Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶತಮಖಮಣಿ ನೀಲಾ ಚಾರುಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಾ
ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಸಿಂಧುಃ |
ಅಲಕವಿನಿಹಿತಾಭಿಃ ಸ್ರಗ್ಭಿರಾಕೃಷ್ಟನಾಥಾ
ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ನಃ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ಸತೀ |
ಗೋಪೀವೇಷಧರಾ ದೇವೀ ಭೂಸುತಾ ಭೋಗಶಾಲಿನೀ || ೧ ||

ತುಲಸೀಕಾನನೋದ್ಭೂತಾ ಶ್ರೀಧನ್ವಿಪುರವಾಸಿನೀ |
ಭಟ್ಟನಾಥಪ್ರಿಯಕರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹಿತಭೋಗಿನೀ || ೨ ||

ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದಾ ಬಾಲಾ ರಂಗನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಕಲಾಲಾಪಾ ಯತಿರಾಜಸಹೋದರೀ || ೩ ||

ಕೃಷ್ಣಾನುರಕ್ತಾ ಸುಭಗಾ ಸುಲಭಶ್ರೀಃ ಸುಲಕ್ಷಣಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖೀ ಶ್ಯಾಮಾ ದಯಾಂಚಿತದೃಗಂಚಲಾ || ೪ ||

ಫಲ್ಗುನ್ಯಾವಿರ್ಭವಾ ರಮ್ಯಾ ಧನುರ್ಮಾಸಕೃತವ್ರತಾ |
ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಮಾಲತೀವಿಲಸತ್ಕಚಾ || ೫ ||

ಆಕಾರತ್ರಯಸಂಪನ್ನಾ ನಾರಾಯಣಪದಾಶ್ರಿತಾ |
ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರರಾಜಸ್ಥಿತಮನೋರಥಾ || ೬ ||

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನನಿಪುಣಾ ಮನುರತ್ನಾಧಿದೇವತಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಲೋಕಜನನೀ ಲೀಲಾಮಾನುಷರೂಪಿಣೀ || ೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಮಾಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾ |
ಮಹಾಪತಿವ್ರತಾ ವಿಷ್ಣುಗುಣಕೀರ್ತನಲೋಲುಪಾ || ೮ ||

ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ವೇದಸೌಧವಿಹಾರಿಣೀ |
ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜರೀ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ || ೯ ||

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ವೇದಾಂತದ್ವಯಬೋಧಿನೀ |
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನದೀಪಿಕಾ || ೧೦ ||

ಸುಗಂಧಾವಯವಾ ಚಾರುರಂಗಮಂಗಲದೀಪಿಕಾ |
ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾಬ್ಜಾಂಕಮೃದುಪಾದಲತಾಂಚಿತಾ || ೧೧ ||

ತಾರಕಾಕಾರನಖರಾ ಪ್ರವಾಲಮೃದುಲಾಂಗುಳೀ |
ಕೂರ್ಮೋಪಮೇಯಪಾದೋರ್ಧ್ವಭಾಗಾ ಶೋಭನಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾ || ೧೨ ||

ವೇದಾರ್ಥಭಾವತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾ |
ಆನಂದಬುದ್ಬುದಾಕಾರಸುಗುಲ್ಫಾ ಪರಮಾಣುಕಾ || ೧೩ ||

ತೇಜಃಶ್ರಿಯೋಜ್ಜ್ವಲಧೃತಪಾದಾಂಗುಳಿಸುಭೂಷಿತಾ |
ಮೀನಕೇತನತೂಣೀರಚಾರುಜಂಘಾವಿರಾಜಿತಾ || ೧೪ ||

ಕಕುದ್ವಜ್ಜಾನುಯುಗ್ಮಾಢ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಣರಂಭಾಭಸಕ್ಥಿಕಾ |
ವಿಶಾಲಜಘನಾ ಪೀನಸುಶ್ರೋಣೀ ಮಣಿಮೇಖಲಾ || ೧೫ ||

ಆನಂದಸಾಗರಾವರ್ತಗಂಭೀರಾಂಭೋಜನಾಭಿಕಾ |
ಭಾಸ್ವದ್ವಲಿತ್ರಿಕಾ ಚಾರುಜಗತ್ಪೂರ್ಣಮಹೋದರೀ || ೧೬ ||

ನವವಲ್ಲೀರೋಮರಾಜೀ ಸುಧಾಕುಂಭಾಯಿತಸ್ತನೀ |
ಕಲ್ಪಮಾಲಾನಿಭಭುಜಾ ಚಂದ್ರಖಂಡನಖಾಂಚಿತಾ || ೧೭ ||

ಸುಪ್ರವಾಶಾಂಗುಳೀನ್ಯಸ್ತಮಹಾರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಕಾ |
ನವಾರುಣಪ್ರವಾಲಾಭಪಾಣಿದೇಶಸಮಂಚಿತಾ || ೧೮ ||

ಕಂಬುಕಂಠೀ ಸುಚುಬುಕಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಕುಂದದಂತಯುಕ್ |
ಕಾರುಣ್ಯರಸನಿಷ್ಯಂದನೇತ್ರದ್ವಯಸುಶೋಭಿತಾ || ೧೯ ||

ಮುಕ್ತಾಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಚಾರುಚಾಂಪೇಯನಿಭನಾಸಿಕಾ |
ದರ್ಪಣಾಕಾರವಿಪುಲಕಪೋಲದ್ವಿತಯಾಂಚಿತಾ || ೨೦ ||

ಅನಂತಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶೋದ್ಯನ್ಮಣಿತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾ |
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಸಂಕಾಶನಾನಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ || ೨೧ ||

ಸುಗಂಧವದನಾ ಸುಭ್ರೂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಲಲಾಟಿಕಾ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾ ನೀಲಕುಟಿಲಾಲಕಶೋಭಿತಾ || ೨೨ ||

ಸೌಂದರ್ಯಸೀಮಾ ವಿಲಸತ್ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನೋದ್ಯನ್ಮಣಿಸೀಮಂತಭೂಷಣಾ || ೨೩ ||

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಸದ್ರತ್ನದಿವ್ಯಚೂಡಾವತಂಸಕಾ |
ಸೂರ್ಯಾರ್ಧಚಂದ್ರವಿಲಸತ್ ಭೂಷಣಾಂಚಿತವೇಣಿಕಾ || ೨೪ ||

ಅತ್ಯರ್ಕಾನಲತೇಜೋಧಿಮಣಿಕಂಚುಕಧಾರಿಣೀ |
ಸದ್ರತ್ನಾಂಚಿತವಿದ್ಯೋತವಿದ್ಯುತ್ಕುಂಜಾಭಶಾಟಿಕಾ || ೨೫ ||

ನಾನಾಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣಹೇಮಾಂಗದಸುಭೂಷಿತಾ |
ಕುಂಕುಮಾಗರುಕಸ್ತೂರೀದಿವ್ಯಚಂದನಚರ್ಚಿತಾ || ೨೬ ||

ಸ್ವೋಚಿತೌಜ್ಜ್ವಲ್ಯವಿವಿಧವಿಚಿತ್ರಮಣಿಹಾರಿಣೀ |
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಸುಖಸ್ಪರ್ಶಸರ್ವಾತಿಶಯಭೂಷಣಾ || ೨೭ ||

ಮಲ್ಲಿಕಾಪಾರಿಜಾತಾದಿದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಸ್ರಗಂಚಿತಾ |
ಶ್ರೀರಂಗನಿಲಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ದಿವ್ಯದೇಶಸುಶೋಭಿತಾ || ೨೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed