Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat – ಶ್ರೀ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: ।
ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಯೇ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ತತ್ತ್ವ॑ಮಸಿ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಕರ್ತಾ॑ಽಸಿ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಧರ್ತಾ॑ಽಸಿ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಹರ್ತಾ॑ಽಸಿ ।
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಸಿ ।
ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಋ॑ತಂ ವ॒ಚ್ಮಿ । ಸ॑ತ್ಯಂ ವ॒ಚ್ಮಿ ॥ 2 ॥

ಅವ॑ ತ್ವಂ॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ ವ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ ।
ಅವ॑ ಶ್ರೋ॒ತಾರಮ್᳚ । ಅವ॑ ದಾ॒ತಾರಮ್᳚ ।
ಅವ॑ ಧಾ॒ತಾರಮ್᳚ । ಅವಾನೂಚಾನಮ॑ವ ಶಿ॒ಷ್ಯಮ್ ।
ಅವ॑ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಅವೋತ್ತ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ದಕ್ಷಿ॒ಣಾತ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಅವ॑ ಚೋ॒ರ್ಧ್ವಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವಾಧ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ॑ ಸಮ॒ನ್ತಾತ್ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯ॑ಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮ॒ಯಃ ।
ತ್ವಮಾನನ್ದಮಯ॑ಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಮಯಃ ।
ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾದ್ವಿ॑ತೀಯೋ॒ಽಸಿ ।
ತ್ವಂ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ ।
ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನ॑ಮಯೋ॒ಽಸಿ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತೋ ಜಾ॒ಯತೇ ।
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತಸ್ತಿ॒ಷ್ಠತಿ ।
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯ॑ಮೇಷ್ಯ॒ತಿ ।
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ॑ ಪ್ರತ್ಯೇ॒ತಿ ।
ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿ॑ಲೋ ನ॒ಭಃ ।
ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ᳚ಕ್ಪದಾ॒ನಿ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ಗು॒ಣತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ ।
ತ್ವಮವಸ್ಥಾತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ ।
ತ್ವಂ ದೇ॒ಹತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ ।
ತ್ವಂ ಕಾ॒ಲತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ ।
ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಮ್ ।
ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರ॑ಯಾತ್ಮ॒ಕಃ ।
ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯ॑ನ್ತಿ ನಿ॒ತ್ಯಮ್ ।
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ
ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚನ್ದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸ್ವ॒ರೋಮ್ ॥ 6 ॥

ಗ॒ಣಾದಿಂ᳚ ಪೂರ್ವ॑ಮುಚ್ಚಾ॒ರ್ಯ॒ ವ॒ರ್ಣಾದೀಂ᳚ಸ್ತದನ॒ನ್ತ॑ರಮ್ ।
ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪ॑ರತ॒ರಃ । ಅರ್ಧೇ᳚ನ್ದುಲ॒ಸಿತಮ್ ।
ತಾರೇ॑ಣ ಋ॒ದ್ಧಮ್ । ಏತತ್ತವ ಮನು॑ಸ್ವರೂ॒ಪಮ್ ।
ಗಕಾರಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯ॑ಮರೂ॒ಪಮ್ ।
ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾ᳚ನ್ತ್ಯರೂ॒ಪಮ್ । ಬಿನ್ದುರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ ।
ನಾದ॑: ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಸಗ್ಂಹಿ॑ತಾ ಸ॒ನ್ಧಿಃ ।
ಸೈಷಾ ಗಣೇ॑ಶವಿ॒ದ್ಯಾ । ಗಣ॑ಕ ಋ॒ಷಿಃ ।
ನಿಚೃದ್ಗಾಯ॑ತ್ರೀಚ್ಛ॒ನ್ದಃ ।
ಗಣಪತಿ॑ರ್ದೇವ॒ತಾ । ಓಂ ಗಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಯೇ ನಮಃ ॥ 7 ॥

ಏಕದ॒ನ್ತಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 8 ॥

ಏಕದ॒ನ್ತಂ ಚ॑ತುರ್ಹ॒ಸ್ತಂ॒ ಪಾ॒ಶಮ॑ಙ್ಕುಶ॒ ಧಾರಿ॑ಣಮ್ ।
ರದಂ॑ ಚ॒ ವರ॑ದಂ ಹ॒ಸ್ತೈ॒ರ್ಬಿ॒ಭ್ರಾಣಂ॑ ಮೂಷ॒ಕಧ್ವ॑ಜಮ್ ।
ರಕ್ತಂ॑ ಲಂ॒ಬೋದ॑ರಂ ಶೂ॒ರ್ಪ॒ಕ॒ರ್ಣಕಂ॑ ರಕ್ತ॒ವಾಸ॑ಸಮ್ ।
ರಕ್ತ॑ಗ॒ನ್ಧಾನು॑ಲಿಪ್ತಾ॒ಙ್ಗಂ॒ ರ॒ಕ್ತಪು॑ಷ್ಪೈಃ ಸು॒ಪೂಜಿ॑ತಮ್ ।
ಭಕ್ತಾ॑ನು॒ಕಮ್ಪಿ॑ನಂ ದೇ॒ವಂ॒ ಜ॒ಗತ್ಕಾ॑ರಣ॒ಮಚ್ಯು॑ತಮ್ ।
ಆವಿ॑ರ್ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಸೃ॒ಷ್ಟ್ಯಾ॒ದೌ॒ ಪ್ರ॒ಕೃತೇ᳚: ಪುರು॒ಷಾತ್ಪ॑ರಮ್ ।
ಏವಂ॑ ಧ್ಯಾ॒ಯತಿ॑ ಯೋ ನಿ॒ತ್ಯಂ॒ ಸ॒ ಯೋಗೀ॑ ಯೋಗಿ॒ನಾಂ ವ॑ರಃ ॥ 9 ॥

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ । ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ । ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ । ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದನ್ತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ವರದಮೂರ್ತಯೇ॒ ನಮ॑: ॥ 10 ॥

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ॑ ಯೋಽಧೀ॒ತೇ ।
ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾ॑ಯ ಕ॒ಲ್ಪತೇ ।
ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈ᳚ರ್ನ ಬಾ॒ಧ್ಯತೇ ।
ಸ ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖ॑ಮೇಧ॒ತೇ ।
ಸ ಪಞ್ಚಮಹಾಪಾಪಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ ।
ಸಾ॒ಯಮ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ ।
ಪ್ರಾ॒ತರ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ ।
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರ॑ಯುಞ್ಜಾ॒ನೋ॒ ಪಾಪೋಽಪಾ॑ಪೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋಽಪವಿ॑ಘ್ನೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ॑ ಚ ವಿ॒ನ್ದತಿ ।
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ॑ ನ ದೇ॒ಯಮ್ ।
ಯೋ ಯದಿ ಮೋ॑ಹಾದ್ದಾ॒ಸ್ಯತಿ । ಸ ಪಾಪೀ॑ಯಾನ್ ಭ॒ವತಿ ।
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮ॑ಮಧೀ॒ತೇ ।
ತಂ ತಮನೇ॑ನ ಸಾ॒ಧಯೇತ್ ॥ 11 ॥

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ॑ಭಿಷಿ॒ಞ್ಚತಿ । ಸ ವಾ॑ಗ್ಮೀ ಭ॒ವತಿ ।
ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನ॑ಶ್ನನ್ ಜ॒ಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ ।
ಇತ್ಯಥರ್ವ॑ಣ ವಾ॒ಕ್ಯಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ॒ವರ॑ಣಂ ವಿ॒ದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ॑ಚನೇ॒ತಿ ॥ 12 ॥

ಯೋ ದೂರ್ವಾಙ್ಕು॑ರೈರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪ॑ಮೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಯೋ ಲಾ॑ಜೈರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ಯಶೋ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಸ ಮೇಧಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ ।
ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇ॑ಣ ಯ॒ಜತಿ ಸ ವಾಞ್ಛಿತ ಫಲಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ ।
ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿ॑ದ್ಭಿರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸ॑ರ್ವಂ ಲ॒ಭತೇ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾ॑ಹಯಿ॒ತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚ॑ಸ್ವೀ ಭ॒ವತಿ ।
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮ॑ಹಾನ॒ದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾ ಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜ॒ಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮ॑ನ್ತ್ರೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಮಹಾವಿಘ್ನಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮಹಾದೋಷಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ ।
ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ ।
ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಭ॒ವತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: ।
ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed