Sri Renuka Hrudayam – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಹೃದಯಂ

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಪರಮೇಶ ಶಿವಾಪತೇ |
ರೇಣುಕಾಹೃದಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಕಥಯಸ್ವ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧ ||

ಶಿವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಷಣ್ಮುಖ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರೇಣುಕಹೃದಯಂ ಪರಮ್ |
ಜಪೇದ್ಯೋ ಹೃದಯಂ ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪದೇ ಪದೇ || ೨ ||

ರೇಣುಕಾಹೃದಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿರಾನಂದಭೈರವಃ |
ಛಂದೋಭೃದ್ವಿರಾಟ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದೇವತಾ ರೇಣುಕಾ ಪರಾ || ೩ ||

ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಕಾಮದಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ವಿನಿಯೋಗ ಉದಾಹೃತಃ || ೪ ||

ಓಂ ಕ್ಲೀಮಿತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾದಿ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಪೂರ್ವವೇಶಲಲಿತಾಂ ಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯದಾಂ
ದೇವೀಂ ದೇವಗಣೈರುಪಾಸ್ಯಚರಣಾಂ ಕಾರುಣ್ಯರತ್ನಾಕರಾಮ್ |
ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಣೀಂ ವಿರಾಜಿತಭುಜಾಂ ಸಚ್ಚಂದ್ರಹಾಸದಿಭಿ-
-ರ್ಭಕ್ತಾನಂದವಿಧಾಯಿನೀಂ ಪ್ರಮುದಿತಾಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಂ ರೇಣುಕಾಮ್ ||

ಆನಂದಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಓಂ ನಮೋ ರೇಣುಕಾಯೈ ಸರ್ವಭೂತಿದಾಯೈ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ಸರ್ವಹಂತ್ರ್ಯೈ ಸರ್ವಪಾಲಿನ್ಯೈ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ಏಕಲಾಯೈ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ಕಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ ಭರ್ಗಾಯೈ ಭರ್ಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ಭಗವತ್ಯೈ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ಏಕವೀರಾಯೈ ವೀರವಂದಿತಾಯೈ ವೀರಶಕ್ತ್ಯೈ ವೀರಮೋಹಿನ್ಯೈ ವೀರಸುವೇಶ್ಯೈ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಯೈ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಯೈ ವಾಗ್ಭವಾಯೈ ಐಂಕಾರಾಯೈ ಓಂಕಾರಾಯೈ ಶ್ರೀಂಕಾರಾಯೈ ದಶಾರ್ಣಾಯೈ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಾಯೈ ಷೋಡಶಾರ್ಣಾಯೈ ತ್ರಿಬೀಜಕಾಯೈ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ತ್ರಿಪುರಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ್ಯೈ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಮುಂಡಮಾಲಿನ್ಯೈ ಭೈರವಸೇವಿತಾಯೈ ಭೀತಿಹರಾಯೈ ಭವಹಾರಿಣ್ಯೈ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ
ಕಲ್ಯಾಣದಾಯೈ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೫ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಮುಕ ಕಾಮದಾಯೈ
ನಮೋ ನಮೋ ಭಕ್ತದಯಾಘನಾಯೈ |
ನಮೋ ನಮಃ ಕೇವಲಕೇವಲಾಯೈ
ನಮೋ ನಮೋ ಮೋಹಿನೀ ಮೋಹದಾಯೈ || ೬ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಕಾರಣಕಾರಣಾಯೈ
ನಮೋ ನಮೋ ಶಾಂತಿರಸಾನ್ವಿತಾಯೈ |
ನಮೋ ನಮಃ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಾಯೈ
ನಮೋ ನಮೋ ಮಂಗಳಭೂತಿದಾಯೈ || ೭ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುಣವೈಭವಾಯೈ
ನಮೋ ನಮಃ ಜ್ಞಾನಸುಖಪ್ರದಾಯೈ | [ವಿಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ]
ನಮೋ ನಮಃ ಶೋಭನಶೋಭಿತಾಯೈ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಾಯೈ || ೮ ||

ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮೋ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಯೇ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಹಿಮಾಚಲಸುತಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾವಾಸೇ ಶಿವವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಿತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೧ ||

ರಾಮಮಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದಾನಂದಕಾರಿಣೀ |
ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ನಮೋ ಭೈರವರೂಪಾಯೈ ಭೀತಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪರಶುರಾಮಸ್ಯಜನನ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಕಮಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತುಲಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಷಟ್ಚಕ್ರದೇವತಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಅಹಿಲ್ಯಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕಾವೇರ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಿಪೂಜನೀಯಾಯೈ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಂದೋದರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅದ್ರಿಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೬ ||

ತ್ವರಿತಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಂದಾಕಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಧಿದೇವ್ಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ವಿಶೋಕಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕಾಲಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಧುಪಾನೋದ್ಧತಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೮ ||

ತೋತುಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರಧಾನಗುಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಸಿಂಹಗಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕೃಪಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯವನದಾಹಿನ್ಯೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಸ್ತನ್ಯದಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಿನಾಶಘ್ನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರ್ಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೧ ||

ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹಿಷಾಸುರನಾಶಾಯೈ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೨ ||

ಚೇತನಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೩ ||

ಬಗಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೪ ||

ಶೀತಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶುಂಭದರ್ಪಹರಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೫ ||

ಏಲಾಂಬಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪೀತಾಂಬರಪ್ರಭಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೬ ||

ನಮಸ್ತ್ರಿಗಾಯೈ ರುಕ್ಮಾಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಧರ್ಮಶಕ್ತಯೇ |
ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೭ ||

ಕಪರ್ದಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕೃಪಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾಯೈ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೮ ||

ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹಾಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೯ ||

ನಮಃ ತೃಷ್ಣಾಯೈ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಯೇ |
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಽಕ್ಷರಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೦ ||

ನಮಃ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮೇಧಾಶಕ್ತಯೇ |
ಮಂತ್ರಾಧಿದೇವತಾಯೈ ತೇ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೧ ||

ಜಯದಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶೂಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅಲಕಾಪುರಸಂಸ್ಥಾಯೈ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೨ ||

ನಮಃ ಪರಾಯೈ ಧ್ರೌವ್ಯಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಶೇಷಶಕ್ತಯೇ |
ಧ್ರುವಮಯೈ ಹೃದ್ರೂಪಾಯೈ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೩ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ
ನಮೋ ನಮಃ ತುಷ್ಟಿವರಪ್ರದಾಯೈ |
ನಮೋ ನಮಃ ಮಂಡನಮಂಡಿತಾಯೈ
ನಮೋ ನಮಃ ಮಂಜುಲಮೋಕ್ಷದಾಯೈ || ೩೪ ||

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯೇವಂ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ರೇಣುಕಾಹೃದಯಂ ಪರಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ವಿದ್ವಾನ್ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪದೇ ಪದೇ || ೩೫ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಸಂಕಟೇ ದುರತಿಕ್ರಮೇ |
ಸ್ಮರಣಾದ್ಧೃದಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ || ೩೬ ||

ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಿಷುಲೋಕೇಷು ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ವಿತ್ತಾರ್ಥೀ ವಿತ್ತಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾರ್ಥೀ ಸರ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೭ ||

ಇತ್ಯಾಗಮಸಾರೇ ಶಿವಷಣ್ಮುಖಸಂವಾದೇ ಆನಂದಭೈರವೋಕ್ತಂ ರೇಣುಕಾಹೃದಯಮ್ |


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: