Sri Shyamala Kavacham – ஶ்ரீ ஶ்யாமளா கவசம்


ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச ।
ஸாது⁴ஸாது⁴ மஹாதே³வ கத²யஸ்வ மஹேஶ்வர ।
யேந ஸம்பத்³விதா⁴நேந ஸாத⁴காநாம் ஜயப்ரத³ம் ॥ 1 ॥

விநா ஜபம் விநா ஹோமம் விநா மந்த்ரம் விநா நுதிம் ।
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஸாத⁴கோ த⁴ரணீபதி꞉ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீ பை⁴ரவ உவாச ।
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி மாதங்கீ³கவசம் பரம் ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந மௌநேந ஜபமாசரேத் ॥ 3 ॥

மாதங்கீ³கவசம் தி³வ்யம் ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ।
கவித்வம் ச மஹத்வம் ச க³ஜாவாஜிஸுதாத³ய꞉ ॥ 4 ॥

ஶுப⁴த³ம் ஸுக²த³ம் நித்யமணிமாதி³ப்ரதா³யகம் ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாநாம் தேஷாமாத்³யா மஹேஶ்வரீ ॥ 5 ॥

ஶ்லோகார்த⁴ம் ஶ்லோகமேகம் வா யஸ்து ஸம்யக்படே²ந்நர꞉ ।
தஸ்ய ஹஸ்தே ஸதை³வாஸ்தே ராஜ்யலக்ஷ்மீர்ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 6 ॥

ஸாத⁴க꞉ ஶ்யாமளாம் த்⁴யாயன் கமலாஸநஸம்ஸ்தி²த꞉ ।
யோநிமுத்³ராம் கரே ப³த்⁴வா ஶக்தித்⁴யாநபராயண꞉ ॥ 7 ॥

கவசம் து படே²த்³யஸ்து தஸ்ய ஸ்யு꞉ ஸர்வஸம்பத³꞉ ।
புத்ரபௌத்ராதி³ஸம்பத்திரந்தே முக்திஶ்ச ஶாஶ்வதீ ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரம் ஸதா³ பாயாச்ச்²யாமளா மந்த்ரநாயிகா ।
லலாடம் ரக்ஷதாம் நித்யம் கத³ம்பே³ஶீ ஸதா³ மம ॥ 9 ॥

ப்⁴ருவௌ பாயச்ச ஸுமுகீ² அவ்யாந்நேத்ரே ச வைணிகீ ।
வீணாவதீ நாஸிகாம் ச முக²ம் ரக்ஷது மந்த்ரிணீ ॥ 10 ॥

ஸங்கீ³தயோகி³நீ த³ந்தான் அவ்யாதோ³ஷ்டௌ² ஶுகப்ரியா ।
சுபு³கம் பாது மே ஶ்யாமா ஜிஹ்வாம் பாயாந்மஹேஶ்வரீ ॥ 11 ॥

கர்ணௌ தே³வீ ஸ்தநௌ காளீ பாது காத்யாயநீ முக²ம் ।
நீபப்ரியா ஸதா³ ரக்ஷேது³த³ரம் மம ஸர்வதா³ ॥ 12 ॥

ப்ரியங்கரீ ப்ரியவ்யாபீ நாபி⁴ம் ரக்ஷது முத்³ரிணீ ।
ஸ்கந்தௌ⁴ ரக்ஷது ஶர்வாணீ பு⁴ஜௌ மே பாது மோஹிநீ ॥ 13 ॥

கடிம் பாது ப்ரதா⁴நேஶீ பாது பாதௌ³ ச புஷ்பிணீ ।
ஆபாத³மஸ்தகம் ஶ்யாமா பூர்வே ரக்ஷது புஷ்டிதா³ ॥ 14 ॥

உத்தரே த்ரிபுரா ரக்ஷேத்³வித்³யா ரக்ஷது பஶ்சிமே ।
விஜயா த³க்ஷிணே பாது மேதா⁴ ரக்ஷது சாநலே ॥ 15 ॥

ப்ராஜ்ஞா ரக்ஷது நைர்ருத்யாம் வாயவ்யாம் ஶுப⁴லக்ஷணா ।
ஈஶாந்யாம் ரக்ஷதாத்³தே³வீ மாதங்கீ³ ஶுப⁴காரிணீ ॥ 16 ॥

ஊர்த்⁴வம் பாது ஸதா³ தே³வீ தே³வாநாம் ஹிதகாரிணீ ।
பாதலே பாது மாம் நித்யா வாஸுகீ விஶ்வரூபிணீ ॥ 17 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருகாரூபதா⁴ரிணீ ।
ஆபாத³மஸ்தகம் பாயாத³ஷ்டமாத்ருஸ்வரூபிணீ ॥ 18 ॥

அவர்க³ஸம்ப⁴வா ப்³ராஹ்மீ முக²ம் ரக்ஷது ஸர்வதா³ ।
கவர்க³ஸ்தா² து மாஹேஶீ பாது த³க்ஷபு⁴ஜம் ததா² ॥ 19 ॥

சவர்க³ஸ்தா² து கௌமாரீ பாயாந்மே வாமகம் பு⁴ஜம் ।
த³க்ஷபாத³ம் ஸமாஶ்ரித்ய டவர்க³ம் பாது வைஷ்ணவீ ॥ 20 ॥

தவர்க³ஜந்மா வாராஹீ பாயாந்மே வாமபாத³கம் ।
ததா² பவர்க³ஜேந்த்³ராணீ பார்ஶ்வாதீ³ன் பாது ஸர்வதா³ ॥ 21 ॥

யவர்க³ஸ்தா² து சாமுண்டா³ ஹ்ருத்³தோ³ர்மூலே ச மே ததா² ।
ஹ்ருதா³தி³பாணிபாதா³ந்தஜட²ராநநஸஞ்ஜ்ஞிகம் ॥ 22 ॥

சண்டி³கா ச ஶவர்க³ஸ்தா² ரக்ஷதாம் மம ஸர்வதா³ ।
விஶுத்³த⁴ம் கண்ட²மூலம் து ரக்ஷதாத்ஷோட³ஶஸ்வரா꞉ ॥ 23 ॥

ககாராதி³ ட²காராந்த த்³வாத³ஶார்ணம் ஹ்ருத³ம்பு³ஜம் ।
மணிபூரம் டா³தி⁴பா²ந்த த³ஶவர்ணஸ்வரூபிணீ ॥ 24 ॥

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நம் து ஷட்பத்ரம் பா³தி³ளாந்தஸ்வரூபிணீ ।
வாதி³ஸாந்தஸ்வரூபா(அ)வ்யாந்மூலாதா⁴ரம் சதுர்த³ளம் ॥ 25 ॥

ஹங்க்ஷார்ணமாஜ்ஞா த்³வித³ளம் ப்⁴ருவோர்மத்⁴யம் ஸதா³வது ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருகாபீ³ஜரூபிணி ॥ 26 ॥

மாதங்கீ³ மாம் ஸதா³ ரக்ஷேதா³பாத³தலமஸ்தகம் ।
இமம் மந்த்ரம் ஸமுத்³தா⁴ர்ய தா⁴ரயேத்³வாமகே பு⁴ஜே ॥ 27 ॥

கண்டே² வா தா⁴ரயேத்³யஸ்து ஸ வை தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரணமந்தி ஸுதூ³ரத꞉ ॥ 28 ॥

தஸ்ய தேஜ꞉ ப்ரபா⁴வேந ஸம்யக்³க³ந்தும் ந ஶக்யதே ।
இந்த்³ராதீ³நாம் லபே⁴த்ஸத்யம் பூ⁴பதிர்வஶகோ³ ப⁴வேத் ॥ 29 ॥

வாக்ஸித்³தி⁴ர்ஜாயதே தஸ்ய அணிமாத்³யஷ்டஸித்³த⁴ய꞉ ।
அஜ்ஞாத்வா கவசம் தே³வ்யா꞉ ஶ்யாமளாம் யோ ஜபேந்நர꞉ ॥ 30 ॥

தஸ்யாவஶ்யம் து ஸா தே³வீ யோகி³நீ ப⁴க்ஷயேத்தநும் ।
இஹ லோகே ஸதா³ து³꞉க²ம் அதோ து³꞉கீ² ப⁴விஷ்யதி ॥ 31 ॥

ஜந்மகோடி ஸதா³ மூகோ மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்ந வித்³யதே ।
கு³ருபாதௌ³ நமஸ்க்ருத்ய யதா²மந்த்ரம் ப⁴வேத்ஸுதீ⁴꞉ ॥ 32 ॥

ததா² து கவசம் தே³வ்யா꞉ ஸப²லம் கு³ருஸேவயா ।
இஹ லோகே ந்ருபோ பூ⁴த்வா படே²ந்முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 33 ॥

போ³த⁴யேத்பரஶிஷ்யாய து³ர்ஜநாய ஸுரேஶ்வரி ।
நிந்த³காய குஶீலாய ஶக்திஹிம்ஸாபராய ச ॥ 34 ॥

யோ த³தா³தி ந ஸித்⁴யேத மாதங்கீ³கவசம் ஶுப⁴ம் ।
ந தே³யம் ஸர்வதா³ ப⁴த்³ரே ப்ராணை꞉ கண்ட²க³தைரபி ॥ 35 ॥

கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் கோ³ப்யம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமம் மஹத் ।
த³த்³யாத்³கு³ரு꞉ ஸுஶிஷ்யாய கு³ருப⁴க்திபராய ச ।
ஶிவே நஷ்டே கு³ருஸ்த்ராதா கு³ரௌ நஷ்டே ந கஶ்சந ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீஶக்திதந்த்ரமஹார்ணவே ஶ்ரீ ஶ்யாமளா கவசம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed