Prachanda Chandika Stavaraja – ಪ್ರಚಂಡ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ)


ಆನಂದಯಿತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವೇದಗರ್ಭೇ
ಮಾತಃ ಪುರಂದರಪುರಾಂತರಲಬ್ಧನೇತ್ರೇ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಶೇಷಜಗತಾಂ ಪರಿಭಾವಯಂತಃ
ಸಂತೋ ಭಜಂತಿ ಭವತೀಂ ಧನದೇಶಲಬ್ಧ್ಯೈ || ೧ ||

ಲಜ್ಜಾನುಗಾಂ ವಿಮಲವಿದ್ರುಮಕಾಂತಿಕಾಂತಾಂ
ಕಾಂತಾನುರಾಗರಸಿಕಾಃ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತ್ವಾಮ್ |
ಯೇ ಭಾವಯಂತಿ ಮನಸಾ ಮನುಜಾಸ್ತ ಏತೇ
ಸೀಮಂತಿನೀಭಿರನಿಶಂ ಪರಿಭಾವ್ಯಮಾನಾಃ || ೨ ||

ಮಾಯಾಮಯೀಂ ನಿಖಿಲಪಾತಕಕೋಟಿಕೂಟ-
-ವಿದ್ರಾವಿಣೀಂ ಭೃಶಮಸಂಶಯಿನೋ ಭಜಂತಿ |
ತ್ವಾಂ ಪದ್ಮಸುಂದರತನುಂ ತರುಣಾರುಣಾಸ್ಯಾಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯವರಾದ್ಯಕರಾಂ ವರಾಸ್ತ್ರೈಃ || ೩ ||

ತೇ ತರ್ಕಕರ್ಕಶಧಿಯಃ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಶಿಲ್ಪೈ-
-ಶ್ಛಂದೋಽಭಿಶೋಭಿತಮುಖಾಃ ಸಕಲಾಗಮಜ್ಞಾಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಲಬ್ಧವಿಭವಾಃ ಕುಮುದೇಂದುವರ್ಣಾಂ
ಯೇ ವಾಗ್ಭವೇ ಚ ಭವತೀಂ ಪರಿಭಾವಯಂತಿ || ೪ ||

ವಜ್ರಪಣುನ್ನಹೃದಯಾ ಸಮಯದ್ರುಹಸ್ತೇ
ವೈರೋಚನೇ ಮದನಮಂದಿರಗಾಸ್ಯಮಾತಃ |
ಮಾಯಾದ್ವಯಾನುಗತವಿಗ್ರಹಭೂಷಿತಾಽಸಿ
ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವಹ್ನಿವನಿತಾನುಗತಾಽಸಿ ಧನ್ಯೇ || ೫ ||

ವೃತ್ತತ್ರಯಾಷ್ಟದಲವಹ್ನಿಪುರಃಸರಸ್ಯ
ಮಾರ್ತಂಡಮಂಡಲಗತಾಂ ಪರಿಭಾವಯಂತಿ |
ಯೇ ವಹ್ನಿಕೂಟಸದೃಶೀಂ ಮಣಿಪೂರಕಾಂತ-
-ಸ್ತೇ ಕಾಲಕಂಟಕವಿಡಂಬನಚಂಚವಃ ಸ್ಯುಃ || ೬ ||

ಕಾಲಾಗರುಭ್ರಮರಚಂದನಕುಂಡಗೋಲ-
-ಖಂಡೈರನಂಗಮದನೋದ್ಭವಮಾದನೀಭಿಃ |
ಸಿಂದೂರಕುಂಕುಮಪಟೀರಹಿಮೈರ್ವಿಧಾಯ
ಸನ್ಮಂಡಲಂ ತದುಪರೀಹ ಯಜೇನ್ಮೃಡಾನೀಮ್ || ೭ ||

ಚಂಚತ್ತಡಿನ್ಮಿಹಿರಕೋಟಿಕರಾಂ ವಿಚೇಲಾ-
-ಮುದ್ಯತ್ಕಬಂಧರುಧಿರಾಂ ದ್ವಿಭುಜಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ |
ವಾಮೇ ವಿಕೀರ್ಣಕಚಶೀರ್ಷಕರೇ ಪರೇ ತಾ-
-ಮೀಡೇ ಪರಂ ಪರಮಕರ್ತ್ರಿಕಯಾ ಸಮೇತಾಮ್ || ೮ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಗನಿಲಯಾಂ ಕಲಯಾ ಸುಧಾಂಶೋ-
-ರ್ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಹೃದಯಾಮಪರೇ ಸ್ಮರಂತಿ |
ಸುಪ್ತಾಹಿರಾಜಸದೃಶೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಥಾಂ
ತ್ವಾಮದ್ರಿರಾಜತನಯೇ ಚ ಸಮಾನಮಾನಾಃ || ೯ ||

ಲಿಂಗತ್ರಯೋಪರಿಗತಾಮಪಿ ವಹ್ನಿಚಕ್ರ-
-ಪೀಠಾನುಗಾಂ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಮ್ |
ಸುಪ್ತಾಂ ಪ್ರಬೋಧ್ಯ ಭವತೀಂ ಮನುಜಾ ಗುರೂಕ್ತ-
-ಹುಂಕಾರವಾಯುವಶಿಭಿರ್ಮನಸಾ ಭಜಂತಿ || ೧೦ ||
ಶುಭ್ರಾಸಿ ಶಾಂತಿಕಕಥಾಸು ತಥೈವ ಪೀತಾ
ಸ್ತಂಭೇ ರಿಪೋರಥ ಚ ಶುಭ್ರತರಾಸಿ ಮಾತಃ |
ಉಚ್ಚಾಟನೇಽಪ್ಯಸಿತಕರ್ಮಸುಕರ್ಮಣಿ ತ್ವಂ
ಸಂಸೇವ್ಯಸೇ ಸ್ಫಟಿಕಕಾಂತಿರನಂತಚಾರೇ || ೧೧ ||

ತ್ವಾಮುತ್ಪಲೈರ್ಮಧುಯುತೈರ್ಮಧುನೋಪನೀತೈ-
-ರ್ಗವ್ಯೈಃ ಪಯೋವಿಲುಲಿತೈಃ ಶತಮೇವ ಕುಂಡೇ |
ಸಾಜ್ಯೈಶ್ಚ ತೋಷಯತಿ ಯಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ
ಷಣ್ಮಾಸತೋ ಭವತಿ ಶಕ್ರಸಮೋ ಹಿ ಭೂಮೌ || ೧೨ ||

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪನ್ನಪಿ ಶಿವೇ ತವ ಮಂತ್ರರಾಜ-
-ಮೇವಂ ವಿಚಿಂತಯತಿ ಯೋ ಮನಸಾ ವಿಧಿಜ್ಞಃ |
ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮೃದ್ಧರಣೇ ವಹಿತ್ರಂ
ಚಿತ್ರಂ ನ ಭೂತಜನನೇಽಪಿ ಜಗತ್ಸು ಪುಂಸಃ || ೧೩ ||

ಇಯಂ ವಿದ್ಯಾ ವಂದ್ಯಾ ಹರಿಹರವಿರಿಂಚಿಪ್ರಭೃತಿಭಿಃ
ಪುರಾರಾತೇರಂತಃ ಪುರಮಿದಮಗಮ್ಯಂ ಪಶುಜನೈಃ |
ಸುಧಾಮಂದಾನಂದೈಃ ಪಶುಪತಿಸಮಾನವ್ಯಸನಿಭಿಃ
ಸುಧಾಸೇವ್ಯೈಃ ಸದ್ಭಿರ್ಗುರುಚರಣಸಂಸಾರಚತುರೈಃ || ೧೪ ||

ಕುಂಡೇ ವಾ ಮಂಡಲೇ ವಾ ಶುಚಿರಥ ಮನುನಾ ಭಾವಯತ್ಯೇವ ಮಂತ್ರೀ
ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯೋಚ್ಚೈರ್ಜುಹೋತಿ ಪ್ರಸವಸುಫಲದೈಃ ಪದ್ಮಪಾಲಾಶಕಾನಾಮ್ |
ಹೈಮಂ ಕ್ಷೀರೈಸ್ತಿಲೈರ್ವಾಂ ಸಮಧುಕಕುಸುಮೈರ್ಮಾಲತೀಬಂಧುಜಾತೀ-
-ಶ್ವೇತೈರಬ್ಧಂ ಸಕಾನಾಮಪಿ ವರಸಮಿಧಾ ಸಂಪದೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ || ೧೫ ||

ಅಂಧಃ ಸಾಜ್ಯಂ ಸಮಾಂಸಂ ದಧಿಯುತಮಥವಾ ಯೋಽನ್ವಹಂ ಯಾಮಿನೀನಾಂ
ಮಧ್ಯೇ ದೇವ್ಯೈ ದದಾತಿ ಪ್ರಭವತಿ ಗೃಹಗಾ ಶ್ರೀರಮುಷ್ಯಾವಖಂಡಾ |
ಆಜ್ಯಂ ಮಾಂಸಂ ಸರಕ್ತಂ ತಿಲಯುತಮಥವಾ ತಂಡುಲಂ ಪಾಯಸಂ ವಾ
ಹುತ್ವಾ ಮಾಂಸಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಸ ಭವತಿ ಮನುಜೋ ಭೂತಿಭಿರ್ಭೂತನಾಥಃ || ೧೬ ||

ಇದಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತಿ ಮನುಜೋ ಯಸ್ತ್ರಿಸಮಯಂ
ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ವಿಶ್ವೇ ಭವತಿ ಧನದೋ ವಾಸವಸಮಃ |
ವಶಾ ಭೂಪಾಃ ಕಾಂತಾ ನಿಖಿಲರಿಪುಹಂತುಃ ಸುರಗಣಾ
ಭವಂತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ವಾಚೋ ಯದಿಹ ನನು ಮಾಸೈಸ್ತ್ರಿಭಿರಪಿ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾಸ್ತವರಾಜಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed