Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಕೃಷ್ಣಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಯಶೋದಾನಂದನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ವೃಂದಾವನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ವೃಷಭಾನುಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಹೇಮಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಉಜ್ಜ್ವಲಗಾತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಶುಭಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ವಿಮಲಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸಾಧಿಷ್ಟಾತೃದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ರಸಿಕಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯೇ ನಮಃ |
ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ರಾಸಮಂಡಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸಮಂಡಲಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸಕ್ರಿಡಾಮನೋಹರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ವೃಂದಾರಣ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ವೃಂದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ತುಲಸ್ಯಧಿಷ್ಟಾತೃದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕರುಣಾರ್ಣವಸಂಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಕೃಷ್ಣಭಜನಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಗೋವಿಂದಾರ್ಪಿತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಗೋವಿಂದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸಕ್ರೀಡಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಗೋಕುಲತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕಿಶೋರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಕಾಲಿಂದೀಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಪ್ರೇಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಪ್ರೇಮಾನಂದತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಪ್ರೇಮಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಪ್ರೇಮಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಗೌರಚಂದ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಚಂದ್ರಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಸುಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ರತಿವೇಷಾಯೈ ನಮಃ |
ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣತೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಪ್ರೇಮರತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಲೀಲಾಲಾವಣ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಕರುಣಾರ್ಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಯಮುನಾಪಾರಕೌತುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಹಾಸ್ಯಭಾಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಗೋಪಾಂಗನಾವೇಷ್ಟಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಸಂಕೀರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ರಾಸಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಭಾಷಾತಿವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಭಾವನಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣೋನ್ಮಾದವಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಾರ್ತಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾಭಾವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಗೋವಿಂದನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಗೋವಿಂದಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಗೋವಿಂದಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಸರ್ವಕಾಂತಾಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಾಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಧನಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾನಂದಾಮೃತಸಿಂಧವೇ ನಮಃ |
ಪ್ರೇಮಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಪ್ರೇಮಸಾಧ್ಯಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸರ್ವಶಕ್ತಿಸರ್ವರಸಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾಭಾವಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ನಿಜಲಜ್ಜಾಪರೀಧಾನಶ್ಯಾಮಪಟುಶಾರ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಸೌಂದರ್ಯಕುಂಕುಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಸಖೀಪ್ರಣಯಚಂದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಗಂಧೋನ್ಮಾದಿತಮಾಧವಾಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾಭಾವಪರಮೋತ್ಕರ್ಷತರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಸಖೀಪ್ರಣಯಿತಾವಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾವಲೀಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಆನಂದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ರೂಪಗುಣಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರೇಮಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಏಕಮಾತ್ರಕೃಷ್ಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಧಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಾಳೀ |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed