம் ஸ்கந்த⁴ம் மே ஶ்ரீம் ஸதா³(அ)வது |
ஶ்ரீம் வித்³யாதி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வ்யை ஸ்வாஹா வக்ஷ꞉ ஸதா³(அ)வது || 77 ||

ஓம் ஹ்ரீம் வித்³யாஸ்வரூபாயை ஸ்வாஹா மே பாது நாபி⁴காம் |
ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் வாண்யை ஸ்வாஹேதி மம ப்ருஷ்ட²ம் ஸதா³(அ)வது || 78 ||

ஓம் ஸர்வவர்ணாத்மிகாயை பாத³யுக்³மம் ஸதா³(அ)வது |
ஓம் ராகா³தி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வ்யை ஸர்வாங்க³ம் மே ஸதா³(அ)வது || 79 ||

ஓம் ஸர்வகண்ட²வாஸின்யை ஸ்வாஹா ப்ரச்யாம் ஸதா³(அ)வது |
ஓம் ஹ்ரீம் ஜிஹ்வாக்³ரவாஸின்யை ஸ்வாஹா(அ)க்³னிதி³ஶி ரக்ஷது || 80 ||

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸரஸ்வத்யை பு³த⁴ஜனந்யை ஸ்வாஹா |
ஸததம் மந்த்ரராஜோ(அ)யம் த³க்ஷிணே மாம் ஸதா³(அ)வது || 81 ||

ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் த்ர்யக்ஷரோ மந்த்ரோ நைர்ருத்யாம் மே ஸதா³(அ)வது |
கவிஜிஹ்வாக்³ரவாஸின்யை ஸ்வாஹா மாம் வாருணே(அ)வது || 82 ||

ஓம் ஸத³ம்பி³காயை ஸ்வாஹா வாயவ்யே மாம் ஸதா³(அ)வது |
ஓம் க³த்³யபத்³யவாஸின்யை ஸ்வாஹா மாமுத்தரே(அ)வது || 83 ||

ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரவாஸின்யை ஸ்வாஹைஶான்யாம் ஸதா³(அ)வது |
ஓம் ஹ்ரீம் ஸர்வபூஜிதாயை ஸ்வாஹா சோர்த்⁴வம் ஸதா³(அ)வது || 84 ||

ஐம் ஹ்ரீம் புஸ்தகவாஸின்யை ஸ்வாஹா(அ)தோ⁴ மாம் ஸதா³வது |
ஓம் க்³ரந்த²பீ³ஜரூபாயை ஸ்வாஹா மாம் ஸர்வதோ(அ)வது || 85 ||

இதி தே கதி²தம் விப்ர ஸர்வமந்த்ரௌக⁴விக்³ரஹம் |
இத³ம் விஶ்வஜயம் நாம கவசம் ப்³ரஹ்மாரூபகம் || 86 ||

புரா ஶ்ருதம் த⁴ர்மவக்த்ராத்பர்வதே க³ந்த⁴மாத³னே |
தவ ஸ்னேஹான்மயா(ஆ)க்²யாதம் ப்ரவக்தவ்யம் ந கஸ்யசித் || 87 ||

கு³ருமப்⁴யர்ச்ய விதி⁴வத்³வஸ்த்ராலங்காரசந்த³னை꞉ |
ப்ரணம்ய த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ கவசம் தா⁴ரயேத்ஸுதீ⁴꞉ || 88 ||

பஞ்சலக்ஷஜபேனைவ ஸித்³த⁴ம் து கவசம் ப⁴வேத் |
யதி³ ஸ்யாத்ஸித்³த⁴கவசோ ப்³ருஹஸ்பதி ஸமோ ப⁴வேத் || 89 ||

மஹாவாக்³மீ கவீந்த்³ரஶ்ச த்ரைலோக்யவிஜயீ ப⁴வேத் |
ஶக்னோதி ஸர்வம் ஜேதும் ஸ கவசஸ்ய ப்ரபா⁴வத꞉ || 90 ||

இத³ம் தே காண்வஶாகோ²க்தம் கதி²தம் கவசம் முனே |
ஸ்தோத்ரம் பூஜாவிதா⁴னம் ச த்⁴யானம் வை வந்த³னம் ததா² || 91 ||

இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்மவைவர்தே மஹாபுராணே ப்ரக்ருதிக²ண்டே³ நாரத³னாராயணஸம்வாதே³ ஸரஸ்வதீகவசம் நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ |


மேலும் ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed