Sri Pundarikaksha Stotram – ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವರಾಹ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ |
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶ ನಮಸ್ತೇ ತಿಗ್ಮಚಕ್ರಿಣೇ || ೧ ||

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ವರದಂ ಸರ್ವತೇಜಸಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ವಿಭುಮ್ || ೨ ||

ಆದಿದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಮ್ |
ಗಂಭೀರಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ನಮಸ್ಯೇ ವಾರಿಜೇಕ್ಷಣಮ್ || ೩ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಣಂ ದೇವಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಮಹಾಭುಜಮ್ |
ಜಗತ್ಸಂವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಂ ನಮಸ್ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೪ ||

ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂ ದೇವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಸನಾತನಮ್ |
ನೀಲಮೇಘಪ್ರತೀಕಾಶಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮ್ || ೫ ||

ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಗತಂ ನಿತ್ಯಂ ವ್ಯೋಮರೂಪಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಮಸ್ಯೇ ಸರ್ವಗಂ ಹರಿಮ್ || ೬ ||

ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ತ್ವಯಾಚ್ಯುತ |
ತ್ವನ್ಮಯಂ ಚ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಮೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: