Sri Renuka Kavacham – శ్రీ రేణుకా కవచం


జమదగ్నిప్రియాం దేవీం రేణుకామేకమాతరం
సర్వారంభే ప్రసీద త్వం నమామి కులదేవతామ్ |
అశక్తానాం ప్రకారో వై కథ్యతాం మమ శంకర
పురశ్చరణకాలేషు కా వా కార్యా క్రియాపరా ||

శ్రీ శంకర ఉవాచ |
వినా జపం వినా దానం వినా హోమం మహేశ్వరి |
రేణుకా మంత్రసిద్ధి స్యాన్నిత్యం కవచ పాఠతః ||

త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ |
సర్వసిద్ధికరం లోకే సర్వరాజవశంకరమ్ ||

డాకినీభూతవేతాలబ్రహ్మరాక్షసనాశనమ్ |
పురా దేవాసురే యుద్ధే మాహిషే లోకే విగ్రహే ||

బ్రహ్మణా నిర్మితా రక్షా సాధకానాం సుఖాయ చ |
మంత్రవీర్యం సమోపేతం భూతాపస్మారనాశనమ్ ||

దేవైర్దేవస్య విజయే సిద్ధేః ఖేచరసిద్ధయే |
దివా రాత్రమధీతం స్యాత్ రేణుకా కవచం ప్రియే ||

వనే రాజగృహే యుద్ధే బ్రహ్మరాక్షససంకులే |
బంధనే గమనే చైవ కర్మణి రాజసంకటే ||

కవచ స్మరణాదేవ సర్వం కల్యాణమశ్నుతే |
రేణుకాయాః మహాదేవ్యాః కవచం శృణు పార్వతి ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ ధర్మకామార్థభాజనమ్ |
రేణుకాకవచస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా విధీయతే ||

ఛందశ్చిత్రాహ్వయం ప్రోక్తం దేవతా రేణుకా స్మృతా |
పృథ్వీ బీజం రమా శక్తిః పురుషార్థచతుష్టయమ్ ||

వినియోగో మహేశాని తదా కాలే ప్రకీర్తితః |
ధ్యాత్వా దేవీం మహామాయాం జగన్మాతరమంబికామ్ ||

పూర్ణకుంభసమాయుక్తాం ముక్తాహారవిరాజితామ్ |
స్వర్ణాలంకారసంయుక్తాం స్వర్ణసింహాసనస్థితామ్ ||

మస్తకే గురుపాదాబ్జం ప్రణమ్య కవచం పఠేత్ |
ఇంద్రో మాం రక్షతు ప్రాచ్యాం వహ్నౌ వహ్నిః సురేశ్వరి ||

యామ్యాం యమః సదా పాతు నైరృత్యాం నిరృతిస్తథా |
పశ్చిమే వరుణః పాతు వాయవ్యే వాయుదేవతా ||

ధనశ్చోత్తరే పాతు ఈశాన్యామీశ్వరో విభుః |
ఊర్ధ్వం బ్రహ్మా సదా పాతు అనంతోఽధః సదాఽవతు ||

పంచాంతకో మహేంద్రశ్చ వామకర్ణేందుభూషితః |
ప్రణవం పుటితం కృత్వా తత్కృత్వా ప్రణవం పునః ||

సముచ్చార్య తతో దేవీ కవచం ప్రపఠే తథా |
బ్రహ్మాణీ మే శిరః పాతు నేత్రే పాతు మహేశ్వరీ ||

వైష్ణవీ నాసికాయుగ్మం కర్ణయోః కర్ణవాసినీ |
కంఠం మాతు మహాలక్ష్మీర్హృదయం చండభైరవీ ||

బాహూ మే బగలా పాతు కరౌ మహిషమర్దినీ |
కరాంగులీషు కేశేషు నాభిం మే చర్చికాఽవతు ||

గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ పాతు ఊరూ పాతు మహామతిః |
జానునీ జననీ రామా గుల్ఫయోర్నారసింహికా ||

వసుంధరా సదా పాదౌ పాయాత్పాదాంగులీషు చ |
రోమకూపే మేదమజ్జా రక్తమాంసాస్థిఖండికే ||

రేణుకా జననీ పాతు మహాపురనివాసినీ |
రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన తు ||

పూర్వం బీజం సముచ్చార్య సంపుటక్రమయోగతః |
ముద్రాం వధ్వా మహేశాని గోలం న్యాసం సమాచరేత్ ||

అస్య శ్రీరేణుకా కవచమంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః రేణుకా దేవతా లం బీజం రేణుకా ప్రీత్యర్థే గోలన్యాసే వినియోగః |

ఓం రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

ఏవం హృదయాదిన్యాసః |

ఓం పం నమః మూర్ధ్ని |
ఓం ఫం నమః దక్షిణనేత్రే |
ఓం బం నమః వామనేత్రే |
ఓం భం నమః దక్షిణనాసాపుటే |
ఓం మం నమః వామనాసాపుటే |
ఓం యం నమః దక్షిణకర్ణే |
ఓం రం నమః వామకర్ణే |
ఓం లం నమః ముఖే |
ఓం వం నమః గుదే |

కవచం |
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మభాగే చ శిరో ధరణిధారిణీ |
రక్ష రక్ష మహేశాని సదా మాం పాహి పార్వతీ ||

భైరవీ త్రిపురా బాలా వజ్రా మే తారిణీ పరా |
రక్ష రక్ష మహేశాని సదా మాం పాహి పార్వతీ ||

ఏషా మేఽంగం సదా పాతు పార్వతీ హరవల్లభా |
మహిషాసురసంహర్త్రీ విధాతృవరదాయినీ ||

మస్తకే పాతు మే నిత్యం మహాకాలీ ప్రసీదతు |
ఆకాశే తాడకా పాతు పాతాలే వహ్నివాసినీ ||

వామదక్షిణయోశ్చాపి కాలికా చ కరాలికా |
ధనుర్బాణధరా చైవ ఖడ్గఖట్వాంగధారిణీ ||

సర్వాంగం మే సదా పాతు రేణుకా వరదాయినీ |
రాం రాం రాం రేణుకే మాతర్భార్గవోద్ధారకారిణీ ||

రాజరాజకులోద్భూతే సంగ్రామే శత్రుసంకటే |
జలాప్నావ్యే వ్యాఘ్రభయే తథా రాజభయేఽపి చ |
శ్మశానే సంకటే ఘోరే పాహి మాం పరమేశ్వరి ||

రూపం దేహి యశో దేహి ద్విషతాం నాశమేవ చ |
ప్రసాదః స్యాచ్ఛుభో మాతర్వరదా రేణుకే భవ ||

ఐం మహేశి మహేశ్వరి చండికే మే
భుజంగధారిణి శంఖకపాలికే |
కనకకుండలమండలభాజనే
వపురిదం చ పునీహి మహేశ్వరి ||

ఇదం శ్రీకవచం దేవ్యాః రేణుకాయా మహేశ్వరి |
త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం తస్య సిద్ధిః ప్రజాయతే ||

గ్రహణేఽర్కస్య చంద్రస్య శుచిః పూర్వముపోషితః |
శతత్రయావృత్తిపాఠాద్మంత్రసిద్ధిః ప్రజాయతే ||

నదీసంగమమాసాద్య నాభిమాత్రోదకస్థితః |
రవిమండలముద్వీక్ష్య జలే తత్ర స్థితాం శివామ్ ||

విచింత్య మండలే దేవీ కార్యే సిద్ధిర్భవేద్ధ్రువమ్ |
ఘటం తవ ప్రతిష్ఠాప్య విభూతిస్తత్ర వేశయేత్ |
దీపం సర్షపతైలేన కవచం త్రిః పఠేత్తదా ||

భూతప్రేతపిశాచాశ్చ డాకిన్యో యాతుధానికా |
సర్వ తే నాశమాయాంతి కవచస్మరణాత్ప్రియే ||

ధనం ధాన్యం యశో మేధాం యత్కించిన్మనసేప్సితమ్ |
కవచస్మరణాదేవ సర్వమాప్నోతి నిత్యశః ||

ఇతి శ్రీ భైరవరుద్రయామలే రేణుకా కవచమ్ |


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: