Dasa Shantayah – ದಶಶಾನ್ತಯಃ


ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: ।
ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 1 ॥

ಓಂ ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತ್ವ॒ಗ್ನಯೇ॒ ನಮ॑: ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ನಮ॒ ಓಷ॑ಧೀಭ್ಯಃ ।
ನಮೋ॑ ವಾ॒ಚೇ ನಮೋ॑ ವಾ॒ಚಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ಬೃಹ॒ತೇ ಕ॑ರೋಮಿ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 2 ॥

ನಮೋ॑ ವಾ॒ಚೇ ಯಾ ಚೋ॑ದಿ॒ತಾ ಯಾ ಚಾನು॑ದಿತಾ॒ ತಸ್ಯೈ॑ ವಾ॒ಚೇ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ವಾ॒ಚೇ ನಮೋ॑ ವಾ॒ಚಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮ॒ ಋಷಿ॑ಭ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರ॒ಕೃದ್ಭ್ಯೋ॒ ಮನ್ತ್ರ॑ಪತಿಭ್ಯೋ॒ ಮಾಮಾಮೃಷ॑ಯೋ
ಮನ್ತ್ರ॒ಕೃತೋ॑ ಮನ್ತ್ರ॒ಪತ॑ಯ॒: ಪರಾ॑ದು॒ರ್ಮಾಽಹಮೃಷೀ᳚ನ್ಮನ್ತ್ರ॒ಕೃತೋ॑ ಮನ್ತ್ರ॒ಪತೀ॒ನ್ಪರಾ॑ದಾಂ ವೈಶ್ವದೇ॒ವೀಂ ವಾಚ॑ಮುದ್ಯಾಸಗ್ಂ ಶಿ॒ವಾಮದ॑ಸ್ತಾಂ॒ ಜುಷ್ಟಾಂ᳚ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒ಶ್ಶರ್ಮ॑ ಮೇ॒ ದ್ಯೌಶ್ಶರ್ಮ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಶರ್ಮ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ ಜಗ॑ತ್ ।
ಶರ್ಮ॑ ಚ॒ನ್ದ್ರಶ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ಶರ್ಮ॑ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಜಾಪ॒ತೀ ।
ಭೂ॒ತಂ ವ॑ದಿಷ್ಯೇ॒ ಭುವ॑ನಂ ವದಿಷ್ಯೇ॒ ತೇಜೋ॑ ವದಿಷ್ಯೇ॒ ಯಶೋ॑ ವದಿಷ್ಯೇ॒ ತಪೋ॑ ವದಿಷ್ಯೇ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯೇ ಸ॒ತ್ಯಂ ವ॑ದಿಷ್ಯೇ॒ ತಸ್ಮಾ॑ ಅ॒ಹಮಿ॒ದಮು॑ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣ॒ಮುಪ॑ಸ್ತೃಣ ಉಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಂ ಮೇ ಪ್ರ॒ಜಾಯೈ॑ ಪಶೂ॒ನಾಂ ಭೂ॑ಯಾದುಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರ॒ಜಾಯೈ॑ ಪಶೂ॒ನಾಂ ಭೂ॑ಯಾಸಂ॒ ಪ್ರಾಣಾ॑ಪಾನೌ ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮಾ॑ಪಾತಂ॒ ಪ್ರಾಣಾ॑ಪಾನೌ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಾಸಿಷ್ಟಂ॒ ಮಧು॑ ಮನಿಷ್ಯೇ॒ ಮಧು॑ ಜನಿಷ್ಯೇ॒ ಮಧು॑ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ॒ ಮಧು॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ॒ ಮಧು॑ಮತೀಂ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ವಾಚ॑ಮುದ್ಯಾಸಗ್ಂ ಶುಶ್ರೂ॒ಷೇಣ್ಯಾಂ᳚ ಮನು॒ಷ್ಯೇ᳚ಭ್ಯ॒ಸ್ತಂ ಮಾ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ವನ್ತು ಶೋ॒ಭಾಯೈ॑ ಪಿ॒ತರೋಽನು॑ಮದನ್ತು ॥ ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 3 ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॒ ವಾತ॑: ಪವತಾಂ ಮಾತ॒ರಿಶ್ವಾ॒ ಶಂ ನ॑ಸ್ತಪತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಅಹಾ॑ನಿ॒ ಶಂ ಭ॑ವನ್ತು ನ॒ಶ್ಶಗ್ಂ ರಾತ್ರಿ॒: ಪ್ರತಿ॑ ಧೀಯತಾಮ್ ।
ಶಮು॒ಷಾನೋ॒ ವ್ಯು॑ಚ್ಛತು॒ ಶಮಾ॑ದಿ॒ತ್ಯ ಉದೇ॑ತು ನಃ । ಶಿ॒ವಾ ನ॒ಶ್ಶನ್ತ॑ಮಾಭವ ಸುಮೃಡೀ॒ಕಾ ಸರ॑ಸ್ವತಿ । ಮಾತೇ॒ ವ್ಯೋ॑ಮ ಸ॒ನ್ದೃಶಿ॑ । ಇಡಾ॑ಯೈ॒ವಾಸ್ತ್ವ॑ಸಿ ವಾಸ್ತು॒ ಮದ್ವಾ᳚ಸ್ತು॒ಮನ್ತೋ॑ ಭೂಯಾಸ್ಮ॒ ಮಾ ವಾಸ್ತೋ᳚ಶ್ಛಿಥ್ಸ್ಮಹ್ಯವಾ॒ಸ್ತುಸ್ಸ ಭೂ॑ಯಾ॒ದ್ಯೋ᳚ಽಸ್ಮಾನ್ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ಯಂ ಚ॑ ವ॒ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮಃ । ಪ್ರ॒ತಿ॒ಷ್ಠಾಸಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾವ॑ನ್ತೋ ಭೂಯಾಸ್ಮ॒ಮಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾಯಾ᳚ಶ್ಛಿಥ್ಸ್ಮಹ್ಯಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಸ್ಸ ಭೂ॑ಯಾ॒ದ್ಯೋ᳚ಽಸ್ಮಾನ್ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ಯಂ ಚ॑ ವ॒ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮಃ ।
ಆವಾ॑ತವಾಹಿ ಭೇಷ॒ಜಂ ವಿವಾ॑ತವಾಹಿ॒ ಯದ್ರಪ॑: । ತ್ವಗ್ಂ ಹಿ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ॑ಷಜೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ದೂ॒ತ ಈಯ॑ಸೇ । ದ್ವಾವಿ॒ಮೌ ವಾತೌ॑ ವಾತ॒ ಆಸಿನ್ಧೋ॒ರಾಪ॑ರಾ॒ವತ॑: ॥

ದಕ್ಷಂ॑ ಮೇ ಅ॒ನ್ಯ ಆ॒ವಾತು॒ ಪರಾ॒ಽನ್ಯೋವಾ॑ತು॒ ಯದ್ರಪ॑: । ಯದ॒ದೋವಾ॑ತತೇ ಗೃ॒ಹೇ॑ಽಮೃತ॑ಸ್ಯ ನಿ॒ಧಿರ್ ಹಿ॒ತಃ । ತತೋ॑ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀ॒ವಸೇ॒ ತತೋ॑ ನೋ ಧೇಹಿ ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ತತೋ॑ ನೋ॒ ಮಹ॒ ಆವ॑ಹ॒ ವಾತ॒ ಆವಾ॑ತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶ॒ಮ್ಭೂರ್ಮ॑ಯೋ॒ಭೂರ್ನೋ॑ ಹೃ॒ದೇಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್ । ಇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯ ಗೃ॒ಹೋ॑ಽಸಿ॒ ತಂ ತ್ವಾ॒ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ॒ ಸಗು॒ಸ್ಸಾಶ್ವ॑: । ಸ॒ಹ ಯನ್ಮೇ॒ ಅಸ್ತಿ॒ ತೇನ॑ ।
ಭೂಃ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ॒ ಭುವ॒: ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ॒ ಸುವ॒: ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒: ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ವಾ॒ಯುಂ ಪ್ರಪ॒ದ್ಯೇನಾ᳚ರ್ತಾಂ ದೇ॒ವತಾಂ॒ ಪ್ರಪ॒ದ್ಯೇಽಶ್ಮಾ॑ನಮಾಖ॒ಣಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಕೋ॒ಶಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಪ್ರಪ॑ದ್ಯ॒ ಓಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ । ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಮ ಉ॒ರ್ವ॑ನ್ತರಂ॑ ಬೃ॒ಹದ॒ಗ್ನಯ॒: ಪರ್ವ॑ತಾಶ್ಚ॒ ಯಯಾ॒ ವಾತ॑: ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಾ ಸ್ವ॑ಸ್ತಿ॒ಮಾನ್ತಯಾ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಾ ಸ್ವ॑ಸ್ತಿ॒ಮಾನ॑ಸಾನಿ । ಪ್ರಾಣಾ॑ಪಾನೌ ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮಾ॑ಪಾತಂ॒ ಪ್ರಾಣಾ॑ಪಾನೌ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಾಸಿಷ್ಟಂ॒ ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯ್ಯ॒ಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ॑ ದಧಾತು॒ ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯೀನ್ದ್ರ॑ ಇನ್ದ್ರಿ॒ಯಂ ದ॑ಧಾತು॒ ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯಿ॒ ಸೂರ್ಯೋ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ ದಧಾತು ॥

ದ್ಯು॒ಭಿರ॒ಕ್ತುಭಿ॒: ಪರಿ॑ಪಾತಮ॒ಸ್ಮಾನರಿ॑ಷ್ಟೇಭಿರಶ್ವಿನಾ॒ ಸೌಭ॑ಗೇಭಿಃ । ತನ್ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರೋ ವರು॑ಣೋ ಮಾಮಹನ್ತಾ॒ಮದಿ॑ತಿ॒ಸ್ಸಿನ್ಧು॑: ಪೃಥಿ॒ವೀ ಉ॒ತದ್ಯೌಃ । ಕಯಾ॑ನಶ್ಚಿ॒ತ್ರ ಆಭು॑ವದೂ॒ತೀ ಸ॒ದಾವೃ॑ಧ॒ಸ್ಸಖಾ᳚ । ಕಯಾ॒ಶಚಿ॑ಷ್ಠಯಾ ವೃ॒ತಾ । ಕಸ್ತ್ವಾ॑ ಸ॒ತ್ಯೋ ಮದಾ॑ನಾಂ॒ ಮಗ್ಂಹಿ॑ಷ್ಠೋ ಮ॑ಥ್ಸ॒ದನ್ಧ॑ಸಃ । ದೃ॒ಢಾ ಚಿ॑ದಾ॒ರುಜೇ॒ ವಸು॑ । ಅ॒ಭೀಷುಣ॒ಸ್ಸಖೀ॑ನಾಮವಿ॒ತಾ ಜ॑ರಿತೄ॒ಣಾಮ್ । ಶ॒ತಂ ಭ॑ವಾಸ್ಯೂ॒ತಿಭಿ॑: । ವಯ॑ಸ್ಸುಪ॒ರ್ಣಾ ಉಪ॑ಸೇದು॒ರಿನ್ದ್ರಂ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಮೇ॑ಧಾ॒ ಋಷ॑ಯೋ॒ ನಾಧ॑ಮಾನಾಃ । ಅಪ॑ಧ್ವಾ॒ನ್ತಮೂ᳚ರ್ಣು॒ಹಿ ಪೂ॒ರ್ಧಿಚಕ್ಷು॑ರ್ಮುಮು॒ಗ್ಧ್ಯ॑ಸ್ಮಾನ್ನಿ॒ಧಯೇ॑ವ ಬ॒ದ್ಧಾನ್ । ಶಂ ನೋ॑ ದೇ॒ವೀರ॒ಭಿಷ್ಟ॑ಯ॒ ಆಪೋ॑ ಭವನ್ತು ಪೀ॒ತಯೇ᳚ । ಶಮ್ಯೋರ॒ಭಿಸ್ರ॑ವನ್ತು ನಃ ॥

ಈಶಾ॑ನಾ॒ವಾರ್ಯಾ॑ಣಾಂ॒ ಕ್ಷಯ॑ನ್ತೀಶ್ಚರ್ಷಣೀ॒ನಾಮ್ । ಅ॒ಪೋ ಯಾ॑ಚಾಮಿ ಭೇಷ॒ಜಮ್ ।
ಸು॒ಮಿ॒ತ್ರಾನ॒ ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯಸ್ಸನ್ತು ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ಭೂಯಾಸು॒ರ್ಯೋ᳚ಽಸ್ಮಾನ್ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ಯಂ ಚ॑ ವ॒ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮಃ । ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: । ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾ॒ನ್ತಾ ಸಾಽಗ್ನಿನಾ॑ ಶಾ॒ನ್ತಾ ಸಾಮೇ॑ ಶಾ॒ನ್ತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು ।
ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಗ್ಂ ಶಾ॒ನ್ತಂ ತದ್ವಾ॒ಯುನಾ॑ ಶಾ॒ನ್ತಂ ತನ್ಮೇ॑ ಶಾ॒ನ್ತಗ್ಂ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು ।
ದ್ಯೌಶ್ಶಾ॒ನ್ತಾ ಸಾಽಽದಿ॒ತ್ಯೇನ॑ ಶಾ॒ನ್ತಾ ಸಾ ಮೇ॑ ಶಾ॒ನ್ತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು ।
ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾನ್ತಿ॑ರ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾನ್ತಿ॒-ರ್ದ್ಯೌ-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॒-ರ್ದಿಶ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ರವಾನ್ತರದಿ॒ಶಾ-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ರ॒ಗ್ನಿ-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ರ್ವಾ॒ಯು-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ರಾದಿ॒ತ್ಯ-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॒-ರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ॒-ಶಾನ್ತಿ॒-ರಾಪ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॒-ರೋಷಪುರು॑ಷ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॒-ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ರ್ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣ-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ರೇ॒ವ ಶಾನ್ತಿ-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॑-ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾನ್ತಿ॑: । ತಯಾ॒ಽಹಗ್ಂ ಶಾ॒ನ್ತ್ಯಾ ಸ॑ರ್ವಶಾ॒ನ್ತ್ಯಾ ಮಹ್ಯಂ॑ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ಚ॒ ಶಾನ್ತಿಂ॑ ಕರೋಮಿ ಶಾನ್ತಿ॑ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಏಹ॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॒ ಮೋತ್ತಿ॑ಷ್ಠನ್ತ॒-ಮನೂತ್ತಿ॑ಷ್ಠನ್ತು॒ ಮಾ ಮಾ॒ಗ್॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॑ ಮಾ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸಿಷುಃ । ಉದಾಯು॑ಷಾ ಸ್ವಾ॒ಯುಷೋದೋಷ॑ಧೀನಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಸೇ॒ನೋತ್ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಶುಷ್ಮೇ॒ಣೋದ॑ಸ್ಥಾಮ॒ಮೃತಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನು॑ । ತಚ್ಚಕ್ಷು॑ರ್ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚-ಚ್ಛು॒ಕ್ರಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ । ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ನನ್ದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಮೋದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಭವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಶೃ॒ಣವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಪ್ರಬ್ರ॑ವಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಮಜೀ॑ತಾಸ್ಸ್ಯಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜ್ಯೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಶೇ । ಯ ಉದ॑ಗಾನ್ಮಹ॒ತೋಽರ್ಣವಾ᳚ದ್ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯಾ॒ಥ್ಸ ಮಾ॑ ವೃಷ॒ಭೋ ಲೋ॑ಹಿತಾ॒ಕ್ಷಸ್ಸೂರ್ಯೋ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿನ್ಮನ॑ಸಾ ಪುನಾತು ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಶ್ಚೋತ॑ನ್ಯಸಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ಣೀಸ್ಥೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ವಪ॑ನಮಸಿ ಧಾರಿ॒ತೇಯಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ಮ॒ಹೀ ಧಾ॑ರಿ॒ತಮೇ॑ನೇನ ಮ॒ಹದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ದಿವಂ॑ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಗ್ಂ ಸದೇ॑ವಾಂ॒ ಯದ॒ಹಂ ವೇದ॒ ತದ॒ಹಂ ಧಾ॑ರಯಾಣಿ॒ ಮಾಮದ್ವೇದೋಽಧಿ॒ ವಿಸ್ರ॑ಸತ್ ।
ಮೇ॒ಧಾ॒ಮ॒ನೀ॒ಷೇ ಮಾವಿ॑ಶತಾಗ್ಂ ಸ॒ಮೀಚೀ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॒ ಭವ್ಯ॒ಸ್ಯಾವ॑ರುಧ್ಧ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ । ಆ॒ಭಿರ್ಗೀ॒ರ್ಭಿರ್ಯದತೋ॑ನ ಊ॒ನಮಾಪ್ಯಾ॑ಯಯ ಹರಿವೋ॒ ವರ್ಧ॑ಮಾನಃ । ಯ॒ದಾ ಸ್ತೋ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಮಹಿ॑ ಗೋ॒ತ್ರಾ ರು॒ಜಾಸಿ॑ ಭೂಯಿಷ್ಠ॒ಭಾಜೋ॒ ಅಧ॑ ತೇ ಸ್ಯಾಮ । ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಪ್ರಾವಾ॑ದಿಷ್ಮ॒ ತನ್ನೋ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸೀತ್ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 4 ॥

ಓಂ ಸಂ ತ್ವಾ॑ ಸಿಞ್ಚಾಮಿ॒ ಯಜು॑ಷಾ ಪ್ರ॒ಜಾಮಾಯು॒ರ್ಧನಂ॑ ಚ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 5 ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಶಂ ವರು॑ಣಃ ।
ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ ।
ಶಂ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: ।
ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ ।
ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ।
ಋ॒ತಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ ।
ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮವತು ।
ಅವ॑ತು॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 6 ॥

ಓಂ ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ ।
ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚: ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ ।
ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 7 ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 8 ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 9 ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 10 ॥

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: