Sri Varahi Nigraha Ashtakam – శ్రీ వారాహీ నిగ్రహాష్టకం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

దేవి క్రోడముఖి త్వదంఘ్రికమలద్వంద్వానురక్తాత్మనే
మహ్యం ద్రుహ్యతి యో మహేశి మనసా కాయేన వాచా నరః |
తస్యాశు త్వదయోగ్రనిష్ఠురహలాఘాతప్రభూతవ్యథా-
-పర్యస్యన్మనసో భవంతు వపుషః ప్రాణాః ప్రయాణోన్ముఖాః || ౧ ||

దేవి త్వత్పదపద్మభక్తివిభవప్రక్షీణదుష్కర్మణి
ప్రాదుర్భూతనృశంసభావమలినాం వృత్తిం విధత్తే మయి |
యో దేహీ భువనే తదీయహృదయాన్నిర్గత్వరైర్లోహితైః
సద్యః పూరయసే కరాబ్జచషకం వాంఛాఫలైర్మామపి || ౨ ||

చండోత్తుండవిదీర్ణదంష్ట్రహృదయప్రోద్భిన్నరక్తచ్ఛటా
హాలాపానమదాట్టహాసనినదాటోపప్రతాపోత్కటమ్ |
మాతర్మత్పరిపంథినామపహృతైః ప్రాణైస్త్వదంఘ్రిద్వయం
ధ్యానోద్దామరవైర్భవోదయవశాత్సంతర్పయామి క్షణాత్ || ౩ ||

శ్యామాం తామరసాననాంఘ్రినయనాం సోమార్ధచూడాం జగ-
-త్త్రాణవ్యగ్రహలాయుధాగ్రముసలాం సంత్రాసముద్రావతీమ్ |
యే త్వాం రక్తకపాలినీం హరవరారోహే వరాహాననాం
భావైః సందధతే కథం క్షణమపి ప్రాణంతి తేషాం ద్విషః || ౪ ||

విశ్వాధీశ్వరవల్లభే విజయసే యా త్వం నియంత్ర్యాత్మికా
భూతాంతా పురుషాయుషావధికరీ పాకప్రదాకర్మణామ్ |
త్వాం యాచే భవతీం కిమప్యవితథం యో మద్విరోధీజన-
-స్తస్యాయుర్మమ వాంఛితావధిభవేన్మాతస్తవైవాజ్ఞయా || ౫ ||

మాతః సమ్యగుపాసితుం జడమతిస్త్వాం నైవ శక్నోమ్యహం
యద్యప్యన్వితదైశికాంఘ్రికమలానుక్రోశపాత్రస్య మే |
జంతుః కశ్చన చింతయత్యకుశలం యస్తస్య తద్వైశసం
భూయాద్దేవి విరోధినో మమ చ తే శ్రేయః పదాసంగినః || ౬ ||

వారాహీ వ్యథమానమానసగలత్సౌఖ్యం తదాశాబలిం
సీదంతం యమపాకృతాధ్యవసితం ప్రాప్తాఖిలోత్పాదితమ్ |
క్రందద్బంధుజనైః కలంకితతులం కంఠవ్రణోద్యత్కృమి
పశ్యామి ప్రతిపక్షమాశు పతితం భ్రాంతం లుఠంతం ముహుః || ౭ ||

వారాహీ త్వమశేషజంతుషు పునః ప్రాణాత్మికా స్పందసే
శక్తివ్యాప్తచరాచరా ఖలు యతస్త్వామేతదభ్యర్థయే |
త్వత్పాదాంబుజసంగినో మమ సకృత్పాపం చికీర్షంతి యే
తేషాం మా కురు శంకరప్రియతమే దేహాంతరావస్థితిమ్ || ౮ ||

ఇతి శ్రీవారాహీనిగ్రహాష్టకమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వారాహీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed