Sri Goda Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪೀವೇಷಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಲಸೀಕಾನನೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಶ್ರೀಧನ್ವಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟ್ಟನಾಥಪ್ರಿಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹಿತಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಗನಾಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಯತಿರಾಜಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಂಚಿತದೃಗಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಲ್ಗುನ್ಯಾವಿರ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ಮಾಸಕೃತವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗ ಮಾಲತೀ ವಿಲಸತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಕಾರತ್ರಯಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಪದಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರರಾಜಸ್ಥಿತ ಮನೋರಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುರತ್ನಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗುಣಕೀರ್ತನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ವೇದಸೌಧವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತದ್ವಯಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಸುಗಂಧಾವಯವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುರಂಗಮಂಗಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾಬ್ಜಾಂಕ ಮೃದುಪಾದ ತಲಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಕಾರನಖರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರವಾಳಮೃದುಲಾಂಗುಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮೋಪಮೇಯ ಪಾದೋರ್ಧ್ವಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾರ್ಥಭಾವತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಆನಂದಬುದ್ಬುದಾಕಾರಸುಗುಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಣುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜಃಶ್ರಿಯೋಜ್ಜ್ವಲಧೃತಪಾದಾಂಗುಳಿ ಸುಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೀನಕೇತನತೂಣೀರ ಚಾರುಜಂಘಾ ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಕುದ್ವಜ್ಜಾನುಯುಗ್ಮಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣರಂಭಾಭಸಕ್ಥಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಜಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀನಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಆನಂದಸಾಗರಾವರ್ತ ಗಂಭೀರಾಂಭೋಜ ನಾಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ವದ್ವಲಿತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಜಗತ್ಪೂರ್ಣಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಲ್ಲೀರೋಮರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕುಂಭಾಯಿತಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಮಾಲಾನಿಭಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಖಂಡನಖಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರವಾಶಾಂಗುಳೀನ್ಯಸ್ತ ಮಹಾರತ್ನಾಂಗುಳೀಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಾರುಣಪ್ರವಾಲಾಭ ಪಾಣಿದೇಶಸಮಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಚುಬುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದದಂತಯುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯರಸನಿಷ್ಯಂದ ನೇತ್ರದ್ವಯಸುಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಚಾಂಪೇಯನಿಭನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ಪಣಾಕಾರವಿಪುಲಕಪೋಲ ದ್ವಿತಯಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶೋದ್ಯನ್ಮಣಿ ತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಸಂಕಾಶ ನಾನಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗಂಧವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಲಲಾಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಕುಟಿಲಾಲಕಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯಸೀಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಸತ್ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನೋದ್ಯನ್ಮಣಿ ಸೀಮಂತಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಸದ್ರತ್ನ ದಿವ್ಯಚೂಡಾವತಂಸಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾರ್ಧಚಂದ್ರವಿಲಸತ್ ಭೂಷಣಂಚಿತ ವೇಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ಯರ್ಕಾನಲ ತೇಜೋಧಿಮಣಿ ಕಂಚುಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ರತ್ನಾಂಚಿತವಿದ್ಯೋತ ವಿದ್ಯುತ್ಕುಂಜಾಭ ಶಾಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣ ಹೇಮಾಂಗದಸುಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಗರು ಕಸ್ತೂರೀ ದಿವ್ಯಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವೋಚಿತೌಜ್ಜ್ವಲ್ಯ ವಿವಿಧವಿಚಿತ್ರಮಣಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶ ಸರ್ವಾತಿಶಯ ಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಪಾರಿಜಾತಾದಿ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಸ್ರಗಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯದೇಶಸುಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೧೧

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed