Sri Sarvamangala Stotram – ಶ್ರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇಽಭಯೇ ಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ಸನಾತನಿ |
ಜಯೇ ಮೇ ಮಂಗಳಂ ದೇಹಿ ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ || ೧ ||

ದೈತ್ಯನಾಶಾರ್ಥವಚನೋ ದಕಾರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ |
ಉಕಾರೋ ವಿಘ್ನನಾಶಾರ್ಥವಾಚಕೋ ವೇದಸಮ್ಮತಃ || ೨ ||

ರೇಫೋ ರೋಗಘ್ನವಚನೋ ಗಶ್ಚ ಪಾಪಘ್ನವಾಚಕಃ |
ಭಯಶತ್ರುಘ್ನವಚನಶ್ಚಾಽಽಕಾರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ೩ ||

ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಿಸ್ಮರಣಾದ್ಯಸ್ಯಾ ಏತೇ ನಶ್ಯಂತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಅತೋ ದುರ್ಗಾ ಹರೇಃ ಶಕ್ತಿರ್ಹರಿಣಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೪ ||

ವಿಪತ್ತಿವಾಚಕೋ ದುರ್ಗಶ್ಚಾಽಽಕಾರೋ ನಾಶವಾಚಕಃ |
ದುರ್ಗಂ ನಶ್ಯತಿ ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಚ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೫ ||

ದುರ್ಗೋ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರವಚನೋಽಪ್ಯಾಕಾರೋ ನಾಶವಾಚಕಃ |
ತಂ ನನಾಶ ಪುರಾ ತೇನ ಬುಧೈರ್ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೬ ||

ಶಶ್ಚ ಕಳ್ಯಾಣವಚನ ಇಕಾರೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಚಕಃ |
ಸಮೂಹವಾಚಕಶ್ಚೈವ ವಾಕಾರೋ ದಾತೃವಾಚಕಃ || ೭ ||

ಶ್ರೇಯಃ ಸಂಘೋತ್ಕೃಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಶಿವಾ ತೇನ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಶಿವರಾಶಿರ್ಮೂರ್ತಿಮತೀ ಶಿವಾ ತೇನ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೮ ||

ಶಿವೋ ಹಿ ಮೋಕ್ಷವಚನಶ್ಚಾಽಽಕಾರೋ ದಾತೃವಾಚಕಃ |
ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಾಣದಾತ್ರೀ ಯಾ ಸಾ ಶಿವಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೯ ||

ಅಭಯೋ ಭಯನಾಶೋಕ್ತಶ್ಚಾಽಽಕಾರೋ ದಾತೃವಾಚಕಃ |
ಪ್ರದದಾತ್ಯಭಯಂ ಸದ್ಯಃ ಸಾಽಭಯಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೦ ||

ರಾಜಶ್ರೀವಚನೋ ಮಾಶ್ಚ ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಣವಾಚಕಃ |
ತಾಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಮಾಯಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೧ ||

ಮಾಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥವಚನೋ ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಣವಾಚಕಃ |
ತಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಯಾ ಸದ್ಯಃ ಸಾ ಮಾಯಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೨ ||

ನಾರಾಯಣಾರ್ಧಾಂಗಭೂತಾ ತೇನ ತುಲ್ಯಾ ಚ ತೇಜಸಾ |
ಸದಾ ತಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಥಾ ತೇನ ನಾರಾಯಣೀ ಸ್ಮೃತಾ || ೧೩ ||

ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಚ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ವಾಚಕಶ್ಚ ಸನಾತನಃ |
ಸದಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಯಾ ಕೀರ್ತಿತಾ ಸಾ ಸನಾತನೀ || ೧೪ ||

ಜಯಃ ಕಲ್ಯಾಣವಚನೋ ಹ್ಯಾಕಾರೋ ದಾತೃವಾಚಕಃ |
ಜಯಂ ದದಾತಿ ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಜಯಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೫ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಶಬ್ದಶ್ಚ ಸಂಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯವಾಚಕಃ |
ಆಕಾರೋ ದಾತೃವಚನಸ್ತದ್ದಾತ್ರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೧೬ ||

ನಾಮಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸಾರಂ ನಾಮಾರ್ಥಸಹಸಂಯುತಮ್ |
ನಾರಾಯಣೇನ ಯದ್ದತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಾಭಿಪಂಕಜೇ || ೧೭ ||

ತಸ್ಮೈ ದತ್ತ್ವಾ ನಿದ್ರಿತಶ್ಚ ಬಭೂವ ಜಗತಾಂ ಪತಿಃ |
ಮಧುಕೈಟಭೌ ದುರ್ದಾಂತೌ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಹಂತುಮುದ್ಯತೌ || ೧೮ ||

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ತುತಿಂ ನತ್ವಾ ಚಕಾರ ಹ |
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದುರ್ಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಕವಚಂ ದದೌ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಖಂಡೇ ಸಪ್ತವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed