Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ


ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನ್ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿತ್ಥಪನಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲೋದ್ಧತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಂಗಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಶುಭ್ರದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಾರಾಧ್ಯಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರವರಾಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗುರುವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಕುಂಜರಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕಲಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕರಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಧಾನೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed