Dasa Shantayah – த³ஶஶாந்தய꞉


ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ ।
ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம்ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: ।
வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 1 ॥

ஓம் நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே॒ நமோ॑ அஸ்த்வ॒க்³நயே॒ நம॑: ப்ருதி²॒வ்யை நம॒ ஓஷ॑தீ⁴ப்⁴ய꞉ ।
நமோ॑ வா॒சே நமோ॑ வா॒சஸ்பத॑யே॒ நமோ॒ விஷ்ண॑வே ப்³ருஹ॒தே க॑ரோமி ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 2 ॥

நமோ॑ வா॒சே யா சோ॑தி³॒தா யா சாநு॑தி³தா॒ தஸ்யை॑ வா॒சே நமோ॒ நமோ॑ வா॒சே நமோ॑ வா॒சஸ்பத॑யே॒ நம॒ ருஷி॑ப்⁴யோ மந்த்ர॒க்ருத்³ப்⁴யோ॒ மந்த்ர॑பதிப்⁴யோ॒ மாமாம்ருஷ॑யோ
மந்த்ர॒க்ருதோ॑ மந்த்ர॒பத॑ய॒: பரா॑து³॒ர்மா(அ)ஹம்ருஷீ᳚ந்மந்த்ர॒க்ருதோ॑ மந்த்ர॒பதீ॒ந்பரா॑தா³ம் வைஶ்வதே³॒வீம் வாச॑முத்³யாஸக்³ம் ஶி॒வாமத³॑ஸ்தாம்॒ ஜுஷ்டாம்᳚ தே³॒வேப்⁴ய॒ஶ்ஶர்ம॑ மே॒ த்³யௌஶ்ஶர்ம॑ப்ருதி²॒வீ ஶர்ம॒ விஶ்வ॑மி॒த³ம் ஜக³॑த் ।
ஶர்ம॑ ச॒ந்த்³ரஶ்ச॒ ஸூர்ய॑ஶ்ச॒ ஶர்ம॑ ப்³ரஹ்மப்ரஜாப॒தீ ।
பூ⁴॒தம் வ॑தி³ஷ்யே॒ பு⁴வ॑நம் வதி³ஷ்யே॒ தேஜோ॑ வதி³ஷ்யே॒ யஶோ॑ வதி³ஷ்யே॒ தபோ॑ வதி³ஷ்யே॒ ப்³ரஹ்ம॑ வதி³ஷ்யே ஸ॒த்யம் வ॑தி³ஷ்யே॒ தஸ்மா॑ அ॒ஹமி॒த³மு॑ப॒ஸ்தர॑ண॒முப॑ஸ்த்ருண உப॒ஸ்தர॑ணம் மே ப்ர॒ஜாயை॑ பஶூ॒நாம் பூ⁴॑யாது³ப॒ஸ்தர॑ணம॒ஹம் ப்ர॒ஜாயை॑ பஶூ॒நாம் பூ⁴॑யாஸம்॒ ப்ராணா॑பாநௌ ம்ரு॒த்யோர்மா॑பாதம்॒ ப்ராணா॑பாநௌ॒ மா மா॑ ஹாஸிஷ்டம்॒ மது⁴॑ மநிஷ்யே॒ மது⁴॑ ஜநிஷ்யே॒ மது⁴॑ வக்ஷ்யாமி॒ மது⁴॑ வதி³ஷ்யாமி॒ மது⁴॑மதீம் தே³॒வேப்⁴யோ॒ வாச॑முத்³யாஸக்³ம் ஶுஶ்ரூ॒ஷேண்யாம்᳚ மநு॒ஷ்யே᳚ப்⁴ய॒ஸ்தம் மா॑ தே³॒வா அ॑வந்து ஶோ॒பா⁴யை॑ பி॒தரோ(அ)நு॑மத³ந்து ॥ ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 3 ॥

ஓம் ஶம் நோ॒ வாத॑: பவதாம் மாத॒ரிஶ்வா॒ ஶம் ந॑ஸ்தபது॒ ஸூர்ய॑: ।
அஹா॑நி॒ ஶம் ப⁴॑வந்து ந॒ஶ்ஶக்³ம் ராத்ரி॒: ப்ரதி॑ தீ⁴யதாம் ।
ஶமு॒ஷாநோ॒ வ்யு॑ச்ச²து॒ ஶமா॑தி³॒த்ய உதே³॑து ந꞉ । ஶி॒வா ந॒ஶ்ஶந்த॑மாப⁴வ ஸும்ருடீ³॒கா ஸர॑ஸ்வதி । மாதே॒ வ்யோ॑ம ஸ॒ந்த்³ருஶி॑ । இடா³॑யை॒வாஸ்த்வ॑ஸி வாஸ்து॒ மத்³வா᳚ஸ்து॒மந்தோ॑ பூ⁴யாஸ்ம॒ மா வாஸ்தோ᳚ஶ்சி²த்²ஸ்மஹ்யவா॒ஸ்துஸ்ஸ பூ⁴॑யா॒த்³யோ᳚(அ)ஸ்மாந்த்³வேஷ்டி॒ யம் ச॑ வ॒யம் த்³வி॒ஷ்ம꞉ । ப்ர॒தி॒ஷ்டா²ஸி॑ ப்ரதி॒ஷ்டா²வ॑ந்தோ பூ⁴யாஸ்ம॒மா ப்ர॑தி॒ஷ்டா²யா᳚ஶ்சி²த்²ஸ்மஹ்யப்ரதி॒ஷ்ட²ஸ்ஸ பூ⁴॑யா॒த்³யோ᳚(அ)ஸ்மாந்த்³வேஷ்டி॒ யம் ச॑ வ॒யம் த்³வி॒ஷ்ம꞉ ।
ஆவா॑தவாஹி பே⁴ஷ॒ஜம் விவா॑தவாஹி॒ யத்³ரப॑: । த்வக்³ம் ஹி வி॒ஶ்வபே⁴॑ஷஜோ தே³॒வாநாம்᳚ தூ³॒த ஈய॑ஸே । த்³வாவி॒மௌ வாதௌ॑ வாத॒ ஆஸிந்தோ⁴॒ராப॑ரா॒வத॑: ॥

த³க்ஷம்॑ மே அ॒ந்ய ஆ॒வாது॒ பரா॒(அ)ந்யோவா॑து॒ யத்³ரப॑: । யத³॒தோ³வா॑ததே க்³ரு॒ஹே॑(அ)ம்ருத॑ஸ்ய நி॒தி⁴ர் ஹி॒த꞉ । ததோ॑ நோ தே³ஹி ஜீ॒வஸே॒ ததோ॑ நோ தே⁴ஹி பே⁴ஷ॒ஜம் । ததோ॑ நோ॒ மஹ॒ ஆவ॑ஹ॒ வாத॒ ஆவா॑து பே⁴ஷ॒ஜம் । ஶ॒ம்பூ⁴ர்ம॑யோ॒பூ⁴ர்நோ॑ ஹ்ரு॒தே³ப்ரண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் । இந்த்³ர॑ஸ்ய க்³ரு॒ஹோ॑(அ)ஸி॒ தம் த்வா॒ ப்ரப॑த்³யே॒ ஸகு³॒ஸ்ஸாஶ்வ॑: । ஸ॒ஹ யந்மே॒ அஸ்தி॒ தேந॑ ।
பூ⁴꞉ ப்ரப॑த்³யே॒ பு⁴வ॒: ப்ரப॑த்³யே॒ ஸுவ॒: ப்ரப॑த்³யே॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒: ப்ரப॑த்³யே வா॒யும் ப்ரப॒த்³யேநா᳚ர்தாம் தே³॒வதாம்॒ ப்ரப॒த்³யே(அ)ஶ்மா॑நமாக²॒ணம் ப்ரப॑த்³யே ப்ர॒ஜாப॑தேர்ப்³ரஹ்மகோ॒ஶம் ப்³ரஹ்ம॒ப்ரப॑த்³ய॒ ஓம் ப்ரப॑த்³யே । அ॒ந்தரி॑க்ஷம் ம உ॒ர்வ॑ந்தரம்॑ ப்³ரு॒ஹத³॒க்³நய॒: பர்வ॑தாஶ்ச॒ யயா॒ வாத॑: ஸ்வ॒ஸ்த்யா ஸ்வ॑ஸ்தி॒மாந்தயா᳚ ஸ்வ॒ஸ்த்யா ஸ்வ॑ஸ்தி॒மாந॑ஸாநி । ப்ராணா॑பாநௌ ம்ரு॒த்யோர்மா॑பாதம்॒ ப்ராணா॑பாநௌ॒ மா மா॑ ஹாஸிஷ்டம்॒ மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மய்ய॒க்³நிஸ்தேஜோ॑ த³தா⁴து॒ மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயீந்த்³ர॑ இந்த்³ரி॒யம் த³॑தா⁴து॒ மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயி॒ ஸூர்யோ॒ ப்⁴ராஜோ॑ த³தா⁴து ॥

த்³யு॒பி⁴ர॒க்துபி⁴॒: பரி॑பாதம॒ஸ்மாநரி॑ஷ்டேபி⁴ரஶ்விநா॒ ஸௌப⁴॑கே³பி⁴꞉ । தந்நோ॑ மி॒த்ரோ வரு॑ணோ மாமஹந்தா॒மதி³॑தி॒ஸ்ஸிந்து⁴॑: ப்ருதி²॒வீ உ॒தத்³யௌ꞉ । கயா॑நஶ்சி॒த்ர ஆபு⁴॑வதூ³॒தீ ஸ॒தா³வ்ரு॑த⁴॒ஸ்ஸகா²᳚ । கயா॒ஶசி॑ஷ்ட²யா வ்ரு॒தா । கஸ்த்வா॑ ஸ॒த்யோ மதா³॑நாம்॒ மக்³ம்ஹி॑ஷ்டோ² ம॑த்²ஸ॒த³ந்த⁴॑ஸ꞉ । த்³ரு॒டா⁴ சி॑தா³॒ருஜே॒ வஸு॑ । அ॒பீ⁴ஷுண॒ஸ்ஸகீ²॑நாமவி॒தா ஜ॑ரித்ரூ॒ணாம் । ஶ॒தம் ப⁴॑வாஸ்யூ॒திபி⁴॑: । வய॑ஸ்ஸுப॒ர்ணா உப॑ஸேது³॒ரிந்த்³ரம்॑ ப்ரி॒யமே॑தா⁴॒ ருஷ॑யோ॒ நாத⁴॑மாநா꞉ । அப॑த்⁴வா॒ந்தமூ᳚ர்ணு॒ஹி பூ॒ர்தி⁴சக்ஷு॑ர்முமு॒க்³த்⁴ய॑ஸ்மாந்நி॒த⁴யே॑வ ப³॒த்³தா⁴ந் । ஶம் நோ॑ தே³॒வீர॒பி⁴ஷ்ட॑ய॒ ஆபோ॑ ப⁴வந்து பீ॒தயே᳚ । ஶம்யோர॒பி⁴ஸ்ர॑வந்து ந꞉ ॥

ஈஶா॑நா॒வார்யா॑ணாம்॒ க்ஷய॑ந்தீஶ்சர்ஷணீ॒நாம் । அ॒போ யா॑சாமி பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஸு॒மி॒த்ராந॒ ஆப॒ ஓஷ॑த⁴யஸ்ஸந்து து³ர்மி॒த்ராஸ்தஸ்மை॑ பூ⁴யாஸு॒ர்யோ᳚(அ)ஸ்மாந்த்³வேஷ்டி॒ யம் ச॑ வ॒யம் த்³வி॒ஷ்ம꞉ । ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² । ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ । ப்ரு॒தி²॒வீ ஶா॒ந்தா ஸா(அ)க்³நிநா॑ ஶா॒ந்தா ஸாமே॑ ஶா॒ந்தா ஶுசக்³ம்॑ ஶமயது ।
அ॒ந்தரி॑க்ஷக்³ம் ஶா॒ந்தம் தத்³வா॒யுநா॑ ஶா॒ந்தம் தந்மே॑ ஶா॒ந்தக்³ம் ஶுசக்³ம்॑ ஶமயது ।
த்³யௌஶ்ஶா॒ந்தா ஸா(ஆ)தி³॒த்யேந॑ ஶா॒ந்தா ஸா மே॑ ஶா॒ந்தா ஶுசக்³ம்॑ ஶமயது ।
ப்ரு॒தி²॒வீ ஶாந்தி॑ர॒ந்தரி॑க்ஷ॒க்³ம்॒ ஶாந்தி॒-ர்த்³யௌ-ஶ்ஶாந்தி॒-ர்தி³ஶ॒-ஶ்ஶாந்தி॑-ரவாந்தரதி³॒ஶா-ஶ்ஶாந்தி॑-ர॒க்³நி-ஶ்ஶாந்தி॑-ர்வா॒யு-ஶ்ஶாந்தி॑-ராதி³॒த்ய-ஶ்ஶாந்தி॑-ஶ்ச॒ந்த்³ரமா॒-ஶ்ஶாந்தி॒-ர்நக்ஷ॑த்ராணி॒-ஶாந்தி॒-ராப॒-ஶ்ஶாந்தி॒-ரோஷபுரு॑ஷ॒-ஶ்ஶாந்தி॒-ர்ப்³ரஹ்ம॒-ஶ்ஶாந்தி॑-ர்ப்³ராஹ்ம॒ண-ஶ்ஶாந்தி॒-ஶ்ஶாந்தி॑-ரே॒வ ஶாந்தி-ஶ்ஶாந்தி॑-ர்மே அஸ்து॒ ஶாந்தி॑: । தயா॒(அ)ஹக்³ம் ஶா॒ந்த்யா ஸ॑ர்வஶா॒ந்த்யா மஹ்யம்॑ த்³வி॒பதே³॒ சது॑ஷ்பதே³ ச॒ ஶாந்திம்॑ கரோமி ஶாந்தி॑ர்மே அஸ்து॒ ஶாந்தி॑: ॥

ஏஹ॒ ஶ்ரீஶ்ச॒ ஹ்ரீஶ்ச॒ த்⁴ருதி॑ஶ்ச॒ தபோ॑ மே॒தா⁴ ப்ர॑தி॒ஷ்டா² ஶ்ர॒த்³தா⁴ ஸ॒த்யம் த⁴ர்ம॑ஶ்சை॒தாநி॒ மோத்தி॑ஷ்ட²ந்த॒-மநூத்தி॑ஷ்ட²ந்து॒ மா மா॒க்³॒ ஶ்ரீஶ்ச॒ ஹ்ரீஶ்ச॒ த்⁴ருதி॑ஶ்ச॒ தபோ॑ மே॒தா⁴ ப்ர॑தி॒ஷ்டா² ஶ்ர॒த்³தா⁴ ஸ॒த்யம் த⁴ர்ம॑ஶ்சை॒தாநி॑ மா॒ மா ஹா॑ஸிஷு꞉ । உதா³யு॑ஷா ஸ்வா॒யுஷோதோ³ஷ॑தீ⁴நா॒க்³ம்॒ ரஸே॒நோத்ப॒ர்ஜந்ய॑ஸ்ய॒ ஶுஷ்மே॒ணோத³॑ஸ்தா²ம॒ம்ருதா॒க்³ம்॒ அநு॑ । தச்சக்ஷு॑ர்தே³॒வஹி॑தம் பு॒ரஸ்தா᳚-ச்சு²॒க்ரமு॒ச்சர॑த் । பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தம் ஜீவே॑ம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தம் நந்தா³॑ம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தம் மோதா³॑ம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தம் ப⁴வா॑ம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தக்³ம் ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தம் ப்ரப்³ர॑வாம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்ஸ்யாம ஶ॒ரத³॑ஶ்ஶ॒தம் ஜ்யோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்³ரு॒ஶே । ய உத³॑கா³ந்மஹ॒தோ(அ)ர்ணவா᳚த்³வி॒ப்⁴ராஜ॑மாநஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்⁴யா॒த்²ஸ மா॑ வ்ருஷ॒போ⁴ லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸ்ஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சிந்மந॑ஸா புநாது ॥

ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஶ்சோத॑ந்யஸி॒ ப்³ரஹ்ம॑ண ஆ॒ணீஸ்தோ²॒ ப்³ரஹ்ம॑ண ஆ॒வப॑நமஸி தா⁴ரி॒தேயம் ப்ரு॑தி²॒வீ ப்³ரஹ்ம॑ணா ம॒ஹீ தா⁴॑ரி॒தமே॑நேந ம॒ஹத³॒ந்தரி॑க்ஷம்॒ தி³வம்॑ தா³தா⁴ர ப்ருதி²॒வீக்³ம் ஸதே³॑வாம்॒ யத³॒ஹம் வேத³॒ தத³॒ஹம் தா⁴॑ரயாணி॒ மாமத்³வேதோ³(அ)தி⁴॒ விஸ்ர॑ஸத் ।
மே॒தா⁴॒ம॒நீ॒ஷே மாவி॑ஶதாக்³ம் ஸ॒மீசீ॑ பூ⁴॒தஸ்ய॒ ப⁴வ்ய॒ஸ்யாவ॑ருத்⁴த்⁴யை॒ ஸர்வ॒மாயு॑ரயாணி॒ ஸர்வ॒மாயு॑ரயாணி । ஆ॒பி⁴ர்கீ³॒ர்பி⁴ர்யத³தோ॑ந ஊ॒நமாப்யா॑யய ஹரிவோ॒ வர்த⁴॑மாந꞉ । ய॒தா³ ஸ்தோ॒த்ருப்⁴யோ॒ மஹி॑ கோ³॒த்ரா ரு॒ஜாஸி॑ பூ⁴யிஷ்ட²॒பா⁴ஜோ॒ அத⁴॑ தே ஸ்யாம । ப்³ரஹ்ம॒ ப்ராவா॑தி³ஷ்ம॒ தந்நோ॒ மா ஹா॑ஸீத் ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 4 ॥

ஓம் ஸம் த்வா॑ ஸிஞ்சாமி॒ யஜு॑ஷா ப்ர॒ஜாமாயு॒ர்த⁴நம்॑ ச ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 5 ॥

ஓம் ஶம் நோ॑ மி॒த்ரஶ்ஶம் வரு॑ண꞉ ।
ஶம் நோ॑ ப⁴வத்வர்ய॒மா ।
ஶம் ந॒ இந்த்³ரோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: ।
ஶம் நோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம꞉ ।
நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ ।
த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி ।
த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ வதி³ஷ்யாமி ।
ரு॒தம் வ॑தி³ஷ்யாமி । ஸ॒த்யம் வ॑தி³ஷ்யாமி ।
தந்மாம॑வது । தத்³வ॒க்தார॑மவது ।
அவ॑து॒ மாம் । அவ॑து வ॒க்தாரம்᳚ ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 6 ॥

ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚: ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶம் நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 7 ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 8 ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 9 ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 10 ॥


மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed