Sri Maha Ganapathi Shodashopachara Puja – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ
ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ।
ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒
ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗಜಾನನಂ ದೇವಂ ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಅತ್ರಾಗಚ್ಛ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯ ಸುರರಾಜಾರ್ಚಿತೇಶ್ವರ ।
ಅನಾಥನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಗೌರೀಗರ್ಭಸಮುದ್ಭವ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಆವಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ ಪುಷ್ಪರಾಗೈಶ್ಚ ನಾನಾರತ್ನೈರ್ವಿರಾಜಿತಮ್ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಾರು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಗಜವಕ್ತ್ರ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾದ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ದ್ವಿರದಾನನ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಗೌರೀಪುತ್ರ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಶಙ್ಕರಪ್ರಿಯನನ್ದನ ।
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾದತ್ತಂ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುತಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಅನಾಥನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಗೀರ್ವಾಣವರಪೂಜಿತ ।
ಗೃಹಾಣಾಚಮನಂ ದೇವ ತುಭ್ಯಂ ದತ್ತಂ ಮಯಾ ಪ್ರಭೋ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ದಧಿಕ್ಷೀರ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮಧ್ವಾಽಜ್ಯೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಸ್ನಾನಂ ಪಞ್ಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಗಙ್ಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಆಹೃತೈರಮಲೈರ್ಜಲೈ ಃ ।
ಸ್ನಾನಂ ಕುರುಷ್ವ ಭಗವಾನುಮಾಪುತ್ರ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

(ಶ್ರೀ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ ಪಶ್ಯತು)

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರದ್ವಯಂ ಚಾರು ದೇವಯೋಗ್ಯಂ ಚ ಮಙ್ಗಲಮ್ ।
ಶುಭಪ್ರದಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಲಮ್ಬೋದರ ಹರಾತ್ಮಜ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ರಾಜತಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ ಚ ಕಾಞ್ಚನಂ ಚೋತ್ತರೀಯಕಮ್ ।
ಗೃಹಾಣ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಉಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಚನ್ದನಾಗರು ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರೀ ಕುಙ್ಕುಮಾನ್ವಿತಮ್ ।
ವಿಲೇಪನಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಗನ್ಧಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಧವಲಾನ್ ದಿವ್ಯಾನ್ ಶಾಲೀಯಾ ತಣ್ಡುಲಾನ್ ಶುಭಾನ್ ।
ಹರಿದ್ರಾ ಚೂರ್ಣ ಸಮ್ಯುಕ್ತಾನ್ ಸಙ್ಗೃಹಾಣ ಗಣಾಧಿಪ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಮ್ –
ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಚ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಜಾಜೀಕುನ್ದಮುಖಾನಿ ಚ ।
ಏಕವಿಮ್ಶತಿ ಸಙ್ಖ್ಯಾಣಿ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಙ್ಗಪೂಜಾ –
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನನ್ದನಾಯ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜಗದ್ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ – ಗುಹ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹತ್ತಮಾಯ ನಮಃ – ಮೇಢ್ರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ – ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪಾಶಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ – ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಾಯ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ – ಸ್ಕನ್ಧೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಹರಸುತಾಯ ನಮಃ – ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ – ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಏಕದನ್ತಾಯ ನಮಃ – ದನ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನನೇತ್ರೇ ನಮಃ – ನೇತ್ರೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ – ಕರ್ಣೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಫಾಲಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ – ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ನಾಗಾಭರಣಾಯ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಚಿರನ್ತನಾಯ ನಮಃ – ಚುಬುಕಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ – ಓಷ್ಠೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗಲನ್ಮದಾಯ ನಮಃ – ಗಣ್ಡೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ – ಕಚಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾಸುತಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ –

ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಏಕದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯನಮಃ । ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಾಯನಮಃ । ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ । ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಣ್ಡಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।

ಧೂಪಮ್ –
ದಶಾಙ್ಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಸುಗನ್ಧಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಉಮಾಸುತ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ವರದೋಭವ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ದ್ಯೋತಿತಂ ಮಯಾ ।
ಗೃಹಾಣ ಮಙ್ಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಸುಗನ್ಧಾನ್ಸುಕೃತಾಂಶ್ಚೈವ ಮೋದಕಾನ್ ಘೃತ ಪಾಚಿತಾನ್ ।
ನೈವೇದ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಚಣಮುದ್ಗೈಃ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾನ್ ॥
ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಚ ಲೇಹ್ಯಂ ಚ ಚೋಷ್ಯಂ ಪಾನೀಯಮೇವ ಚ ।
ಇದಂ ಗೃಹಾಣ ನೈವೇದ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ವಿನಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ
(ಸಾಯಂಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ಪೂಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಘೃತವರ್ತಿ ಸಹಸ್ರೈಶ್ಚ ಕರ್ಪೂರಶಕಲೈಃ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ನೀರಾಜನಂ ಮಯಾದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ವರದೋಭವ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
(ವಿಶೇಷ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಪಶ್ಯತು)
ಗಣಾಧಿಪ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಉಮಾಪುತ್ರ ಗಜಾನನ
ವಿನಾಯಕೇಶ ತನಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ।
ಏಕದನ್ತೈಕವದನ ತಥಾ ಮೂಷಿಕವಾಹನ
ಕುಮಾರಗುರವೇ ತುಭ್ಯಂ ಅರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಮಾಞ್ಜಲಿಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ –
ಯಾನಿಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ॥
ಅನ್ಯಧಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಗಣಾಧಿಪ ॥

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತತಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯ
ಮದ್ವಿಘ್ನಂ ಹರಮೇ ಶೀಘ್ರಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಾ ।
ಆಖುವಾಹನ ದೇವೇಶ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ ವಿನಾಯಕ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರೋಮಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಸೀದವರದೋ ಭವ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ವರದಾಯ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಶುಭದಾಯ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ ವಿಕಟಾಯ ಚ ವಾಮನಾಯ
ಭಕ್ತಿಪ್ರಸನ್ನ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮೋಽಸ್ತು ॥

ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಯಸ್ಯಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ।
ನ್ಯೂನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವನ್ದೇ ಗಜಾನನಮ್ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಗಣಾಧಿಪ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ॥

ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವನ್ತು ।

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ತೀರ್ಥಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥

ಉದ್ವಾಸನಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ ॥

ಶೋಭನಾರ್ಥೇ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।

ಉತ್ತರೇ ಶುಭಕರ್ಮಣ್ಯವಿಘ್ನಮಸ್ತು ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed