Sri Renuka Kavacham – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಕವಚಂ


ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ರೇಣುಕಾಮೇಕಮಾತರಂ
ಸರ್ವಾರಂಭೇ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಕುಲದೇವತಾಮ್ |
ಅಶಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಕಾರೋ ವೈ ಕಥ್ಯತಾಂ ಮಮ ಶಂಕರ
ಪುರಶ್ಚರಣಕಾಲೇಷು ಕಾ ವಾ ಕಾರ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಪರಾ ||

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ವಿನಾ ಜಪಂ ವಿನಾ ದಾನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ರೇಣುಕಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಕವಚ ಪಾಠತಃ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವರಾಜವಶಂಕರಮ್ ||

ಡಾಕಿನೀಭೂತವೇತಾಲಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನಾಶನಮ್ |
ಪುರಾ ದೇವಾಸುರೇ ಯುದ್ಧೇ ಮಾಹಿಷೇ ಲೋಕೇ ವಿಗ್ರಹೇ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಿತಾ ರಕ್ಷಾ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಸುಖಾಯ ಚ |
ಮಂತ್ರವೀರ್ಯಂ ಸಮೋಪೇತಂ ಭೂತಾಪಸ್ಮಾರನಾಶನಮ್ ||

ದೇವೈರ್ದೇವಸ್ಯ ವಿಜಯೇ ಸಿದ್ಧೇಃ ಖೇಚರಸಿದ್ಧಯೇ |
ದಿವಾ ರಾತ್ರಮಧೀತಂ ಸ್ಯಾತ್ ರೇಣುಕಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಿಯೇ ||

ವನೇ ರಾಜಗೃಹೇ ಯುದ್ಧೇ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಸಂಕುಲೇ |
ಬಂಧನೇ ಗಮನೇ ಚೈವ ಕರ್ಮಣಿ ರಾಜಸಂಕಟೇ ||

ಕವಚ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಮಶ್ನುತೇ |
ರೇಣುಕಾಯಾಃ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಶೃಣು ಪಾರ್ವತಿ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಭಾಜನಮ್ |
ರೇಣುಕಾಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಧೀಯತೇ ||

ಛಂದಶ್ಚಿತ್ರಾಹ್ವಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದೇವತಾ ರೇಣುಕಾ ಸ್ಮೃತಾ |
ಪೃಥ್ವೀ ಬೀಜಂ ರಮಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯಮ್ ||

ವಿನಿಯೋಗೋ ಮಹೇಶಾನಿ ತದಾ ಕಾಲೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಜಗನ್ಮಾತರಮಂಬಿಕಾಮ್ ||

ಪೂರ್ಣಕುಂಭಸಮಾಯುಕ್ತಾಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಾಮ್ |
ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಮಸ್ತಕೇ ಗುರುಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ |
ಇಂದ್ರೋ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ವಹ್ನೌ ವಹ್ನಿಃ ಸುರೇಶ್ವರಿ ||

ಯಾಮ್ಯಾಂ ಯಮಃ ಸದಾ ಪಾತು ನೈರೃತ್ಯಾಂ ನಿರೃತಿಸ್ತಥಾ |
ಪಶ್ಚಿಮೇ ವರುಣಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯೇ ವಾಯುದೇವತಾ ||

ಧನಶ್ಚೋತ್ತರೇ ಪಾತು ಈಶಾನ್ಯಾಮೀಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸದಾ ಪಾತು ಅನಂತೋಽಧಃ ಸದಾಽವತು ||

ಪಂಚಾಂತಕೋ ಮಹೇಂದ್ರಶ್ಚ ವಾಮಕರ್ಣೇಂದುಭೂಷಿತಃ |
ಪ್ರಣವಂ ಪುಟಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಣವಂ ಪುನಃ ||

ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ತತೋ ದೇವೀ ಕವಚಂ ಪ್ರಪಠೇ ತಥಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರೀ ||

ವೈಷ್ಣವೀ ನಾಸಿಕಾಯುಗ್ಮಂ ಕರ್ಣಯೋಃ ಕರ್ಣವಾಸಿನೀ |
ಕಂಠಂ ಮಾತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಹೃದಯಂ ಚಂಡಭೈರವೀ ||

ಬಾಹೂ ಮೇ ಬಗಲಾ ಪಾತು ಕರೌ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ |
ಕರಾಂಗುಲೀಷು ಕೇಶೇಷು ನಾಭಿಂ ಮೇ ಚರ್ಚಿಕಾಽವತು ||

ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾಮತಿಃ |
ಜಾನುನೀ ಜನನೀ ರಾಮಾ ಗುಲ್ಫಯೋರ್ನಾರಸಿಂಹಿಕಾ ||

ವಸುಂಧರಾ ಸದಾ ಪಾದೌ ಪಾಯಾತ್ಪಾದಾಂಗುಲೀಷು ಚ |
ರೋಮಕೂಪೇ ಮೇದಮಜ್ಜಾ ರಕ್ತಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಖಂಡಿಕೇ ||

ರೇಣುಕಾ ಜನನೀ ಪಾತು ಮಹಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ |
ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ತು ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ವರ್ಜಿತಂ ಕವಚೇನ ತು ||

ಪೂರ್ವಂ ಬೀಜಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಸಂಪುಟಕ್ರಮಯೋಗತಃ |
ಮುದ್ರಾಂ ವಧ್ವಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಗೋಲಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರೇಣುಕಾ ಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ರೇಣುಕಾ ದೇವತಾ ಲಂ ಬೀಜಂ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಗೋಲನ್ಯಾಸೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ |

ಓಂ ಪಂ ನಮಃ ಮೂರ್ಧ್ನಿ |
ಓಂ ಫಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಬಂ ನಮಃ ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಭಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಮಂ ನಮಃ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಯಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ರಂ ನಮಃ ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಲಂ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಓಂ ವಂ ನಮಃ ಗುದೇ |

ಕವಚಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಭಾಗೇ ಚ ಶಿರೋ ಧರಣಿಧಾರಿಣೀ |
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶಾನಿ ಸದಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀ ||

ಭೈರವೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಲಾ ವಜ್ರಾ ಮೇ ತಾರಿಣೀ ಪರಾ |
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶಾನಿ ಸದಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀ ||

ಏಷಾ ಮೇಽಂಗಂ ಸದಾ ಪಾತು ಪಾರ್ವತೀ ಹರವಲ್ಲಭಾ |
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೀ ವಿಧಾತೃವರದಾಯಿನೀ ||

ಮಸ್ತಕೇ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಕಾಲೀ ಪ್ರಸೀದತು |
ಆಕಾಶೇ ತಾಡಕಾ ಪಾತು ಪಾತಾಲೇ ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ ||

ವಾಮದಕ್ಷಿಣಯೋಶ್ಚಾಪಿ ಕಾಲಿಕಾ ಚ ಕರಾಲಿಕಾ |
ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ ಚೈವ ಖಡ್ಗಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ರೇಣುಕಾ ವರದಾಯಿನೀ |
ರಾಂ ರಾಂ ರಾಂ ರೇಣುಕೇ ಮಾತರ್ಭಾರ್ಗವೋದ್ಧಾರಕಾರಿಣೀ ||

ರಾಜರಾಜಕುಲೋದ್ಭೂತೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ |
ಜಲಾಪ್ನಾವ್ಯೇ ವ್ಯಾಘ್ರಭಯೇ ತಥಾ ರಾಜಭಯೇಽಪಿ ಚ |
ಶ್ಮಶಾನೇ ಸಂಕಟೇ ಘೋರೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ||

ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷತಾಂ ನಾಶಮೇವ ಚ |
ಪ್ರಸಾದಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛುಭೋ ಮಾತರ್ವರದಾ ರೇಣುಕೇ ಭವ ||

ಐಂ ಮಹೇಶಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಚಂಡಿಕೇ ಮೇ
ಭುಜಂಗಧಾರಿಣಿ ಶಂಖಕಪಾಲಿಕೇ |
ಕನಕಕುಂಡಲಮಂಡಲಭಾಜನೇ
ವಪುರಿದಂ ಚ ಪುನೀಹಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ||

ಇದಂ ಶ್ರೀಕವಚಂ ದೇವ್ಯಾಃ ರೇಣುಕಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ||

ಗ್ರಹಣೇಽರ್ಕಸ್ಯ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಶುಚಿಃ ಪೂರ್ವಮುಪೋಷಿತಃ |
ಶತತ್ರಯಾವೃತ್ತಿಪಾಠಾದ್ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ||

ನದೀಸಂಗಮಮಾಸಾದ್ಯ ನಾಭಿಮಾತ್ರೋದಕಸ್ಥಿತಃ |
ರವಿಮಂಡಲಮುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಜಲೇ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾಂ ಶಿವಾಮ್ ||

ವಿಚಿಂತ್ಯ ಮಂಡಲೇ ದೇವೀ ಕಾರ್ಯೇ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಘಟಂ ತವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ವಿಭೂತಿಸ್ತತ್ರ ವೇಶಯೇತ್ |
ದೀಪಂ ಸರ್ಷಪತೈಲೇನ ಕವಚಂ ತ್ರಿಃ ಪಠೇತ್ತದಾ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಡಾಕಿನ್ಯೋ ಯಾತುಧಾನಿಕಾ |
ಸರ್ವ ತೇ ನಾಶಮಾಯಾಂತಿ ಕವಚಸ್ಮರಣಾತ್ಪ್ರಿಯೇ ||

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಯಶೋ ಮೇಧಾಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ಮನಸೇಪ್ಸಿತಮ್ |
ಕವಚಸ್ಮರಣಾದೇವ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭೈರವರುದ್ರಯಾಮಲೇ ರೇಣುಕಾ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed