Sri Shyamala Kavacham – శ్రీ శ్యామలా కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ దేవ్యువాచ |
సాధుసాధు మహాదేవ కథయస్వ మహేశ్వర |
యేన సంపద్విధానేన సాధకానాం జయప్రదమ్ || ౧ ||

వినా జపం వినా హోమం వినా మంత్రం వినా నుతిమ్ |
యస్య స్మరణమాత్రేణ సాధకో ధరణీపతిః || ౨ ||

శ్రీ భైరవ ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి మాతంగీకవచం పరమ్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన మౌనేన జపమాచరేత్ || ౩ ||

మాతంగీకవచం దివ్యం సర్వరక్షాకరం నృణామ్ |
కవిత్వం చ మహత్వం చ గజావాజిసుతాదయః || ౪ ||

శుభదం సుఖదం నిత్యమణిమాదిప్రదాయకమ్ |
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానాం తేషామాద్యా మహేశ్వరీ || ౫ ||

శ్లోకార్ధం శ్లోకమేకం వా యస్తు సమ్యక్పఠేన్నరః |
తస్య హస్తే సదైవాస్తే రాజ్యలక్ష్మీర్న సంశయః || ౬ ||

సాధకః శ్యామలాం ధ్యాయన్ కమలాసనసంస్థితః |
యోనిముద్రాం కరే బధ్వా శక్తిధ్యానపరాయణః || ౭ ||

కవచం తు పఠేద్యస్తు తస్య స్యుః సర్వసంపదః |
పుత్రపౌత్రాదిసంపత్తిరంతే ముక్తిశ్చ శాశ్వతీ || ౮ ||

బ్రహ్మరంధ్రం సదా పాయాచ్ఛ్యామలా మంత్రనాయికా |
లలాటం రక్షతాం నిత్యం కదంబేశీ సదా మమ || ౯ ||

భ్రువౌ పాయచ్చ సుముఖీ అవ్యాన్నేత్రే చ వైణికీ |
వీణావతీ నాసికాం చ ముఖం రక్షతు మంత్రిణీ || ౧౦ ||

సంగీతయోగినీ దంతాన్ అవ్యాదోష్ఠౌ శుకప్రియా |
చుబుకం పాతు మే శ్యామా జిహ్వాం పాయాన్మహేశ్వరీ || ౧౧ ||

కర్ణౌ దేవీ స్తనౌ కాళీ పాతు కాత్యాయనీ ముఖమ్ |
నీపప్రియా సదా రక్షేదుదరం మమ సర్వదా || ౧౨ ||

ప్రియంకరీ ప్రియవ్యాపీ నాభిం రక్షతు ముద్రిణీ |
స్కంధౌ రక్షతు శర్వాణీ భుజౌ మే పాతు మోహినీ || ౧౩ ||

కటిం పాతు ప్రధానేశీ పాతు పాదౌ చ పుష్పిణీ |
ఆపాదమస్తకం శ్యామా పూర్వే రక్షతు పుష్టిదా || ౧౪ ||

ఉత్తరే త్రిపురా రక్షేద్విద్యా రక్షతు పశ్చిమే |
విజయా దక్షిణే పాతు మేధా రక్షతు చానలే || ౧౫ ||

ప్రాజ్ఞా రక్షతు నైరృత్యాం వాయవ్యాం శుభలక్షణా |
ఈశాన్యాం రక్షతాద్దేవీ మాతంగీ శుభకారిణీ || ౧౬ ||

ఊర్ధ్వం పాతు సదా దేవీ దేవానాం హితకారిణీ |
పాతళే పాతు మాం నిత్యా వాసుకీ విశ్వరూపిణీ || ౧౭ ||

అకారాదిక్షకారాంతమాతృకారూపధారిణీ |
ఆపాదమస్తకం పాయాదష్టమాతృస్వరూపిణీ || ౧౮ ||

అవర్గసంభవా బ్రాహ్మీ ముఖం రక్షతు సర్వదా |
కవర్గస్థా తు మాహేశీ పాతు దక్షభుజం తథా || ౧౯ ||

చవర్గస్థా తు కౌమారీ పాయాన్మే వామకం భుజమ్ |
దక్షపాదం సమాశ్రిత్య టవర్గం పాతు వైష్ణవీ || ౨౦ ||

తవర్గజన్మా వారాహీ పాయాన్మే వామపాదకమ్ |
తథా పవర్గజేంద్రాణీ పార్శ్వాదీన్ పాతు సర్వదా || ౨౧ ||

యవర్గస్థా తు చాముండా హృద్దోర్మూలే చ మే తథా |
హృదాదిపాణిపాదాంతజఠరాననసంజ్ఞికమ్ || ౨౨ ||

చండికా చ శవర్గస్థా రక్షతాం మమ సర్వదా |
విశుద్ధం కంఠమూలం తు రక్షతాత్షోడశస్వరాః || ౨౩ ||

కకారాది ఠకారాంత ద్వాదశార్ణం హృదంబుజమ్ |
మణిపూరం డాధిఫాంత దశవర్ణస్వరూపిణీ || ౨౪ ||

స్వాధిష్ఠానం తు షట్పత్రం బాదిలాంతస్వరూపిణీ |
వాదిసాంతస్వరూపాఽవ్యాన్మూలాధారం చతుర్దళమ్ || ౨౫ ||

హంక్షార్ణమాజ్ఞా ద్విదళం భ్రువోర్మధ్యం సదావతు |
అకారాదిక్షకారాంతమాతృకాబీజరూపిణి || ౨౬ ||

మాతంగీ మాం సదా రక్షేదాపాదతలమస్తకమ్ |
ఇమం మంత్రం సముద్ధార్య ధారయేద్వామకే భుజే || ౨౭ ||

కంఠే వా ధారయేద్యస్తు స వై దేవో మహేశ్వరః |
తం దృష్ట్వా దేవతాః సర్వాః ప్రణమంతి సుదూరతః || ౨౮ ||

తస్య తేజః ప్రభావేన సమ్యగ్గంతుం న శక్యతే |
ఇంద్రాదీనాం లభేత్సత్యం భూపతిర్వశగో భవేత్ || ౨౯ ||

వాక్సిద్ధిర్జాయతే తస్య అణిమాద్యష్టసిద్ధయః |
అజ్ఞాత్వా కవచం దేవ్యాః శ్యామలాం యో జపేన్నరః || ౩౦ ||

తస్యావశ్యం తు సా దేవీ యోగినీ భక్షయేత్తనుమ్ |
ఇహ లోకే సదా దుఃఖం అతో దుఃఖీ భవిష్యతి || ౩౧ ||

జన్మకోటి సదా మూకో మంత్రసిద్ధిర్న విద్యతే |
గురుపాదౌ నమస్కృత్య యథామంత్రం భవేత్సుధీః || ౩౨ ||

తథా తు కవచం దేవ్యాః సఫలం గురుసేవయా |
ఇహ లోకే నృపో భూత్వా పఠేన్ముక్తో భవిష్యతి || ౩౩ ||

బోధయేత్పరశిష్యాయ దుర్జనాయ సురేశ్వరి |
నిందకాయ కుశీలాయ శక్తిహింసాపరాయ చ || ౩౪ ||

యో దదాతి న సిధ్యేత మాతంగీకవచం శుభమ్ |
న దేయం సర్వదా భద్రే ప్రాణైః కంఠగతైరపి || ౩౫ ||

గోప్యాద్గోప్యతరం గోప్యం గుహ్యాద్గుహ్యతమం మహత్ |
దద్యాద్గురుః సుశిష్యాయ గురుభక్తిపరాయ చ |
శివే నష్టే గురుస్త్రాతా గురౌ నష్టే న కశ్చన || ౩౬ ||

ఇతి శ్రీశక్తితంత్రమహార్ణవే శ్రీ శ్యామలా కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See details – Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed