Sri Varahi Nigraha Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ


ದೇವಿ ಕ್ರೋಡಮುಖಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ವಾನುರಕ್ತಾತ್ಮನೇ
ಮಹ್ಯಂ ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಯೋ ಮಹೇಶಿ ಮನಸಾ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ನರಃ |
ತಸ್ಯಾಶು ತ್ವದಯೋಗ್ರನಿಷ್ಠುರಹಲಾಘಾತಪ್ರಭೂತವ್ಯಥಾ-
-ಪರ್ಯಸ್ಯನ್ಮನಸೋ ಭವಂತು ವಪುಷಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಯಾಣೋನ್ಮುಖಾಃ || ೧ ||

ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಭಕ್ತಿವಿಭವಪ್ರಕ್ಷೀಣದುಷ್ಕರ್ಮಣಿ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನೃಶಂಸಭಾವಮಲಿನಾಂ ವೃತ್ತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಮಯಿ |
ಯೋ ದೇಹೀ ಭುವನೇ ತದೀಯಹೃದಯಾನ್ನಿರ್ಗತ್ವರೈರ್ಲೋಹಿತೈಃ
ಸದ್ಯಃ ಪೂರಯಸೇ ಕರಾಬ್ಜಚಷಕಂ ವಾಂಛಾಫಲೈರ್ಮಾಮಪಿ || ೨ ||

ಚಂಡೋತ್ತುಂಡವಿದೀರ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಹೃದಯಪ್ರೋದ್ಭಿನ್ನರಕ್ತಚ್ಛಟಾ
ಹಾಲಾಪಾನಮದಾಟ್ಟಹಾಸನಿನದಾಟೋಪಪ್ರತಾಪೋತ್ಕಟಮ್ |
ಮಾತರ್ಮತ್ಪರಿಪಂಥಿನಾಮಪಹೃತೈಃ ಪ್ರಾಣೈಸ್ತ್ವದಂಘ್ರಿದ್ವಯಂ
ಧ್ಯಾನೋದ್ದಾಮರವೈರ್ಭವೋದಯವಶಾತ್ಸಂತರ್ಪಯಾಮಿ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೩ ||

ಶ್ಯಾಮಾಂ ತಾಮರಸಾನನಾಂಘ್ರಿನಯನಾಂ ಸೋಮಾರ್ಧಚೂಡಾಂ ಜಗ-
-ತ್ತ್ರಾಣವ್ಯಗ್ರಹಲಾಯುಧಾಗ್ರಮುಸಲಾಂ ಸಂತ್ರಾಸಮುದ್ರಾವತೀಮ್ |
ಯೇ ತ್ವಾಂ ರಕ್ತಕಪಾಲಿನೀಂ ಹರವರಾರೋಹೇ ವರಾಹಾನನಾಂ
ಭಾವೈಃ ಸಂದಧತೇ ಕಥಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಪ್ರಾಣಂತಿ ತೇಷಾಂ ದ್ವಿಷಃ || ೪ ||

ವಿಶ್ವಾಧೀಶ್ವರವಲ್ಲಭೇ ವಿಜಯಸೇ ಯಾ ತ್ವಂ ನಿಯಂತ್ರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ
ಭೂತಾಂತಾ ಪುರುಷಾಯುಷಾವಧಿಕರೀ ಪಾಕಪ್ರದಾಕರ್ಮಣಾಮ್ |
ತ್ವಾಂ ಯಾಚೇ ಭವತೀಂ ಕಿಮಪ್ಯವಿತಥಂ ಯೋ ಮದ್ವಿರೋಧೀಜನ-
-ಸ್ತಸ್ಯಾಯುರ್ಮಮ ವಾಂಛಿತಾವಧಿಭವೇನ್ಮಾತಸ್ತವೈವಾಜ್ಞಯಾ || ೫ ||

ಮಾತಃ ಸಮ್ಯಗುಪಾಸಿತುಂ ಜಡಮತಿಸ್ತ್ವಾಂ ನೈವ ಶಕ್ನೋಮ್ಯಹಂ
ಯದ್ಯಪ್ಯನ್ವಿತದೈಶಿಕಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾನುಕ್ರೋಶಪಾತ್ರಸ್ಯ ಮೇ |
ಜಂತುಃ ಕಶ್ಚನ ಚಿಂತಯತ್ಯಕುಶಲಂ ಯಸ್ತಸ್ಯ ತದ್ವೈಶಸಂ
ಭೂಯಾದ್ದೇವಿ ವಿರೋಧಿನೋ ಮಮ ಚ ತೇ ಶ್ರೇಯಃ ಪದಾಸಂಗಿನಃ || ೬ ||

ವಾರಾಹೀ ವ್ಯಥಮಾನಮಾನಸಗಲತ್ಸೌಖ್ಯಂ ತದಾಶಾಬಲಿಂ
ಸೀದಂತಂ ಯಮಪಾಕೃತಾಧ್ಯವಸಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಖಿಲೋತ್ಪಾದಿತಮ್ |
ಕ್ರಂದದ್ಬಂಧುಜನೈಃ ಕಲಂಕಿತತುಲಂ ಕಂಠವ್ರಣೋದ್ಯತ್ಕೃಮಿ
ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಮಾಶು ಪತಿತಂ ಭ್ರಾಂತಂ ಲುಠಂತಂ ಮುಹುಃ || ೭ ||

ವಾರಾಹೀ ತ್ವಮಶೇಷಜಂತುಷು ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಪಂದಸೇ
ಶಕ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಚರಾಚರಾ ಖಲು ಯತಸ್ತ್ವಾಮೇತದಭ್ಯರ್ಥಯೇ |
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸಂಗಿನೋ ಮಮ ಸಕೃತ್ಪಾಪಂ ಚಿಕೀರ್ಷಂತಿ ಯೇ
ತೇಷಾಂ ಮಾ ಕುರು ಶಂಕರಪ್ರಿಯತಮೇ ದೇಹಾಂತರಾವಸ್ಥಿತಿಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed