Sri Shyamala Kavacham – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕವಚಂ


ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಸಾಧುಸಾಧು ಮಹಾದೇವ ಕಥಯಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ |
ಯೇನ ಸಂಪದ್ವಿಧಾನೇನ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಜಯಪ್ರದಮ್ || ೧ ||

ವಿನಾ ಜಪಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ಮಂತ್ರಂ ವಿನಾ ನುತಿಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸಾಧಕೋ ಧರಣೀಪತಿಃ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಾತಂಗೀಕವಚಂ ಪರಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮೌನೇನ ಜಪಮಾಚರೇತ್ || ೩ ||

ಮಾತಂಗೀಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ |
ಕವಿತ್ವಂ ಚ ಮಹತ್ವಂ ಚ ಗಜಾವಾಜಿಸುತಾದಯಃ || ೪ ||

ಶುಭದಂ ಸುಖದಂ ನಿತ್ಯಮಣಿಮಾದಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾನಾಂ ತೇಷಾಮಾದ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೫ ||

ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧಂ ಶ್ಲೋಕಮೇಕಂ ವಾ ಯಸ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸದೈವಾಸ್ತೇ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನ ಸಂಶಯಃ || ೬ ||

ಸಾಧಕಃ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಯೋನಿಮುದ್ರಾಂ ಕರೇ ಬಧ್ವಾ ಶಕ್ತಿಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ || ೭ ||

ಕವಚಂ ತು ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಸ್ಯುಃ ಸರ್ವಸಂಪದಃ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂಪತ್ತಿರಂತೇ ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತೀ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಂ ಸದಾ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ಯಾಮಲಾ ಮಂತ್ರನಾಯಿಕಾ |
ಲಲಾಟಂ ರಕ್ಷತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಕದಂಬೇಶೀ ಸದಾ ಮಮ || ೯ ||

ಭ್ರುವೌ ಪಾಯಚ್ಚ ಸುಮುಖೀ ಅವ್ಯಾನ್ನೇತ್ರೇ ಚ ವೈಣಿಕೀ |
ವೀಣಾವತೀ ನಾಸಿಕಾಂ ಚ ಮುಖಂ ರಕ್ಷತು ಮಂತ್ರಿಣೀ || ೧೦ ||

ಸಂಗೀತಯೋಗಿನೀ ದಂತಾನ್ ಅವ್ಯಾದೋಷ್ಠೌ ಶುಕಪ್ರಿಯಾ |
ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ಮೇ ಶ್ಯಾಮಾ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೧೧ ||

ಕರ್ಣೌ ದೇವೀ ಸ್ತನೌ ಕಾಳೀ ಪಾತು ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮುಖಮ್ |
ನೀಪಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ರಕ್ಷೇದುದರಂ ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೧೨ ||

ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಪ್ರಿಯವ್ಯಾಪೀ ನಾಭಿಂ ರಕ್ಷತು ಮುದ್ರಿಣೀ |
ಸ್ಕಂಧೌ ರಕ್ಷತು ಶರ್ವಾಣೀ ಭುಜೌ ಮೇ ಪಾತು ಮೋಹಿನೀ || ೧೩ ||

ಕಟಿಂ ಪಾತು ಪ್ರಧಾನೇಶೀ ಪಾತು ಪಾದೌ ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೀ |
ಆಪಾದಮಸ್ತಕಂ ಶ್ಯಾಮಾ ಪೂರ್ವೇ ರಕ್ಷತು ಪುಷ್ಟಿದಾ || ೧೪ ||

ಉತ್ತರೇ ತ್ರಿಪುರಾ ರಕ್ಷೇದ್ವಿದ್ಯಾ ರಕ್ಷತು ಪಶ್ಚಿಮೇ |
ವಿಜಯಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಮೇಧಾ ರಕ್ಷತು ಚಾನಲೇ || ೧೫ ||

ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ರಕ್ಷತು ನೈರೃತ್ಯಾಂ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾ |
ಈಶಾನ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತಾದ್ದೇವೀ ಮಾತಂಗೀ ಶುಭಕಾರಿಣೀ || ೧೬ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಸದಾ ದೇವೀ ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೀ |
ಪಾತಳೇ ಪಾತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಾ ವಾಸುಕೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೭ ||

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಮಾತೃಕಾರೂಪಧಾರಿಣೀ |
ಆಪಾದಮಸ್ತಕಂ ಪಾಯಾದಷ್ಟಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೮ ||

ಅವರ್ಗಸಂಭವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಖಂ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವದಾ |
ಕವರ್ಗಸ್ಥಾ ತು ಮಾಹೇಶೀ ಪಾತು ದಕ್ಷಭುಜಂ ತಥಾ || ೧೯ ||

ಚವರ್ಗಸ್ಥಾ ತು ಕೌಮಾರೀ ಪಾಯಾನ್ಮೇ ವಾಮಕಂ ಭುಜಮ್ |
ದಕ್ಷಪಾದಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಟವರ್ಗಂ ಪಾತು ವೈಷ್ಣವೀ || ೨೦ ||

ತವರ್ಗಜನ್ಮಾ ವಾರಾಹೀ ಪಾಯಾನ್ಮೇ ವಾಮಪಾದಕಮ್ |
ತಥಾ ಪವರ್ಗಜೇಂದ್ರಾಣೀ ಪಾರ್ಶ್ವಾದೀನ್ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೨೧ ||

ಯವರ್ಗಸ್ಥಾ ತು ಚಾಮುಂಡಾ ಹೃದ್ದೋರ್ಮೂಲೇ ಚ ಮೇ ತಥಾ |
ಹೃದಾದಿಪಾಣಿಪಾದಾಂತಜಠರಾನನಸಂಜ್ಞಿಕಮ್ || ೨೨ ||

ಚಂಡಿಕಾ ಚ ಶವರ್ಗಸ್ಥಾ ರಕ್ಷತಾಂ ಮಮ ಸರ್ವದಾ |
ವಿಶುದ್ಧಂ ಕಂಠಮೂಲಂ ತು ರಕ್ಷತಾತ್ಷೋಡಶಸ್ವರಾಃ || ೨೩ ||

ಕಕಾರಾದಿ ಠಕಾರಾಂತ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಂ ಹೃದಂಬುಜಮ್ |
ಮಣಿಪೂರಂ ಡಾಧಿಫಾಂತ ದಶವರ್ಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೨೪ ||

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ತು ಷಟ್ಪತ್ರಂ ಬಾದಿಲಾಂತಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವಾದಿಸಾಂತಸ್ವರೂಪಾಽವ್ಯಾನ್ಮೂಲಾಧಾರಂ ಚತುರ್ದಳಮ್ || ೨೫ ||

ಹಂಕ್ಷಾರ್ಣಮಾಜ್ಞಾ ದ್ವಿದಳಂ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯಂ ಸದಾವತು |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಮಾತೃಕಾಬೀಜರೂಪಿಣಿ || ೨೬ ||

ಮಾತಂಗೀ ಮಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷೇದಾಪಾದತಲಮಸ್ತಕಮ್ |
ಇಮಂ ಮಂತ್ರಂ ಸಮುದ್ಧಾರ್ಯ ಧಾರಯೇದ್ವಾಮಕೇ ಭುಜೇ || ೨೭ ||

ಕಂಠೇ ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ವೈ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಣಮಂತಿ ಸುದೂರತಃ || ೨೮ ||

ತಸ್ಯ ತೇಜಃ ಪ್ರಭಾವೇನ ಸಮ್ಯಗ್ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ |
ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಲಭೇತ್ಸತ್ಯಂ ಭೂಪತಿರ್ವಶಗೋ ಭವೇತ್ || ೨೯ ||

ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಯಃ |
ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕವಚಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಯೋ ಜಪೇನ್ನರಃ || ೩೦ ||

ತಸ್ಯಾವಶ್ಯಂ ತು ಸಾ ದೇವೀ ಯೋಗಿನೀ ಭಕ್ಷಯೇತ್ತನುಮ್ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸದಾ ದುಃಖಂ ಅತೋ ದುಃಖೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೩೧ ||

ಜನ್ಮಕೋಟಿ ಸದಾ ಮೂಕೋ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಗುರುಪಾದೌ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಯಥಾಮಂತ್ರಂ ಭವೇತ್ಸುಧೀಃ || ೩೨ ||

ತಥಾ ತು ಕವಚಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಸಫಲಂ ಗುರುಸೇವಯಾ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ನೃಪೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೩೩ ||

ಬೋಧಯೇತ್ಪರಶಿಷ್ಯಾಯ ದುರ್ಜನಾಯ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ನಿಂದಕಾಯ ಕುಶೀಲಾಯ ಶಕ್ತಿಹಿಂಸಾಪರಾಯ ಚ || ೩೪ ||

ಯೋ ದದಾತಿ ನ ಸಿಧ್ಯೇತ ಮಾತಂಗೀಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ನ ದೇಯಂ ಸರ್ವದಾ ಭದ್ರೇ ಪ್ರಾಣೈಃ ಕಂಠಗತೈರಪಿ || ೩೫ ||

ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಮಹತ್ |
ದದ್ಯಾದ್ಗುರುಃ ಸುಶಿಷ್ಯಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ |
ಶಿವೇ ನಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ನಷ್ಟೇ ನ ಕಶ್ಚನ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿತಂತ್ರಮಹಾರ್ಣವೇ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕವಚಮ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: