Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గోదాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

ధ్యానమ్ |
శతమఖమణి నీలా చారుకల్హారహస్తా
స్తనభరనమితాంగీ సాంద్రవాత్సల్యసింధుః |
అలకవినిహితాభిః స్రగ్భిరాకృష్టనాథా
విలసతు హృది గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా నః ||

అథ స్తోత్రమ్ |
శ్రీరంగనాయకీ గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా సతీ |
గోపీవేషధరా దేవీ భూసుతా భోగశాలినీ || ౧ ||

తులసీకాననోద్భూతా శ్రీధన్విపురవాసినీ |
భట్టనాథప్రియకరీ శ్రీకృష్ణహితభోగినీ || ౨ ||

ఆముక్తమాల్యదా బాలా రంగనాథప్రియా పరా |
విశ్వంభరా కలాలాపా యతిరాజసహోదరీ || ౩ ||

కృష్ణానురక్తా సుభగా సులభశ్రీః సులక్షణా |
లక్ష్మీప్రియసఖీ శ్యామా దయాంచితదృగంచలా || ౪ ||

ఫల్గున్యావిర్భవా రమ్యా ధనుర్మాసకృతవ్రతా |
చంపకాశోకపున్నాగమాలతీవిలసత్కచా || ౫ ||

ఆకారత్రయసంపన్నా నారాయణపదాశ్రితా |
శ్రీమదష్టాక్షరీమంత్రరాజస్థితమనోరథా || ౬ ||

మోక్షప్రదాననిపుణా మనురత్నాధిదేవతా |
బ్రహ్మణ్యా లోకజననీ లీలామానుషరూపిణీ || ౭ ||

బ్రహ్మజ్ఞానప్రదా మాయా సచ్చిదానందవిగ్రహా |
మహాపతివ్రతా విష్ణుగుణకీర్తనలోలుపా || ౮ ||

ప్రపన్నార్తిహరా నిత్యా వేదసౌధవిహారిణీ |
శ్రీరంగనాథమాణిక్యమంజరీ మంజుభాషిణీ || ౯ ||

పద్మప్రియా పద్మహస్తా వేదాంతద్వయబోధినీ |
సుప్రసన్నా భగవతీ శ్రీజనార్దనదీపికా || ౧౦ ||

సుగంధావయవా చారురంగమంగలదీపికా |
ధ్వజవజ్రాంకుశాబ్జాంకమృదుపాదలతాంచితా || ౧౧ ||

తారకాకారనఖరా ప్రవాలమృదులాంగుళీ |
కూర్మోపమేయపాదోర్ధ్వభాగా శోభనపార్ష్ణికా || ౧౨ ||

వేదార్థభావతత్త్వజ్ఞా లోకారాధ్యాంఘ్రిపంకజా |
ఆనందబుద్బుదాకారసుగుల్ఫా పరమాణుకా || ౧౩ ||

తేజఃశ్రియోజ్జ్వలధృతపాదాంగుళిసుభూషితా |
మీనకేతనతూణీరచారుజంఘావిరాజితా || ౧౪ ||

కకుద్వజ్జానుయుగ్మాఢ్యా స్వర్ణరంభాభసక్థికా |
విశాలజఘనా పీనసుశ్రోణీ మణిమేఖలా || ౧౫ ||

ఆనందసాగరావర్తగంభీరాంభోజనాభికా |
భాస్వద్వలిత్రికా చారుజగత్పూర్ణమహోదరీ || ౧౬ ||

నవవల్లీరోమరాజీ సుధాకుంభాయితస్తనీ |
కల్పమాలానిభభుజా చంద్రఖండనఖాంచితా || ౧౭ ||

సుప్రవాశాంగుళీన్యస్తమహారత్నాంగులీయకా |
నవారుణప్రవాలాభపాణిదేశసమంచితా || ౧౮ ||

కంబుకంఠీ సుచుబుకా బింబోష్ఠీ కుందదంతయుక్ |
కారుణ్యరసనిష్యందనేత్రద్వయసుశోభితా || ౧౯ ||

ముక్తాశుచిస్మితా చారుచాంపేయనిభనాసికా |
దర్పణాకారవిపులకపోలద్వితయాంచితా || ౨౦ ||

అనంతార్కప్రకాశోద్యన్మణితాటంకశోభితా |
కోటిసూర్యాగ్నిసంకాశనానాభూషణభూషితా || ౨౧ ||

సుగంధవదనా సుభ్రూ అర్ధచంద్రలలాటికా |
పూర్ణచంద్రాననా నీలకుటిలాలకశోభితా || ౨౨ ||

సౌందర్యసీమా విలసత్కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా |
ధగద్ధగాయమానోద్యన్మణిసీమంతభూషణా || ౨౩ ||

జాజ్వల్యమానసద్రత్నదివ్యచూడావతంసకా |
సూర్యార్ధచంద్రవిలసత్ భూషణాంచితవేణికా || ౨౪ ||

అత్యర్కానలతేజోధిమణికంచుకధారిణీ |
సద్రత్నాంచితవిద్యోతవిద్యుత్కుంజాభశాటికా || ౨౫ ||

నానామణిగణాకీర్ణహేమాంగదసుభూషితా |
కుంకుమాగరుకస్తూరీదివ్యచందనచర్చితా || ౨౬ ||

స్వోచితౌజ్జ్వల్యవివిధవిచిత్రమణిహారిణీ |
అసంఖ్యేయసుఖస్పర్శసర్వాతిశయభూషణా || ౨౭ ||

మల్లికాపారిజాతాదిదివ్యపుష్పస్రగంచితా |
శ్రీరంగనిలయా పూజ్యా దివ్యదేశసుశోభితా || ౨౮ ||

ఇతి శ్రీగోదాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed