Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಕುಂಚಿತಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಮರುಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಕರಾಳವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಳದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಆಭಿಚಾರಿಕಹೋಮಾಗ್ನಿಸಮುತ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಮುಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇತವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇತಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇತಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಶಾಕಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಾವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಗರ್ಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಪರಕೃತ್ಯಾವಿಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋನಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಯೋನಿಚಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ಘಾತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಮೂರ್ಧಸ್ಫೋಟನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧೂಮಾಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಕಾರ್ಯಹಾನಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಕರ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾತ್ರೂಣಾಂ ಉದ್ಯೋಗವಿಘ್ನಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮಸರ್ವೋದ್ಯೋಗವಶ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಪಶುಪುತ್ರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಸುರನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀವ್ರಸಾಧಕಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ನವಗ್ರಹಶಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಸನ್ನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಕಳ್ಯಾಣಗುಣಾಭಿರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಶ್ಶತ್ರುವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲದುರಿತವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಜನಕಾಳರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಕಾಳೀರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಪ್ರಯೋಗನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಪವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಕ್ರಿಯಾನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಸಟಾಚ್ಛಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಾದಿದಿಕ್ಪಾಲಕಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಪರಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರಚೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಮಾಲಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಶತ್ರುಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಶಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಶಕ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತಕನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಶಿರಶ್ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಥರ್ವಣವೇದಭಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭೇತಾಳಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಭದ್ರಕಾಳೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed