Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸ್ವಾನಂದಭವನಾಂತಸ್ಥಹರ್ಮ್ಯಸ್ಥಾ ಗಣಪಪ್ರಿಯಾ |
ಸಂಯೋಗಸ್ವಾನಂದಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿಃ ಸಂಯೋಗರೂಪಿಣೀ || ೧ ||

ಅತಿಸೌಂದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಗಣೇಶ್ವರೀ |
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಕಟಕಾದಿವಿಭೂಷಿತಾ || ೨ ||

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋದ್ಭಾಸಿನಿಟಿಲಾ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ |
ಶರಚ್ಚಾಂಪೇಯಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿಕಾ ಮೃದುಭಾಷಿಣೀ || ೩ ||

ಲಸತ್ಕಾಂಚನತಾಟಂಕಯುಗಳಾ ಯೋಗಿವಂದಿತಾ |
ಮಣಿದರ್ಪಣಸಂಕಾಶಕಪೋಲಾ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾ || ೪ ||

ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಸ್ಮೇರವದನಾ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ |
ಸುಪಕ್ವದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾ ರತ್ನದಾಯಿನೀ || ೫ ||

ಕಂಬುವೃತ್ತಸಮಚ್ಛಾಯಕಂಧರಾ ಕರುಣಾಯುತಾ |
ಮುಕ್ತಾಭಾ ದಿವ್ಯವಸನಾ ರತ್ನಕಲ್ಹಾರಮಾಲಿಕಾ || ೬ ||

ಗಣೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಳ್ಯಾ ಮಂಗಳಾ ಮಂಗಳಪ್ರದಾ |
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಿನೀ || ೭ ||

ಸುವರ್ಣಕುಂಭಯುಗ್ಮಾಭಸುಕುಚಾ ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾ |
ಬೃಹನ್ನಿತಂಬಾ ವಿಲಸಜ್ಜಘನಾ ಜಗದೀಶ್ವರೀ || ೮ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಜಾತಶೃಂಗಾರಮಧ್ಯಮಾ ಮಧುರಸ್ವನಾ |
ದಿವ್ಯಭೂಷಣಸಂದೋಹರಂಜಿತಾ ಋಣಮೋಚಿನೀ || ೯ ||

ಪಾರಿಜಾತಗುಣಾಧಿಕ್ಯಪದಾಬ್ಜಾ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸುಪದ್ಮರಾಗಸಂಕಾಶಚರಣಾ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಾ || ೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಮಹಾಸಿದ್ಧಿಪೀಠಸ್ಥಾ ಪಂಕಜಾಸನಾ |
ಹೇರಂಬನೇತ್ರಕುಮುದಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಭೂಷಣಾ || ೧೧ ||

ಸಚಾಮರಶಿವಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣವೀಜಿತಾ |
ಭಕ್ತರಕ್ಷಣದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕಟಾಕ್ಷಾ ಕಮಲಾಸನಾ || ೧೨ ||

ಗಣೇಶಾಲಿಂಗನೋದ್ಭೂತಪುಲಕಾಂಗೀ ಪರಾತ್ಪರಾ |
ಲೀಲಾಕಲ್ಪಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಕೋಟಿಸಮನ್ವಿತಾ || ೧೩ ||

ವಾಣೀಕೋಟಿಸಮಾಯುಕ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮನಿಷೇವಿತಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋಟಿಸಮಾಯುಕ್ತವಿಷ್ಣುಕೋಟಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ || ೧೪ ||

ಗೌರೀಕೋಟಿಸಮಾಯುಕ್ತಶಂಭುಕೋಟಿಸುಸೇವಿತಾ |
ಪ್ರಭಾಕೋಟಿಸಮಾಯುಕ್ತಕೋಟಿಭಾಸ್ಕರವಂದಿತಾ || ೧೫ ||

ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾ |
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಸಿದ್ಧಿನಿಷೇವಿತಪದಾಂಬುಜಾ || ೧೬ ||

ಮೂಲಾಧಾರಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಮೂಲಬಂಧವಿಮೋಚನೀ |
ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ ಯೋಗಕುಂಡಲಿಭೇದಿನೀ || ೧೭ ||

ಮೂಲಾಧಾರಾ ಮೂಲಭೂತಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಿಣೀ |
ಮೂಲಾಧಾರಗಣೇಶಾನವಾಮಭಾಗನಿವಾಸಿನೀ || ೧೮ ||

ಮೂಲವಿದ್ಯಾ ಮೂಲರೂಪಾ ಮೂಲಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ |
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೈಕನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಧಿವಿಭೇದಿನೀ || ೧೯ ||

ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಧಿವಿಭೇದಿನೀ |
ಅನಾಹತೈಕನಿಲಯಾ ರುದ್ರಗ್ರಂಧಿವಿಭೇದಿನೀ || ೨೦ ||

ವಿಶುದ್ಧಿಸ್ಥಾನನಿಲಯಾ ಜೀವಭಾವಪ್ರಣಾಶಿನೀ |
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥಾ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೈಕನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಷಟ್ಕೋಣಾಷ್ಟದಳಯುತಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಯಂತ್ರಮಧ್ಯಗಾ || ೨೨ ||

ಅಂತರ್ಮುಖಜನಾನಂತಫಲದಾ ಶೋಕನಾಶಿನೀ |
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಪೂರಪೂರಿತಾ ವಸುಧಾರಿಣೀ || ೨೩ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ |
ಭುಕ್ತಿಸಿದ್ಧಿರ್ಮುಕ್ತಿಸಿದ್ಧಿಃ ಸುಧಾಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ || ೨೪ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಕಮಲ ವಲ್ಲಭಾ ಶಿವಾ |
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವರಪ್ರದಾ || ೨೫ ||

ರಮಾ ನಂದಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಭೂತಿರ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧಿನೀ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧೇರಿದಂ ವರಮ್ || ೨೬ ||

ಆಜ್ಞಯಾ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಗಣಕೇನ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇದ್ಗಾಣಪೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂಜಯೇದ್ವಾ ಸುನಾಮಭಿಃ |
ಧರ್ಮಮರ್ಥಂ ಚ ಕಾಮಂ ಚ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: