Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam 2 – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ 2


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಲಘು ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಾಮ್ಬಾ ಸಮೇತ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಆಶ್ಯಾಮಕೋಮಲ ವಿಶಾಲತನುಂ ವಿಚಿತ್ರ-
ವಾಸೋವಸಾನಮರುಣೋತ್ಪಲ ವಾಮಹಸ್ತಮ್ ।
ಉತ್ತುಙ್ಗರತ್ನಮಕುಟಂ ಕುಟಿಲಾಗ್ರಕೇಶಂ
ಶಾಸ್ತಾರಮಿಷ್ಟವರದಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

ಸೋಮೋಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯಗಂ ತ್ರಿನಯನಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾಲಙ್ಕೃತಂ
ದೇವಂ ಪುಷ್ಪಶರೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರಾಭಯಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕರಪಙ್ಕಜೈಃ ಮದಗಜಸ್ಕನ್ದಾಧಿರೂಢಂ ವಿಭುಂ
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಶರಣಂ ನಮಾಮಿ ಸತತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮ್ಮೋಹನಮ್ ॥

ಆವಾಹನಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಹಸಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಇಕ್ಷುರಸೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ನಾರಿಕೇಲ ಜಲೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಸೌಗನ್ಧಿಕಾ ಜಲೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರಿಕಾ ಜಲೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಗಙ್ಗಾ ಜಲೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪರಿಮಲದ್ರವ್ಯಾಣಿ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಭಸ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಸೌಗನ್ಧಿಕಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ತ್ರಿಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್-
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಲಙ್ಕರಣಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಙ್ಗಪೂಜಾ –
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವೀರಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಜಾನುನೀಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಊರೂಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಾಲಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಗುಹ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಬರಿಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ – ಮೇಢ್ರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಣಿಕಣ್ಠಾಯ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುತನಯಾಯ ನಮಃ – ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ – ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಓಙ್ಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ – ಸ್ತನೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವರದಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ – ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ – ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ – ದನ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶುಭವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕೋಮಲಾಙ್ಗಾಯ ನಮಃ – ಕರ್ಣೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪಾಪವಿನಾಶಾಯ ನಮಃ – ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶತ್ರುನಾಶಾಯ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ನಮಃ – ಚುಬುಕಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ – ಗಣ್ಡಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ – ಕವಚಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಸಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಮ್ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರ್ಯ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ರೇವನ್ದ ಋಷಿಃ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪೂಜೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಶತ್ರುನಾಶಾಯ ಮದಗಜವಾಹಾಯ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಓಂ ರತ್ನಾಭಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ಶಶಿಧರಮಕುಟಂ ರತ್ನಭೂಷಾಭಿರಾಮಂ
ಶೂಲಕೇಲಂ ಕಪಾಲಂ ಶರಮುಸಲಧನುರ್ ಬಾಹು ಸಙ್ಕೇತಧಾರಮ್ ।
ಮತ್ತೇಭಾರೂಢಂ ಆದ್ಯಂ ಹರಿಹರತನಯಂ ಕೋಮಲಾಙ್ಗಂ ದಯಾಲುಂ
ವಿಶ್ವೇಶಂ ಭಕ್ತವನ್ದ್ಯಂ ಶತಜನವರದಂ ಗ್ರಾಮಪಾಲಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ –

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ॥

ಧೂಪಮ್ –
ದಶಾಙ್ಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಸುಗನ್ಧಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಮಹೋಜಸಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ವರದೋ ಭವ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ದ್ಯೋತಿತಂ ಮಯಾ ।
ಗೃಹಾಣ ಮಙ್ಗಲಂ ದೀಪಂ ಈಶಪುತ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ಧೂಪ ದೀಪಾನನ್ತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಸುಗನ್ಧಾನ್ಸುಕೃತಾಂಶ್ಚೈವ ಮೋದಕಾನ್ ಘೃತ ಪಾಚಿತಾನ್ ।
ನೈವೇದ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಚಣಮುದ್ಗೈಃ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾನ್ ॥
ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಚ ಲೇಹ್ಯಂ ಚ ಚೋಷ್ಯಂ ಪಾನೀಯಮೇವ ಚ ।
ಇದಂ ಗೃಹಾಣ ನೈವೇದ್ಯಂ ಮಯಾದತ್ತಂ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಂಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ಪೂಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಘೃತವರ್ತಿ ಸಹಸ್ರೈಶ್ಚ ಕರ್ಪೂರಶಕಲೈಃ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ನೀರಾಜನಂ ಮಯಾದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ವರದೋಭವ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಆನನ್ದ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಲೋಕವೀರಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಹೃದಯಾನನ್ದಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೧ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಶಮ್ಭೋಃ ಪ್ರಿಯಂ ಸುತಮ್ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಿರತಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೨ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಮತ್ತಮಾತಙ್ಗಗಮನಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಪೂರಿತಮ್ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೩ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಅಸ್ಮತ್ಕುಲೇಶ್ವರಂ ದೇವಮಸ್ಮಚ್ಛತ್ರು ವಿನಾಶನಮ್ ।
ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಪ್ರದಾತಾರಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೪ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಪಾಣ್ಡ್ಯೇಶವಂಶತಿಲಕಂ ಕೇರಲೇ ಕೇಲಿವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಂ ದೇವಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೫ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಪಞ್ಚರತ್ನಾಖ್ಯಮೇತದ್ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ಶಾಸ್ತಾ ವಸತಿ ಮಾನಸೇ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಅರುಣೋದಯ ಸಙ್ಕಾಶಂ ನೀಲಕುಣ್ಡಲಧಾರಿಣಂ
ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಂ ದೇವಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಶಙ್ಕರಾತ್ಮಜಮ್ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಚಾಪಬಾಣಂ ವಾಮಹಸ್ತಂ ರೌಪ್ಯವೇತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ
ವಿಲಸತ್ಕುಣ್ಡಲಧರಂ ದೇವಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ವಿಷ್ಣುನನ್ದನಮ್ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ವ್ಯಾಘ್ರಾರೂಢಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಣಂ
ವೀರಪಟ್ಟಧರಂ ದೇವಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ದನಮ್ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಕಿಙ್ಕಿಣ್ಯೋಡ್ರಾಣ ಭೂಪೇತಂ ಪೂರ್ಣ ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಃ
ಕಿರಾತರೂಪ ಶಾಸ್ತಾರಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಪಾಣ್ಡ್ಯನನ್ದನಮ್ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಭೂತಭೇತಾಲಸಂಸೇವ್ಯಂ ಕಾಞ್ಚನಾದ್ರಿ ನಿವಾಸಿನಂ
ಮಣಿಕಣ್ಠಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಶಕ್ತಿನನ್ದನಮ್ ॥
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಣಿಕಣ್ಠಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಮಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಹರಿಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಯಾನಿಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ॥

ಅನ್ಯಧಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಯಸ್ಯಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ।
ನ್ಯೂನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವನ್ದೇ ತಮಚ್ಯುತಮ್ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಹರಾತ್ಮಜ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ॥

ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಃ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಮ್ಬಾ ಸಮೇತ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು ॥

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ॥

ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಘೋಷ –

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣುಘೋಷ ಪಶ್ಯತು ॥

ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ – ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ
ಭಗವಾನ್ ಶರಣಂ – ಭಗವತಿ ಶರಣಂ
ದೇವನ್ ಶರಣಂ – ದೇವೀ ಶರಣಂ
ದೇವನ್ ಪಾದಂ – ದೇವೀ ಪಾದಂ
ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಂ – ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾದಂ
ಭಗವಾನೇ – ಭಗವತಿಯೇ
ಈಶ್ವರನೇ – ಈಶ್ವರಿಯೇ
ದೇವನೇ – ದೇವಿಯೇ
ಶಕ್ತನೇ – ಶಕ್ತಿಯೇ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ – ಅಯ್ಯಪೋ
ಪಲ್ಲಿಕಟ್ಟು – ಶಬರಿಮಲಕ್ಕು
ಇರುಮುಡಿಕಟ್ಟು – ಶಬರಿಮಲಕ್ಕು
ಕತ್ತುಂಕಟ್ಟು – ಶಬರಿಮಲಕ್ಕು
ಕಲ್ಲುಂಮುಲ್ಲುಂ – ಕಾಲಿಕಿಮೇತ್ತೈ
ಏತ್ತಿವಿಡಯ್ಯಾ – ತೂಕಿಕ್ಕವಿಡಯ್ಯಾ
ದೇಹಬಲನ್ದಾ – ಪಾದಬಲನ್ದಾ
ಯಾರೈಕಾನ – ಸ್ವಾಮಿಯೈಕಾನ
ಸ್ವಾಮಿಯೈಕಣ್ಡಾಲ್ – ಮೋಕ್ಷಂಕಿಟ್ಟುಂ
ಸ್ವಾಮಿಮಾರೇ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಮಾರೇ
ನೇಯ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ಕರ್ಪೂರದೀಪಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ಪಾಲಾಭಿಷೇಕಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ಭಸ್ಮಾಭಿಷೇಕಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ತೇನಾಭಿಷೇಕಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ಚನ್ದನಾಭಿಷೇಕಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ಪೂಲಾಭಿಷೇಕಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ಪನ್ನೀರಾಭಿಷೇಕಂ – ಸ್ವಾಮಿಕ್ಕೇ
ಪಂಬಾಶಿಶುವೇ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಕಾನನವಾಸಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶಬರಿಗಿರೀಶಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಪನ್ದಲರಾಜಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಪಮ್ಬಾವಾಸಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ವನ್ಪುಲಿವಾಹನ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಸುನ್ದರರೂಪಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಷಣ್ಮುಗಸೋದರ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಮೋಹಿನಿತನಯಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಗಣೇಶಸೋದರ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಹರಿಹರತನಯಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಅನಾಧರಕ್ಷಕ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ – ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ – ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ
ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ – ಸ್ವಾಮಿಯೇ
ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ – ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ

ಉದ್ವಾಸನಮ್-
ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಯಜನ್ತ ದೇ॒ವಾಃ ।
ತಾನಿ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರಥ॒ಮಾನ್ಯಾ॑ಸನ್ ।
ತೇ ಹ॒ ನಾಕಂ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑: ಸಚನ್ತೇ ।
ಯತ್ರ॒ ಪೂರ್ವೇ॑ ಸಾ॒ಧ್ಯಾಃ ಸನ್ತಿ॑ ದೇ॒ವಾಃ ॥

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಮ್ಬಾ ಸಮೇತ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರವೇಶಯಾಮಿ

ಹರಿವರಾಸನಮ್ –
(ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಅನನ್ತರಂ)

ಹರಿವರಾಸನಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed