Sri Renuka Stotram (Parashurama Kritam) – ஶ்ரீ ரேணுகா ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீபரஶுராம உவாச ।
ஓம் நம꞉ பரமாநந்தே³ ஸர்வதே³வமயீ ஶுபே⁴ ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தம் மாத்ருகாமந்த்ரமாலிநீ ॥ 1 ॥

ஏகவீரே ஏகரூபே மஹாரூபே அரூபிணீ ।
அவ்யக்தே வ்யக்திமாபந்நே கு³ணாதீதே கு³ணாத்மிகே ॥ 2 ॥

கமலே கமலாபா⁴ஸே ஹ்ருத்ஸத்ப்ரக்தர்ணிகாலயே ।
நாபி⁴சக்ரஸ்தி²தே தே³வி குண்ட³லீ தந்துரூபிணீ ॥ 3 ॥

வீரமாதா வீரவந்த்³யா யோகி³நீ ஸமரப்ரியே ।
வேத³மாதா வேத³க³ர்பே⁴ விஶ்வக³ர்பே⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

ராமமாதர்நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்த்ரைலோக்யரூபிணீ ।
மஹ்யாதி³கே பஞ்சபூ⁴தா ஜமத³க்³நிப்ரியே ஶுபே⁴ ॥ 5 ॥

யைஸ்து ப⁴க்த்யா ஸ்துதா த்⁴யாத்வா அர்சயித்வா பிதே ஶிவே ।
போ⁴க³மோக்ஷப்ரதே³ தே³வி காமேஶ்வரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 6 ॥

நமோ(அ)ஸ்து தே நிராளம்பே³ பரமாநந்த³விக்³ரஹே ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மிகே தே³வி பூ⁴தபா⁴வவிவர்ஜிதே ॥ 7 ॥

மஹாரௌத்³ரே மஹாகாயே ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரிணீ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³கோ³ளகாகாரே விஶ்வரூபே நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥

சதுர்பு⁴ஜே க²ட்³க³ஹஸ்தே மஹாட³மருதா⁴ரிணீ ।
ஶிர꞉பாத்ரத⁴ரே தே³வி ஏகவீரே நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 9 ॥

நீலாம்ப³ரே நீலவர்ணே மயூரபிச்ச²தா⁴ரிணீ ।
வநபி⁴ல்லத⁴நுர்வாமே த³க்ஷிணே பா³ணதா⁴ரிணீ ॥ 10 ॥

ரௌத்³ரகாயே மஹாகாயே ஸஹஸ்ரார்ஜுநப⁴ஞ்ஜநீ ।
ஏகம் ஶிர꞉ புரா ஸ்தி²த்வா ரக்தபாத்ரே ச பூரிதம் ॥ 11 ॥

ம்ருததா⁴ராபிப³ம் தே³வி ருதி⁴ரம் தை³த்யதே³ஹஜம் ।
ரக்தவர்ணே ரக்தத³ந்தே க²ட்³க³ளாங்க³ளதா⁴ரிணீ ॥ 12 ॥

வாமஹஸ்தே ச க²ட்வாங்க³ம் ட³மரும் சைவ த³க்ஷிணே ।
ப்ரேதவாஹநகே தே³வி ருஷிபத்நீ ச தே³வதே ॥ 13 ॥

ஏகவீரே மஹாரௌத்³ரே மாலிநீ விஶ்வபை⁴ரவீ ।
யோகி³நீ யோக³யுக்தா ச மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ ॥ 14 ॥

காமாக்ஷீ ப⁴த்³ரகாளீ ச ஹுங்காரீ த்ரிபுரேஶ்வரீ ।
ரக்தவக்த்ரே ரக்தநேத்ரே மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 15 ॥

ரேணுகாஸூநுயோகீ³ ச ப⁴க்தாநாமப⁴யங்கரீ ।
போ⁴க³ளக்ஷ்மீர்யோக³ளக்ஷ்மீர்தி³வ்யலக்ஷ்மீஶ்ச ஸர்வதா³ ॥ 16 ॥

காலராத்ரி மஹாராத்ரி மத்³யமாம்ஸஶிவப்ரியே ।
ப⁴க்தாநாம் ஶ்ரீபதே³ தே³வி லோகத்ரயவிமோஹிநீ ॥ 17 ॥

க்லீங்காரீ காமபீடே² ச ஹ்ரீங்காரீ ச ப்ரபோ³த்⁴யதா ।
ஶ்ரீங்காரீ ச ஶ்ரியா தே³வி ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீஶ்ச ஸுப்ரபா⁴ ॥ 18 ॥

மஹாலக்ஷ்மீஶ்ச கௌமாரீ கௌபே³ரீ ஸிம்ஹவாஹிநீ ।
ஸிம்ஹப்ரேதாஸநே தே³வி ரௌத்³ரீ க்ரூராவதாரிணீ ॥ 19 ॥

தை³த்யமாரீ குமாரீ ச ரௌத்³ரதை³த்யநிபாதிநீ ।
த்ரிநேத்ரா ஶ்வேதரூபா ச ஸூர்யகோடிஸமப்ரபா⁴ ॥ 20 ॥

க²ட்³கி³நீ பா³ணஹஸ்தா சாரூடா⁴ மஹிஷவாஹிநீ ।
மஹாகுண்ட³லிநீ ஸாக்ஷாத் கங்காளீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 21 ॥

க்ருத்திவாஸா விஷ்ணுரூபா ஹ்ருத³யா தே³வதாமயா ।
தே³வமாருதமாதா ச ப⁴க்தமாதா ச ஶங்கரீ ॥ 22 ॥

சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ரே ஸ்வஸ்திபத்³மாஸநஸ்தி²தே ।
பஞ்சவக்த்ரா மஹாக³ங்கா³ கௌ³ரீ ஶங்கரவல்லபா⁴ ॥ 23 ॥

கபாலிநீ தே³வமாதா காமதே⁴நுஸ்த்ரயோகு³ணீ ।
வித்³யா ஏகமஹாவித்³யா ஶ்மஶாநப்ரேதவாஸிநீ ॥ 24 ॥

தே³வத்ரிகு³ணத்ரைலோக்யா ஜக³த்த்ரயவிளோகிநீ ।
ரௌத்³ரா வைதாலி கங்காளீ ப⁴வாநீ ப⁴வவல்லபா⁴ ॥ 25 ॥

காளீ கபாலிநீ க்ரோதா⁴ மாதங்கீ³ வேணுதா⁴ரிணீ ।
ருத்³ரஸ்ய ந பராபூ⁴தா ருத்³ரதே³ஹார்த⁴தா⁴ரிணீ ॥ 26 ॥

ஜயா ச விஜயா சைவ அஜயா சாபராஜிதா ।
ரேணுகாயை நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸித்³த⁴தே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்ரியை தே³வ்யை நமஸ்தே(அ)ஸ்து தீ³நநாதே² நமோ நம꞉ ।
ஜய த்வம் தே³வதே³வேஶி ஸர்வதே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 28 ॥

தே³வதே³வஸ்ய ஜநநி பஞ்சப்ராணப்ரபூரிதே ।
த்வத்ப்ரஸாதா³ய தே³வேஶி தே³வா꞉ க்ரந்த³ந்தி விஷ்ணவே ॥ 29 ॥

மஹாப³லே மஹாரௌத்³ரே ஸர்வதை³த்யநிபாதிநீ ।
ஆதா⁴ரா பு³த்³தி⁴தா³ ஶக்தி꞉ குண்ட³லீ தந்துரூபிணீ ॥ 30 ॥

ஷட்சக்ரமணே தே³வி யோகி³நி தி³வ்யரூபிணீ ।
காமிகா காமரக்தா ச லோகத்ரயவிளோகிநீ ॥ 31 ॥

மஹாநித்³ரா மத்³யநித்³ரா மது⁴கைடப⁴ப⁴ஞ்ஜிநீ ।
ப⁴த்³ரகாளீ த்ரிஸந்த்⁴யா ச மஹாகாளீ கபாலிநீ ॥ 32 ॥

ரக்ஷிதா ஸர்வபூ⁴தாநாம் தை³த்யாநாம் ச க்ஷயங்கரீ ।
ஶரண்யம் ஸர்வஸத்த்வாநாம் ரக்ஷ த்வம் பரமேஶ்வரீ ॥ 33 ॥

த்வாமாராத⁴யதே லோகே தேஷாம் ராஜ்யம் ச பூ⁴தலே ।
ஆஷாடே⁴ கார்திகே சைவ பூர்ணே பூர்ணசதுர்த³ஶீ ॥ 34 ॥

ஆஶ்விநே பௌஷமாஸே ச க்ருத்வா பூஜாம் ப்ரயத்நத꞉ ।
க³ந்த⁴புஷ்பைஶ்ச நைவேத்³யைஸ்தோஷிதாம் பஞ்சபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 35 ॥

யம் யம் ப்ரார்த²யதே நித்யம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ।
தத்த்வம் மே வரதே³ தே³வி ரக்ஷ மாம் பரமேஶ்வரீ ॥ 36 ॥

தவ வாமாங்கிதம் தே³வி ரக்ஷ மே ஸகலேஶ்வரீ ।
ஸர்வபூ⁴தோத³யே தே³வி ப்ரஸாத³ வரதே³ ஶிவே ॥ 37 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
வரம் ப்³ரூஹி மஹாபா⁴க³ ராஜ்யம் குரு மஹீதலே ।
மாமாராத்⁴யதே லோகே ப⁴யம் க்வாபி ந வித்³யதே ॥ 38 ॥

மம மார்கே³ ச ஆயாந்தீ பீ⁴ர்தே³வீ மம ஸந்நிதௌ⁴ ।
அபா⁴ர்யோ லப⁴தே பா⁴ர்யாம் நிர்த⁴நோ லப⁴தே த⁴நம் ॥ 39 ॥

வித்³யாம் புத்ரமவாப்நோதி ஶத்ருநாஶம் ச விந்த³தி ।
அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ராந் ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ॥ 40 ॥

காமார்தீ² லப⁴தே காமம் ரோகீ³ ஆரோக்³யமாப்நுயாத் ।
மம ஆராத⁴நம் நித்யம் ராஜ்யம் ப்ராப்நோதி பூ⁴தலே ॥ 41 ॥

ஸர்வகார்யாணி ஸித்³த்⁴யந்தி ப்ரஸாதா³ந்மே ந ஸம்ஶய꞉ ।
ஸர்வகார்யாண்யவாப்நோதி தீ³ர்கா⁴யுஶ்ச லபே⁴த்ஸுகீ² ॥ 42 ॥

ஶ்ரீபரஶுராம உவாச ।
அத்ர ஸ்தா²நேஷு ப⁴வதாம் அப⁴யம் குரு ஸர்வதா³ ।
யம் யம் ப்ரார்த²யதே நித்யம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 43 ॥

ப்ரயாகே³ புஷ்கரே சைவ க³ங்கா³ஸாக³ரஸங்க³மே ।
ஸ்நாநம் ச லப⁴தே நித்யம் நித்யம் ச சரணோத³கம் ॥ 44 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் படே²ந்நித்யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ஶ்ரத்³த⁴யாந்வித꞉ ।
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ப்ராப்யதே பரமம் பத³ம் ॥ 45 ॥

இதி ஶ்ரீவாயுபுராணே பரஶுராமக்ருத ஶ்ரீரேணுகாஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed