Sri Bala Vanchadatri Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ವಾಂಛಾದಾತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ವಿದ್ಯಾಕ್ಷಮಾಲಾಸುಕಪಾಲಮುದ್ರಾ-
-ರಾಜತ್ಕರಾಂ ಕುಂದಸಮಾನಕಾಂತಿಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಫಲಾಲಂಕೃತಶೋಭನಾಂಗೀಂ
ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ವಾಙ್ಮಯಸಿದ್ಧಿಹೇತೋಃ || ೧ ||

ಭಜೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಧ ಉದ್ದೀಪ್ತರತ್ನಾ-
-ಽಽಸನೇ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಮದಾಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷೀಮ್ |
ಕರೈರ್ಬೀಜಪೂರಂ ಕಪಾಲೇಷುಚಾಪಂ
ಸಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಂ ದಧಾನಾಮ್ || ೨ ||

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಮೃತಕುಂಭವಿದ್ಯಾಂ
ಅಕ್ಷಸ್ರಜಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರಾಬ್ಜೈಃ |
ಚಿದ್ರೂಪಿಣೀಂ ಶಾರದಚಂದ್ರಕಾಂತಿಂ
ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಮೌಕ್ತಿಕಭೂಷಿತಾಂಗೀಮ್ || ೩ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಪುಸ್ತಕಮಕ್ಷಸೂತ್ರಂ
ಕರೈರ್ದಧಾನಾಂ ಸಕಲಾಮರಾರ್ಚ್ಯಾಮ್ |
ರಕ್ತಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಂ ತಾಂ
ಭಜೇಽಖಿಲರ್ಘ್ಯೈ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಚ ಬಾಲಾಮ್ || ೪ ||

ಆರಕ್ತಾಂ ಶಶಿಖಂಡಮಂಡಿತಜಟಾಜೂಟಾನುಬದ್ಧಸ್ರಜಂ
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಾರುಣಾಂಬರಧರಾಂ ರಕ್ತಾಂಬುಜಾಧ್ಯಾಸಿನೀಮ್ |
ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಮಾಪೀನರಮ್ಯಸ್ತನೀಂ
ಮಧ್ಯೇ ನಿಮ್ನವಲಿತ್ರಯಾಂಕಿತತನುಂ ತ್ವದ್ರೂಪಸಂಪತ್ತಯೇ || ೫ ||

ಆಧಾರೇ ತರುಣಾರ್ಕಬಿಂಬರುಚಿರಂ ಸೋಮಪ್ರಭಂ ವಾಗ್ಭವಂ
ಬೀಜಂ ಮನ್ಮಥಮಿಂದ್ರಗೋಪಕನಿಭಂ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ರಂಧ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಪದೇ ಚ ಶಾಕ್ತಮಪರಂ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಭಾಸುರಂ
ಯೇ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಪದತ್ರಯಂ ತವ ಶಿವೇ ತೇ ಯಾಂತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪದಮ್ || ೬ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಾಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಾಂ
ಸಮುದ್ಯದಾದಿತ್ಯನಿಭಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಕ್ಷಮಾಲಾಭಯದಾನಹಸ್ತಾಂ
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಬಾಲಾಮರುಣಾಂಬುಜಸ್ಥಾಮ್ || ೭ ||

ಅಕಲಂಕಶಶಾಂಕಾಭಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ಚಂದ್ರಕಲಾವತೀ |
ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಲಸದ್ಬಾಹಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮಾ ಕಲಾ || ೮ ||

ಮಾತುಲಿಂಗಪಯೋಜನ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಕನಕಸನ್ನಿಭಾಮ್ |
ಪದ್ಮಾಸನಗತಾಂ ಬಾಲಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧನಸಿದ್ಧಯೇ || ೯ ||

ವರಪೀಯೂಷಕಲಶಪುಸ್ತಕಾಭೀತಿಧಾರಿಣೀಮ್ |
ಸುಧಾಂ ಸ್ರವಂತೀಂ ಜ್ಞಾನಾಪ್ತ್ಯೈ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ವಿಚಿಂತಯೇ || ೧೦ ||

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಾಂ ಶಶಾಂಕಾಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯಾರೋಗ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ |
ಸೃಣಿಪಾಶಧರಾಂ ದೇವೀಂ ರತ್ನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಮ್ || ೧೧ ||

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣಾವಯವಶಾಲಿನೀಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನಾಮರುಣಾಮೀಕ್ಷೇ ಸೌಮನಸ್ಯಪ್ರದಾಂ ಶಿವಾಮ್ || ೧೨ ||

ಪುಸ್ತಕಜಪವಟಹಸ್ತೇ ವರದಾಭಯಚಿಹ್ನಬಾಹುಲತೇ |
ಕರ್ಪೂರಾಮಲದೇಹೇ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಚೋದಯಾಶು ಮಮ ಚೇತಃ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ವಾಂಛಾದಾತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed