Prachanda Chandika Stavaraja – ప్రచండ చండికా స్తవరాజః (శ్రీ ఛిన్నమస్తా స్తోత్రం)


ఆనందయిత్రి పరమేశ్వరి వేదగర్భే
మాతః పురందరపురాంతరలబ్ధనేత్రే |
లక్ష్మీమశేషజగతాం పరిభావయంతః
సంతో భజంతి భవతీం ధనదేశలబ్ధ్యై || ౧ ||

లజ్జానుగాం విమలవిద్రుమకాంతికాంతాం
కాంతానురాగరసికాః పరమేశ్వరి త్వామ్ |
యే భావయంతి మనసా మనుజాస్త ఏతే
సీమంతినీభిరనిశం పరిభావ్యమానాః || ౨ ||

మాయామయీం నిఖిలపాతకకోటికూట-
-విద్రావిణీం భృశమసంశయినో భజంతి |
త్వాం పద్మసుందరతనుం తరుణారుణాస్యాం
పాశాంకుశాభయవరాద్యకరాం వరాస్త్రైః || ౩ ||

తే తర్కకర్కశధియః శ్రుతిశాస్త్రశిల్పై-
-శ్ఛందోఽభిశోభితముఖాః సకలాగమజ్ఞాః |
సర్వజ్ఞలబ్ధవిభవాః కుముదేందువర్ణాం
యే వాగ్భవే చ భవతీం పరిభావయంతి || ౪ ||

వజ్రపణున్నహృదయా సమయద్రుహస్తే
వైరోచనే మదనమందిరగాస్యమాతః |
మాయాద్వయానుగతవిగ్రహభూషితాఽసి
దివ్యాస్త్రవహ్నివనితానుగతాఽసి ధన్యే || ౫ ||

వృత్తత్రయాష్టదలవహ్నిపురఃసరస్య
మార్తండమండలగతాం పరిభావయంతి |
యే వహ్నికూటసదృశీం మణిపూరకాంత-
-స్తే కాలకంటకవిడంబనచంచవః స్యుః || ౬ ||

కాలాగరుభ్రమరచందనకుండగోల-
-ఖండైరనంగమదనోద్భవమాదనీభిః |
సిందూరకుంకుమపటీరహిమైర్విధాయ
సన్మండలం తదుపరీహ యజేన్మృడానీమ్ || ౭ ||

చంచత్తడిన్మిహిరకోటికరాం విచేలా-
-ముద్యత్కబంధరుధిరాం ద్విభుజాం త్రినేత్రామ్ |
వామే వికీర్ణకచశీర్షకరే పరే తా-
-మీడే పరం పరమకర్త్రికయా సమేతామ్ || ౮ ||

కామేశ్వరాంగనిలయాం కలయా సుధాంశో-
-ర్విభ్రాజమానహృదయామపరే స్మరంతి |
సుప్తాహిరాజసదృశీం పరమేశ్వరస్థాం
త్వామద్రిరాజతనయే చ సమానమానాః || ౯ ||

లింగత్రయోపరిగతామపి వహ్నిచక్ర-
-పీఠానుగాం సరసిజాసనసన్నివిష్టామ్ |
సుప్తాం ప్రబోధ్య భవతీం మనుజా గురూక్త-
-హుంకారవాయువశిభిర్మనసా భజంతి || ౧౦ ||
శుభ్రాసి శాంతికకథాసు తథైవ పీతా
స్తంభే రిపోరథ చ శుభ్రతరాసి మాతః |
ఉచ్చాటనేఽప్యసితకర్మసుకర్మణి త్వం
సంసేవ్యసే స్ఫటికకాంతిరనంతచారే || ౧౧ ||

త్వాముత్పలైర్మధుయుతైర్మధునోపనీతై-
-ర్గవ్యైః పయోవిలులితైః శతమేవ కుండే |
సాజ్యైశ్చ తోషయతి యః పురుషస్త్రిసంధ్యం
షణ్మాసతో భవతి శక్రసమో హి భూమౌ || ౧౨ ||

జాగ్రత్స్వపన్నపి శివే తవ మంత్రరాజ-
-మేవం విచింతయతి యో మనసా విధిజ్ఞః |
సంసారసాగరసమృద్ధరణే వహిత్రం
చిత్రం న భూతజననేఽపి జగత్సు పుంసః || ౧౩ ||

ఇయం విద్యా వంద్యా హరిహరవిరించిప్రభృతిభిః
పురారాతేరంతః పురమిదమగమ్యం పశుజనైః |
సుధామందానందైః పశుపతిసమానవ్యసనిభిః
సుధాసేవ్యైః సద్భిర్గురుచరణసంసారచతురైః || ౧౪ ||

కుండే వా మండలే వా శుచిరథ మనునా భావయత్యేవ మంత్రీ
సంస్థాప్యోచ్చైర్జుహోతి ప్రసవసుఫలదైః పద్మపాలాశకానామ్ |
హైమం క్షీరైస్తిలైర్వాం సమధుకకుసుమైర్మాలతీబంధుజాతీ-
-శ్వేతైరబ్ధం సకానామపి వరసమిధా సంపదే సర్వసిద్ధ్యై || ౧౫ ||

అంధః సాజ్యం సమాంసం దధియుతమథవా యోఽన్వహం యామినీనాం
మధ్యే దేవ్యై దదాతి ప్రభవతి గృహగా శ్రీరముష్యావఖండా |
ఆజ్యం మాంసం సరక్తం తిలయుతమథవా తండులం పాయసం వా
హుత్వా మాంసం త్రిసంధ్యం స భవతి మనుజో భూతిభిర్భూతనాథః || ౧౬ ||

ఇదం దేవ్యాః స్తోత్రం పఠతి మనుజో యస్త్రిసమయం
శుచిర్భూత్వా విశ్వే భవతి ధనదో వాసవసమః |
వశా భూపాః కాంతా నిఖిలరిపుహంతుః సురగణా
భవంత్యుచ్చైర్వాచో యదిహ నను మాసైస్త్రిభిరపి || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీశంకరాచార్యవిరచితః ప్రచండచండికాస్తవరాజః సమాప్తః ||


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: