Sri Renuka Stotram (Parashurama Kritam) – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ |
ಓಂ ನಮಃ ಪರಮಾನಂದೇ ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಶುಭೇ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಂ ಮಾತೃಕಾಮಂತ್ರಮಾಲಿನೀ || ೧ ||

ಏಕವೀರೇ ಏಕರೂಪೇ ಮಹಾರೂಪೇ ಅರೂಪಿಣೀ |
ಅವ್ಯಕ್ತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಮಾಪನ್ನೇ ಗುಣಾತೀತೇ ಗುಣಾತ್ಮಿಕೇ || ೨ ||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಭಾಸೇ ಹೃತ್ಸತ್ಪ್ರಕ್ತರ್ಣಿಕಾಲಯೇ |
ನಾಭಿಚಕ್ರಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಕುಂಡಲೀ ತಂತುರೂಪಿಣೀ || ೩ ||

ವೀರಮಾತಾ ವೀರವಂದ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಸಮರಪ್ರಿಯೇ |
ವೇದಮಾತಾ ವೇದಗರ್ಭೇ ವಿಶ್ವಗರ್ಭೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ರಾಮಮಾತರ್ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ಮಹ್ಯಾದಿಕೇ ಪಂಚಭೂತಾ ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಿಯೇ ಶುಭೇ || ೫ ||

ಯೈಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತುತಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಅರ್ಚಯಿತ್ವಾ ಪಿತೇ ಶಿವೇ |
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಿರಾಲಂಬೇ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ |
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕೇ ದೇವಿ ಭೂತಭಾವವಿವರ್ಜಿತೇ || ೭ ||

ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಕಾಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲಕಾಕಾರೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಖಡ್ಗಹಸ್ತೇ ಮಹಾಡಮರುಧಾರಿಣೀ |
ಶಿರಃಪಾತ್ರಧರೇ ದೇವಿ ಏಕವೀರೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ನೀಲಾಂಬರೇ ನೀಲವರ್ಣೇ ಮಯೂರಪಿಚ್ಛಧಾರಿಣೀ |
ವನಭಿಲ್ಲಧನುರ್ವಾಮೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಣಧಾರಿಣೀ || ೧೦ ||

ರೌದ್ರಕಾಯೇ ಮಹಾಕಾಯೇ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನಭಂಜನೀ |
ಏಕಂ ಶಿರಃ ಪುರಾ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ರಕ್ತಪಾತ್ರೇ ಚ ಪೂರಿತಮ್ || ೧೧ ||

ಮೃತಧಾರಾಪಿಬಂ ದೇವಿ ರುಧಿರಂ ದೈತ್ಯದೇಹಜಮ್ |
ರಕ್ತವರ್ಣೇ ರಕ್ತದಂತೇ ಖಡ್ಗಲಾಂಗಲಧಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ವಾಮಹಸ್ತೇ ಚ ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಡಮರುಂ ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಪ್ರೇತವಾಹನಕೇ ದೇವಿ ಋಷಿಪತ್ನೀ ಚ ದೇವತೇ || ೧೩ ||

ಏಕವೀರೇ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಾಲಿನೀ ವಿಶ್ವಭೈರವೀ |
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೧೪ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ಹುಂಕಾರೀ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ |
ರಕ್ತವಕ್ತ್ರೇ ರಕ್ತನೇತ್ರೇ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೧೫ ||

ರೇಣುಕಾಸೂನುಯೋಗೀ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರೀ |
ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಸರ್ವದಾ || ೧೬ ||

ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯಮಾಂಸಶಿವಪ್ರಿಯೇ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಪದೇ ದೇವಿ ಲೋಕತ್ರಯವಿಮೋಹಿನೀ || ೧೭ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕಾಮಪೀಠೇ ಚ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಚ ಪ್ರಬೋಧ್ಯತಾ |
ಶ್ರೀಂಕಾರೀ ಚ ಶ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಸುಪ್ರಭಾ || ೧೮ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಕೌಮಾರೀ ಕೌಬೇರೀ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ |
ಸಿಂಹಪ್ರೇತಾಸನೇ ದೇವಿ ರೌದ್ರೀ ಕ್ರೂರಾವತಾರಿಣೀ || ೧೯ ||

ದೈತ್ಯಮಾರೀ ಕುಮಾರೀ ಚ ರೌದ್ರದೈತ್ಯನಿಪಾತಿನೀ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶ್ವೇತರೂಪಾ ಚ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ || ೨೦ ||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಬಾಣಹಸ್ತಾ ಚಾರೂಢಾ ಮಹಿಷವಾಹಿನೀ |
ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಂಕಾಲೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೨೧ ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಹೃದಯಾ ದೇವತಾಮಯಾ |
ದೇವಮಾರುತಮಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಮಾತಾ ಚ ಶಂಕರೀ || ೨೨ ||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರೇ ಸ್ವಸ್ತಿಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ |
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾಗಂಗಾ ಗೌರೀ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ || ೨೩ ||

ಕಪಾಲಿನೀ ದೇವಮಾತಾ ಕಾಮಧೇನುಸ್ತ್ರಯೋಗುಣೀ |
ವಿದ್ಯಾ ಏಕಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ಮಶಾನಪ್ರೇತವಾಸಿನೀ || ೨೪ ||

ದೇವತ್ರಿಗುಣತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯವಿಲೋಕಿನೀ |
ರೌದ್ರಾ ವೈತಾಲಿ ಕಂಕಾಲೀ ಭವಾನೀ ಭವವಲ್ಲಭಾ || ೨೫ ||

ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕ್ರೋಧಾ ಮಾತಂಗೀ ವೇಣುಧಾರಿಣೀ |
ರುದ್ರಸ್ಯ ನ ಪರಾಭೂತಾ ರುದ್ರದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣೀ || ೨೬ ||

ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಅಜಯಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ |
ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸಿದ್ಧದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೭ ||

ಶ್ರಿಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ದೀನನಾಥೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜಯ ತ್ವಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಸರ್ವದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೮ ||

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಜನನಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಪ್ರಪೂರಿತೇ |
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಯ ದೇವೇಶಿ ದೇವಾಃ ಕ್ರಂದಂತಿ ವಿಷ್ಣವೇ || ೨೯ ||

ಮಹಾಬಲೇ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಸರ್ವದೈತ್ಯನಿಪಾತಿನೀ |
ಆಧಾರಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಶಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲೀ ತಂತುರೂಪಿಣೀ || ೩೦ ||

ಷಟ್ಚಕ್ರಮಣೇ ದೇವಿ ಯೋಗಿನಿ ದಿವ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ಕಾಮಿಕಾ ಕಾಮರಕ್ತಾ ಚ ಲೋಕತ್ರಯವಿಲೋಕಿನೀ || ೩೧ ||

ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಮದ್ಯನಿದ್ರಾ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನೀ |
ಭದ್ರಕಾಲೀ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಚ ಮಹಾಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ || ೩೨ ||

ರಕ್ಷಿತಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಚ ಕ್ಷಯಂಕರೀ |
ಶರಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾನಾಂ ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೩೩ ||

ತ್ವಾಮಾರಾಧಯತೇ ಲೋಕೇ ತೇಷಾಂ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಭೂತಲೇ |
ಆಷಾಢೇ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಚೈವ ಪೂರ್ಣೇ ಪೂರ್ಣಚತುರ್ದಶೀ || ೩೪ ||

ಆಶ್ವಿನೇ ಪೌಷಮಾಸೇ ಚ ಕೃತ್ವಾ ಪೂಜಾಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಗಂಧಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈಸ್ತೋಷಿತಾಂ ಪಂಚಭಿಃ ಸಹ || ೩೫ ||

ಯಂ ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ತತ್ತ್ವಂ ಮೇ ವರದೇ ದೇವಿ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೩೬ ||

ತವ ವಾಮಾಂಕಿತಂ ದೇವಿ ರಕ್ಷ ಮೇ ಸಕಲೇಶ್ವರೀ |
ಸರ್ವಭೂತೋದಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ವರದೇ ಶಿವೇ || ೩೭ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ವರಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ರಾಜ್ಯಂ ಕುರು ಮಹೀತಲೇ |
ಮಾಮಾರಾಧ್ಯತೇ ಲೋಕೇ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೩೮ ||

ಮಮ ಮಾರ್ಗೇ ಚ ಆಯಾಂತೀ ಭೀರ್ದೇವೀ ಮಮ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ನಿರ್ಧನೋ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೩೯ ||

ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶತ್ರುನಾಶಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೪೦ ||

ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಂ ರೋಗೀ ಆರೋಗ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಮಮ ಆರಾಧನಂ ನಿತ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭೂತಲೇ || ೪೧ ||

ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮೇ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣ್ಯವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಾಯುಶ್ಚ ಲಭೇತ್ಸುಖೀ || ೪೨ ||

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ |
ಅತ್ರ ಸ್ಥಾನೇಷು ಭವತಾಂ ಅಭಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ |
ಯಂ ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೪೩ ||

ಪ್ರಯಾಗೇ ಪುಷ್ಕರೇ ಚೈವ ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಮೇ |
ಸ್ನಾನಂ ಚ ಲಭತೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಚರಣೋದಕಮ್ || ೪೪ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೪೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಯುಪುರಾಣೇ ಪರಶುರಾಮಕೃತ ಶ್ರೀರೇಣುಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed