Sri Gauri Saptashloki Stuti – ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತುತಿಃ


ಕರೋಪಾಂತೇ ಕಾಂತೇ ವಿತರಣರವಂತೇ ವಿದಧತೀಂ
ನವಾಂ ವೀಣಾಂ ಶೋಣಾಮಭಿರುಚಿಭರೇಣಾಂಕವದನಾಂ |
ಸದಾ ವಂದೇ ಮಂದೇತರಮತಿರಹಂ ದೇಶಿಕವಶಾ-
ತ್ಕೃಪಾಲಂಬಾಮಂಬಾಂ ಕುಸುಮಿತಕದಂಬಾಂಕಣಗೃಹಾಮ್ || ೧ ||

ಶಶಿಪ್ರಖ್ಯಂ ಮುಖ್ಯಂ ಕೃತಕಮಲಸಖ್ಯಂ ತವ ಮುಖಂ
ಸುಧಾವಾಸಂ ಹಾಸಂ ಸ್ಮಿತರುಚಿಭಿರಾಸನ್ನ ಕುಮುದಂ |
ಕೃಪಾಪಾತ್ರೇ ನೇತ್ರೇ ದುರಿತಕರಿತೋತ್ರೇಚ ನಮತಾಂ
ಸದಾ ಲೋಕೇ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ವಿಗತಶೋಕೇನ ಮನಸಾ || ೨ ||

ಅಪಿ ವ್ಯಾಧಾ ವಾಧಾವಪಿ ಸತಿ ಸಮಾಧಾಯ ಹೃದಿ ತಾ
ಮನೌಪಮ್ಯಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ಮುನಿಭಿರವಗಮ್ಯಾಂ ತವ ಕಲಾಂ,
ನಿಜಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ನಿಯತಮನವದ್ಯಾಂ ನ ಕಲಯೇ
ನ ಮಾತಂಗೀಮಂಗೀಕೃತಸರಸಸಂಗೀತರಸಿಕಾಮ್ || ೩ ||

ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಾನೀಪಾವನಿರುಹಸಮೀಪಾಶ್ರಯಪರಾ
ಸುಧಾಧಾರಾಧಾರಾಧರರುಚಿರುದಾರಾ ಕರುಣಯಾ |
ಸ್ತುತಿ ಪ್ರೀತಾ ಗೀತಾಮುನಿಭಿರುಪನೀತಾ ತವ ಕಲಾ
ತ್ರಯೀಸೀಮಾ ಸಾ ಮಾಮವತು ಸುರಸಾಮಾಜಿಕಮತಾ || ೪ ||

ತುಲಾಕೋಟೀಕೋಟೀ ಕಿರಣಪರಿಪಾಟಿ ದಿನಕರಂ
ನಖಚ್ಛಾಯಾಮಾಯಾ ಶಶಿನಳಿನದಾಯಾದವಿಭವಂ |
ಪದಂ ಸೇವೇ ಭಾವೇ ತವ ವಿಪದಭಾವೇ ವಿಲಸಿತಂ
ಜಗನ್ಮಾತಃ ಪ್ರಾತಃ ಕಮಲಮುಖಿ ನಾತಃ ಪರತರಮ್ || ೫ ||

ಕನತ್ಫಾಲಾಂ ಬಾಲಾಂ ಲಳಿತಶುಕಲೀಲಾಂಬುಜಕರಾಂ
ಲಸದ್ಧಾರಾಧಾರಾಂ ಕಚವಿಜಿತಧಾರಾಧರರುಚಿಂ |
ರಮೇಂದ್ರಾಣೀವಾಣೀ ಲಸದಸಿತವೇಣೀಸುಮಪದಾಂ
ಮಹತ್ಸೀಮಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಮರುಣಗಿರಿವಾಮಾಂ ಭಜ ಮತೇ || ೬ ||

ಗಜಾರಣ್ಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಶ್ರಿತಜನಶರಣ್ಯೇ ಭಗವತೀ
ಜಪಾವರ್ಣಾಪರ್ಣಾಂ ತರಳತರಕರ್ಣಾಂತನಯನಾ |
ಅನಾದ್ಯಂತಾ ಶಾಂತಾಬುಧಜನಸುಸಂತಾನಲತಿಕಾ
ಜಗನ್ಮಾತಾ ಪೂತಾ ತುಹಿನಗಿರಿಜಾತಾ ವಿಜಯತೇ || ೭ ||

ಗೌರ್ಯಾಸ್ಸಪ್ತಸ್ತುತಿಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ |
ತಸ್ಯಸರ್ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ವಾಂಛಿತಾನಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೮ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed